Back
 

Πρόποσις κατά τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Εἰρηναίου(11/07/2004).

Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πολυφίλητε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ καί Συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εἰρηναῖε,
Ἀγαπητοί συνδαιτυμόνες,
   
Μετά ἀπό τό Πατριαρχικόν Συλλείτουργον, τό ὁποῖον ἐτελέσαμεν ἐπί τῇ ἀναστασίμῳ ἡμέρᾳ τῆς Κυριακῆς καί ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, τῆς κυρωσάσης τάς ἀποφάσεις τῆς Δ´    Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί τῆς ὁποίας τό ἱερόν καί χαριτόβρυτον λείψανον εἴχομεν τήν εὐκαιρίαν νά προσκυνήσωμεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἤδη παρεκαθήσαμεν εἰς τό Γεῦμα τοῦτο, τό ὁλοκληρωτικόν τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐφροσύνης, τάς ὁποίας ηὐλογήθημεν παρά Κυρίου νά δοκιμάσωμεν σήμερον.

Ἡ παρουσία, εἰς τάς ταπεινάς αὐλάς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, ἅγιε Ἀδελφέ, ἀποτελεῖ αἰτίαν ἀγαλλιάσεως διά πάντας ἡμᾶς ἐνταῦθα. Σκιρτῶμεν τῷ πνεύματι καί πανηγυρίζομεν ἐπί τῇ ἐλεύσει Ὑμῶν, βλέποντες εἰς τό τίμιον πρόσωπόν Σας τόν Ἄγγελον τῆς σεβασμίας Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Πόλεως καί πάσης τῆς Ἁγίας Γῆς. Αἰσθανόμεθα οὐρανίαν δρόσον εἰς τήν ψυχήν καί πολλήν ἀνάπαυσιν εἰς τήν καρδίαν ἔχοντες Ὑμᾶς ἐν μέσῳ ἡμῶν. Σᾶς ἀγαπῶμεν καί τό γνωρίζετε. Σᾶς τιμῶμεν καί δέν τό ἀγνοεῖτε. Καλῶς ἐπίστασθε τήν εὐλάβειαν ἡμῶν πρός τήν Ἁγίαν Γῆν καί τά ἐκεῖσε Πανάγια Προσκυνήματα τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἥκιστα διαφεύγει τήν ὑμετέραν προσοχήν ἡ ἐπιθυμία, ἥν ζωηράν ἀνέκαθεν εἴχομεν, καί πάντοτε ἔχομεν, διά τήν εὐπραγίαν Ὑμῶν καί τήν κατά Θεόν πρόοδον τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου Σας. Ἄλλωστε, ἡ ἱστορία τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν γνωρίζει πλείστας ὅσας περιπτώσεις, κατά τάς ὁποίας τό ἐμπερίστατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπεστηρίζετο ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ, τό ὁποῖον εἰς ἐποχάς δυσχειμέρους διά τό Γένος καί τήν Ἐκκλησίαν ἦτο ὁ προμαχών καί ὁ διεκδικητής παρά τῶν ἰσχυρῶν τῶν δικαίων τῶν κατά τόπους ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν. Οὐχί δέ μόνον ὑπεστηρίζετο ἔναντι τρίτων, ἀλλά καί ἀπ᾽ εὐθείας, μέχρι τοῦ σημείου ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν οἱ Προκαθήμενοι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας νά ἐκλέγωνται ἐνταῦθα, προνοίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐνῷ μέλη τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος, ὡς ὁ πολύς Μελέτιος ὁ Μεταξάκης, ἐκόσμησαν τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀσφαλῶς αἱ διεκκλησιαστικαί ἡμῶν σχέσεις, φθόνῳ καί πονηρίᾳ τοῦ διαβόλου, δέν ὑπῆρξαν πάντοτε ἀνέφελοι. Ὅμως σήμερον τά νέφη καί τά νεφύδρια ἔχουν παρέλθει καί ἡμεῖς ἀτενίζομεν ἀλλήλους πρόσωπον πρός πρόσωπον, ἐν ἀμοιβαίᾳ τιμῇ, ἀγάπῃ καί ἐμπιστοσύνῃ, ὡς κατενώπιον Θεοῦ. Ὡς ἀδελφοί γνήσιοι καί συνεπεῖς εἰς τάς ὑποχρεώσεις ἡμῶν ὡς Πρωθιεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης, ὡς συνειδητοί διάδοχοι Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἐγγύησις σπουδαία τυγχάνει ἡ ἀμοιβαία γνωριμία καί ἀλληλοεκτίμησις, ἡ ὁποία συνδέει ἡμᾶς ἐκ νεότητος ἡμῶν.

