Ἐπιστροφή
 

Διαθρησκειακός διάλογος

 Διαθρησκειακή Συνάντησις
«ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ»
(Ἀμαρούσιον-Ἀθῆναι, 10-11 Αὐγούστου 2004)

 
 Eἰρήνη-Συμφιλίωση ΙΙ
 
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ (16/1/2001)