[English] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Church calendar
Icons
Byzantine music
Contact details

Ἀρχική σελίς
Ἀρχική σελίς

Χαιρετισμός τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τόν Λαόν τῆς Ρόδου(Πλατεῖα Ἐλευθερίας, 15 Ὀκτωβρίου 2008).

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή

Εὐλογημένε λαὲ τῆς Ρόδου,

Μὲ πολλὴ συγκίνησι βρισκόμαστε καὶ πάλι στὰ ἱερὰ χώματα τῆς Δωδεκανήσου, καὶ μάλιστα στὴν θεόσωστη Ρόδο, ποὺ εἶναι πάντοτε ἕνα πανέμορφο καὶ εὐωδιαστὸ ρόδο στὸ ἀκριβὸ ἀνθοστέφανο τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σέμνωμα καὶ καύχημα τῆς βαθυσέβαστης Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Δοξάζομε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε ξανὰ τὰ ποθητὰ καὶ προσφιλέστατα πρόσωπά σας! Ὅλων σας! Κλήρου καὶ λαοῦ, ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων!

Ξεκινήσαμε, ἀγαπητοί, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Ἀδελφούς, τοὺς Μακαριωτάτους Προκαθημένους καὶ λοιποὺς Ἱερωτάτους ἐκπροσώπους τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μετὰ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύναξι ποὺ εἴχαμε στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ διαρκοῦντος τοῦ Θεολογικοῦ Συμποσίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ ἑορτασθοῦν τὰ 2000 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησί του, νὰ ἐπισκεφθοῦμε προσκυνηματικῶς μερικὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἁγίασε μὲ τὴν παρουσία του ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος καί, ὁπωσδήποτε, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μὴ συμπεριλάβωμε στὴν ἱερὰ ἀποδημία μας αὐτὴ τὴν περιάκουστη Ρόδο, ἀπὸ ὅπου, κατὰ τὴν διήγησι τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, διῆλθεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ ἀποβιβάσθηκε στὴ Λίνδο. Δὲν ἦταν καὶ ἐξ ἄλλου δυνατόν, μετὰ τὴν Σύναξί μας, νὰ μὴν ἔλθωμε στὸν χῶρο ὅπου τὸ πρῶτον συνειδητοποιήθηκε ἡ ἀνάγκη κι ἀναπτύχθηκε ἡ ἰδέα τῶν κατὰ περιοχὰς «Συνάξεων τῶν Ἀρχιερέων», λόγῳ τῶν καιρικῶν περιστάσεων ποὺ προκάλεσε ἡ θύελλα τοῦ πρώτου ἡμίσεος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, καὶ οἱ ὁποῖες ὑπῆρξαν προάγγελοι καὶ προτυπώσεις τόσον τῶν Συνάξεων τῆς ὅλης Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, τὰς ὁποίας ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας ἡμῶν ἐγκαινιάσαμε, ὅσον καὶ τῶν Ἱερῶν Συνάξεων τῶν ἁγίων Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἔτσι εἴμαστε σήμερα ὅλοι κοντά σας, τιμώντας μαζί σας τὸν θεόσοφο καὶ θεοκήρυκα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν καὶ φέρνοντάς σας τὴν ἐκτενῆ ἀγάπη καὶ τὴν εὐλογία, ὄχι μόνον τοῦ ἀκανθοστεφανωμένου καὶ μαρτυρικοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Θρόνου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ὡραία πόλις σας τιμήθηκε, ἀγαπητοί, καὶ παλαιότερα ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο μὲ τὴν σύγκλησι σ’ αὐτὴν τῶν ἱστορικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ποὺ ἄνοιξαν νέα παράθυρα στὶς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόσο μεταξύ τους ὅσο καὶ μὲ τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο. Ἀκόμη, μὲ πολλὲς συνεδρίες διαφόρων ἐπιτροπῶν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλων διεκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν καὶ Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν, πάντοτε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐδῶ, στὴ Ρόδο, τέθηκαν οἱ βάσεις γιὰ μιὰ καλύτερη καὶ ἀποτελεσματικότερη διορθόδοξη συνεννόησι καὶ ἔγιναν ἐργώδεις προσπάθειες γιὰ μιὰ διαχριστιανικὴ ἀλληλοκατανόησι καὶ προσέγγισι, μέσα στὴν ταραγμένη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε. Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ στὰ ταμεῖα γνώσεων καὶ τὶς ἐγκυκλοπαίδειες, ἡ Ρόδος δὲν εἶναι πιὰ γνωστὴ μόνον ὡς ἡ πατρίδα τοῦ Διαγόρα, τὸ «Νησὶ τῶν Ἱπποτῶν», τὸ κοσμοπολίτικο κέντρο ὅπου συναντήθηκαν καὶ συναντῶνται πολλὰ πολιτιστικὰ ρεύματα, τὸ μοναδικὸ θέρετρο, ὁ ἀγαπημένος προορισμὸς τῶν περιηγητῶν ἀπὸ κάθε γωνία τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ νησὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται συστηματικὰ ὅλοι οἱ μελετηταὶ καὶ ἐρευνηταὶ τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων καὶ ὅλοι οἱ ἐπιφορτισμένοι μὲ τὸ καθῆκον τῆς διεξαγωγῆς τῶν διαλόγων Ἱεράρχαι, Θεολόγοι καὶ λοιποὶ διακεκριμένοι ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα δεῖγμα τῆς πολλῆς στοργῆς καὶ βαθείας ἐκτιμήσεως ποὺ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως τρέφει γιὰ σᾶς, γιὰ τὸ νησί σας καὶ γιὰ ὅλη τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸν λαὸ τῆς Δωδεκανήσου εὐρύτερα.