Ἡ ἐποχή, εἰς τήν ὁποίαν ζῶμεν εἶναι ἐξόχως πονηρά. Τά προβλήματα, τοπικά καί παγκόσμια, ἐκκλησιαστικά καί τοῦ κόσμου τούτου, εἶναι τεράστια. Πλέομεν ἐν μέσῳ κλύδωνος καί καταιγίδος. Αἱ ταραχαί καί ἡ φονοκτονία ταλαιπωροῦν καί πολλούς ἐκ τῶν ἡμετέρων. Παρακολουθοῦμεν μετά δακρύων τόν σταυρόν καί τήν ὀδύνην τοῦ Παλαιστινιακοῦ Λαοῦ, μερίς τοῦ ὁποίου τυγχάνει προσφιλές ποίμνιον τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος. Προσευχόμεθα ὑπέρ αὐτοῦ ἐκτενῶς. Ἀγωνιῶμεν καί παρακαλοῦμεν τόν Θεόν, διά πρεσβειῶν τῆς Παμμακαρίστου Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά κολοβώσῃ τάς ἡμέρας τῆς δοκιμασίας, νά στηρίξῃ, περιφρουρήσῃ καί κατασκεπάσῃ διά τῆς χάριτός Του τά ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ τέκνα του, νά χαρίσῃ εἰς αὐτά τήν ἐλπίδα, ὥστε νά μή προβαίνουν εἰς ἀπονενοημένα διαβήματα καί φονικάς ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι μόνον τό μῖσος διαιωνίζουν. Νά δικαιωθῇ τό αἴτημα τῶν Παλαιστινίων διά μίαν ἐλευθέραν καί ἀνεξάρτητον πατρίδα των, χωρίς ὅμως νά ἀγνοηθῇ καί ἡ ἱστορική ἀναγκαιότης τῆς ἐκ παραλλήλου ὑπάρξεως ἑνός κράτους Ἰσραηλινοῦ, τό ὁποῖον θά στεγάζῃ τά ἄλλα τέκνα τοῦ Ἀβραάμ. Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς ὅπως, ὁ ὑπαντηθείς ἐν τῇ Γεννήσει Αὐτοῦ ὑπό τῶν ἁγίων Ἀγγέλων διά τοῦ ὕμνου «καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἐπιβραβεύσῃ τήν Ἑαυτοῦ εἰρήνην εἰς τόν χῶρον τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν ὅλην περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί εἰς τόν κόσμον ἅπαντα. Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὅπως ἐν εἰρήνῃ καί ἡσυχίᾳ πολλῇ δυνηθῆτε νά ποιμαίνητε τό λογικόν ποίμνιον τῆς Σωνίτιδος Ἐκκλησίας καί νά ἐνισχύητε τήν πίστιν τῶν ἐκεῖσε ἀφικνουμένων πολυπληθῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν εἰς ἔτη πολλά καί ὑγιεινά, ἀπολαύων τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεως συμπάσης τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ χριστωνύμου λαοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἔλευσιν Ὑμῶν ἐνταῦθα. Καί πάλιν καί πολλάκις «ὡς εὖ παρέστητε», Μακαριώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ. Ὑψοῦντες ἤδη μετά τῶν Ἱερωτάτων ἀδελφῶν καί πάντων τῶν συνανακειμένων τό ποτήριον εὐχόμεθα ὑπέρ ὑγιείας, στερεώσεως, μακροημερεύσεως καί πάσης ἄνωθεν βοηθείας τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Μακαριότητος καί εὐκλείας τοῦ καθ᾽ Ὑμᾶς Ἁγιωτάτου Ἱεροσολυμιτικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου. Γένοιτο.