Back
 

Πρόποσις κατὰ πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ γεῦμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Παναμᾶ(21/01/2004).

Ἱερώτατε ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Παναμᾶ κύριε Ἀθηναγόρα,
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐκλεκτοὶ καὶ ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,

                              Καθῆκον ἐκκλησιαστικὸν ἱστορικῆς σημασίας ἔφερεν ἡμᾶς ἅπαντας εἰς τὴν Κούβαν τῶν Ἀντιλλῶν. Ἤλθομεν διὰ νὰ ἑορτάσωμεν τὸ ἄξιον παντὸς πανηγυρικοῦ ἐορτασμοῦ γεγονὸς τῆς παραλαβῆς καὶ καθιερώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸν ὁποῖον ἡ Κουβανικὴ Κυβέρνησις ἐδώρησε πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνεγερθέντος δαπάναις τοῦ Κουβανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος προσφέρει αὐτὸν ὡς εὐλαβὲς ἀνάθημα πρὸς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν διὰ νὰ εἶναι σύμβολον τῆς ἀγάπης αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῆς δίψης του διὰ τὴν γνησίαν ἔκφρασιν τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν ὁποίαν συνιστᾷ ἡ Ἁγιωτάτη Ὀρθοδοξία.   
                                    Ἤλθομεν ἐπίσης διὰ νὰ εὐλογήσωμεν τὴν μικρὰν Ὀρθόδοξον ζύμην, ἡ ὁποία ὑφίσταται ἐνταῦθα, ὥστε νὰ ζυμώσῃ, εἰ δυνατόν, ὅλον τὸ φύραμα. Ἤλθομεν ἀκόμη διὰ νὰ ἴδωμεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὰς ἱεραποστολικὰς προσπαθείας τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κυρίου Ἀθηναγόρου, νὰ ἐν-ισχύσωμεν ἠθικῶς αὐτὸν καὶ νὰ συγχαρῶμεν ἀδελφικῶς διὰ τὰς ἐπιτυχίας, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Θεὸς ηὐλόγησεν αὐτὸν καὶ τὸ ἱερὸν ἔργον του.
                                        Ἡ Κούβα κυβερνᾶται ὑπὸ    ἀνδρός, ὁ ὁποῖος ἐξέπληξεν εὐχαρίστως τὴν ἀνθρωπότητα ὑποδεχόμενος θερμότατα πρὸ ἐτῶν τὸν Πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης καὶ ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε τὴν ἔκπληξιν    προσκαλέσας τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπό-λεως- Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν παροῦσαν ἐπίσκεψιν. Τὰς χειρονομίας αὐτὰς δεχόμεθα ὡς φωτισμὸν Κυρίου ἐπ’    ἀγαθῷ τοῦ Κουβανικοὺ λαοῦ. Πιστεύομεν ὅτι, εἴτε ἐν ἐπιγνώσει, εἴτε ἀνεπιγνώστως, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖται. Οὕτω πιστεύοντες ἀπεδέχθημεν μετὰ χαρᾶς τὴν προταθεῖσαν φιλικὴν χεῖρα καὶ ἰδοὺ εὑρισκόμεθα ἐπὶ Κουβανικοῦ ἐδάφους, ἀπολαύοντες τῆς φιλόφρονος φιλοξενίας τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας καὶ τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς.    Δι’ ὅλων αὐτῶν «Χριστὸς καταγγέλλεται». Καὶ δι’ Αὐτὸν τὸν Χριστὸν καὶ τὴν ἐν Αὐτῷ σωτηρίαν τῶν ἐνταῦθα πιστῶν, ἡμεῖς γινόμεθα ἀποστολοπαραδότως «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα».
                                        Θὰ προσπαθήσωμεν, λοιπόν, νὰ καλλιεργήσωμεν εἰς εὖρος καὶ βάθος τὰς καλλιτέρας τῶν σχέσεων μὲ τὴν Χώραν ταύτην, ἡ ὁποία χρειάζεται τὸ φῶς, τὴν ἀλήθειαν, τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἐμπειρίαν Χριστοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησία οὐδέποτε ἐταυτίσθη μὲ τὴν κοσμικὴν ἐξουσίαν. Τὸ πολίτευμα αὐτῆς «ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει». Ἀλλὰ σέβεται τὰς κρατικὰς ἐξουσίας κατὰ τὴν ἀποστολικὴν ἐντολήν. Οὕτω τὸ μήνυμα αὐτῆς ἐνταῦθα θὰ εὑρίσκῃ ὦτα εὐ-ήκοα καὶ καρδίας προθύμους. Ἡ γῆ εἶναι ἀγαθή, ὁ σπόρος ἄριστος, ἐπαφίεται εἰς τοὺς σπορεῖς νὰ ἐπιτελέσουν εὐσυνειδήτως καὶ μὲ πολλὴν ἀγάπην, ὑπομονὴν καὶ ἐπιμονὴν τὸ ἔργον των, ὥστε νὰ ὑπάρξῃ πλούσιος    καρπός.
                                        Θαρσεῖτε, λοιπόν, ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ἅγιε Παναμᾶ, καὶ χωρήσατε ἐμπρός, «σπείρων ἐν εὐλογίαις». Ἔχετε τὸν στηριγμὸν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ἔχετε τὴν καλὴν διάθεσιν τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Ἔχετε, τὸ σπουδαιότερον, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάλυψιν, τὴν συναντίληψιν τοῦ Θεοῦ. Τὰ ἐγ-καίνια, τὰ ὁποῖα θὰ τελέσωμεν, σὺν Θεῷ, τὴν προσεχῆ Κυριακήν, ἄς ἐγκαινιάσουν θείᾳ συν-άρσει μίαν νέαν ἐποχὴν εὐδοκιμήσεως τῆς καλλιελαίου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ καλλικαρ-πίας αὐτῆς ἐν Κούβᾳ.
                                              Ταῦτα λέγοντες καὶ εὐχόμενοι, προπίνομεν ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως τῆς ὑμε-τέρας Ἱερότητος, τῶν συνεργατῶν αὐτῆς, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀγαπητῶν συνδαιτυμόνων καὶ πάντων τῶν πιστῶν τῆς φιλοχρίστου καὶ θεοσώστου Χώρας ταύτης.Ἀμήν.