Γνωρίζομε ὅτι καὶ σεῖς μᾶς ἀγαπᾶτε καὶ σεμνύνεσθε ποὺ εὑρίσκεσθε ἐκκλησιαστικῶς κατ’ εὐθεῖαν ὑπὸ τὴν σκέπη, τὸ θάλπος καὶ τὴν προστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ εἶναι ἡ Κιβωτὸς καὶ ἡ εὐσεβὴς πηγὴ τοῦ Γένους, τὸ ἄσβεστο Φανάρι τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἔχετε ἀποδείξει, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Δωδεκανήσιοι, καὶ μάλιστα σὲ πάρα πολὺ δύσκολες ὧρες, ὅταν δεχόσασταν φοβερὲς πιέσεις ἀπὸ ξένους πρὸς τὸ Γένος καὶ τὴν Ὀρθοδοξία χώρους καὶ δυνάμεις ἰσχυρές. Ἐσταθήκατε ὄρθιοι, σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι στὴν ἁγία κληρονομία τῶν πατέρων σας καὶ τὴν ἐτιμήσατε. Δὲν «ἐπαισχύνθητε τὴν ἅλυσιν» ἡμῶν (πρβλ. Β΄ Τιμ. 1: 16), ὅπως ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος δὲν ντρεπόταν γιὰ τίς ἁλυσίδες τοῦ φυλακισμένου, χάριν τοῦ Χριστοῦ, διδασκάλου καὶ πνευματικοῦ του πατρὸς μεγάλου Ἀποστόλου Παύλου, μᾶλλον δὲ καὶ ἐθεωρούσατε ὕψιστο καύχημά σας τὸ νὰ μετέχετε στὴν δοκιμασία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καὶ νὰ γίνεσθε πρόθυμα συγκυρηναῖοι τοῦ Σταυροῦ της. Τὸ ἔχουμε χαράξει αὐτὸ βαθιὰ μέσα στὴν καρδιά μας καὶ ἐκεῖ σᾶς νοιώθουμε νὰ βρίσκεσθε πάντοτε. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ εἶσθε ἀδιάκοπα στὸ κέντρο τῶν προσευχῶν μας. Προσευχόμεθα στὸ Φανάρι μπροστὰ στὴν Παμμακάριστο καὶ στὴ Φανερωμένη τῆς Κυζίκου, μπροστὰ στὸν Κίονα τῆς Φραγγελώσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ μπροστὰ στὴν Ἁγία Εὐφημία, ὁ Θεὸς μέ τή χάρι καί τό ἔλεός Του νὰ σκεπάζῃ πάντοτε τὴ Ρόδο κι ὅλα τὰ Δωδεκάνησα, μέχρι καὶ τὴν μικρὴ Ρώ, ποὺ δὲν τὴν διακρίνει τὸ μάτι τοῦ ἀνθρώπου στὸν χάρτη. Καὶ νὰ χαρίζῃ σ’ ὅλους σας, καὶ στοὺς ξενητεμένους σας ποὺ βρίσκονται στὶς ἐσχατιὲς τῆς γῆς, πλούσια τὰ ἐλέη Του καὶ τοὺς οἰκτιρμούς Του.

Πονέσαμε πολὺ γιὰ τὶς μεγάλες πυρκαϊὲς ποὺ σᾶς ἔπληξαν τὸ περασμένο καλοκαίρι. Καθὼς καιγόταν τὰ δάση σας, οἱ περιουσίες καὶ τὰ σπίτια σας, οἱ φλόγες ἄγγιζαν τὴν καρδιά μας καὶ κάναμε δεήσεις γιὰ τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ καὶ γιὰ νὰ σᾶς στείλῃ ὁ Θεὸς δρόσον παρακλήσεως! Ποτὲ ξανὰ νὰ μὴν ζήσετε τέτοια συμφορά! Καὶ, γιὰ νὰ κλείσῃ γρηγορώτερα ἡ πληγή, φυτέψτε ἀμέσως δένδρα! Πολλὰ δένδρα, ὅπως σοφὰ συμβούλευε τοὺς πατέρες σας ὁ ἁγιασμένος Γέροντας τῆς Δωδεκανήσου π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς. Νὰ ξαναγίνῃ ἡ Ρόδος καταπράσινη καὶ νὰ γεμίσῃ πεταλοῦδες, νὰ θυμᾶστε τὸν Παράδεισο!

Τέκνα ἀγαπητά, μαζὶ μὲ τὸν καλό σας Ποιμενάρχη Ἱερώτατο ἀδελφό Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, ποὺ νέος καὶ ἐνθουσιώδης καθὼς εἶναι ἀγωνίζεται φιλόπονα γιὰ τὴν πνευματική σας πρόοδο καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία, μαζὶ μὲ τοὺς καλούς σας ἱερεῖς, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅταν ἀνάβετε κερὶ στὴν Παναγία τὴν Κρεμαστή, στὴν Παναγία τὴν Τσαμπίκα ἤ τὴν Σκιαδενή, στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο τὸν Ὑδραῖο ἤ στὸν Ἅγιο Μαλαχία τὸν Λίνδιο, νὰ λέτε «ἐκ βαθέων» ἕνα «Κύριε, ἐλέησον!» καὶ γιὰ τὴ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τῶν ὁποίων οἱ σεπτοὶ Προκαθήμενοι καὶ Ἀντιπρόσωποι σᾶς τιμοῦν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ κάνουν τὴν σημερινὴ ἡμέρα ὄντως ἱστορικὴ γιὰ τὴν Ρόδο. Μιὰ προσευχὴ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης!

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ σᾶς κρατήσωμε περισσότερο. Στέλνομε ἀπὸ τὴν Πλατεία τούτη τῆς Ἐλευθερίας κι ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ χαιρετισμὸ ἐγκάρδιο καὶ εὐλογία Πατρικὴ καὶ Πατριαρχικὴ ὁλόψυχη σὲ ὅλο τὸν εὐσεβῆ καὶ ἀξιονόμαστο Δωδεκανησιακὸ λαό, σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς ἄρχοντες, τόσο τοὺς τοπικούς, ὅσο καὶ στοὺς ἐν Ἀθήναις Κυβερνητικοὺς καὶ Πολιτειακούς, καὶ κατακλείομε μὲ τὴν εὐχὴ καὶ προτροπὴ τοῦ τιμωμένου Ἀποστόλου Παύλου «Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε∙ καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. 13: 11).