Back
 

Προσφώνησις κατά τήν Δεξίωσιν μετά τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 20 Μαρτίου 2005).

Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι,
Πατέρες, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

“Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς”, καί δή καί μεγάλης καί σπουδαίας, ἠξιώθημεν σήμερον νά τελέσωμεν “ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ” τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιγραμματέως τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί λίαν εἰς ὅλους ἀγαπητοῦ ἤδη Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου.

Χαιρόμεθα τήν χαράν τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν χαράν ἐπί τῇ ἀναστηλώσει τῶν σεπτῶν καί ἁγίων εἰκόνων καί τῇ κατισχύσει τοῦ εὐσεβοῦς δόγματος, καί ταυτοχρόνως χαιρόμεθα τήν χαράν τῆς προαγωγῆς εἰς τόν δεύτερον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας δοκίμου, ἱκανοῦ, μεμορφωμένου, γλωσσομαθοῦς, ὁ ὁποῖος ἐπί σειράν ἐτῶν, πλέον τῆς δεκαετίας, διηκόνησε τό Γραφεῖον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ὡς Κωδικογράφος καί Ὑπογραμματεύς αὐτῆς.

Γόνον τῆς ἁγίας ταύτης γῆς σε ἐγνωρίσαμεν ἐνωρίτατα, ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, καί σέ ἐξετιμήσαμεν. Ἐκ νεότητός σου ἦσο φέρελπις, ὄντως ἐλπιδοφόρος, διό καί Ἐλπιδοφόρον σε ὠνομάσαμεν κατά τήν πρώτην χειροτονίαν σου, τελεσθεῖσαν ἐδῶ ὑπό τοῦ προκατόχου σου εἰς τά συνοδικά Σέκρετα, ἀδελφοῦ ἁγίου Φιλαδελφείας.

Καί νῦν ἀπό τῆς σήμερον τίθεσαι ἐπί τό ἄροτρον τῆς Ἀρχιγραμματείας. Ὁμοῦ μετά τοῦ εἰς Ὑπογραμματεύοντα προαχθέντος Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Βαρθολομαίου, ἀρίστου φιλολόγου καί θεολόγου, τέκνου ἡμῶν ἐπίσης  ἀγαπητοῦ καί ἱκανοῦ, διακριθέντος διά τήν ταπείνωσιν καί ἀφοσίωσίν του εἰς τό καθῆκον,  καλεῖσθε νά ἀξιοποιήσετε τήν εὐθύνην καί τό χάρισμα, τό ὁποῖον ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ ἀγάπῃ καί τῇ στοργῇ της πρός ὅλα τά τέκνα της σᾶς ἀνέθεσε. Δύνασθε ἀμφότεροι, ἐν τῷ βουλευτηρίῳ  τῆς Ἐκκλησίας, τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ, νά καλλιεργήσετε ἑαυτούς κατά  τόν καλλίτερον τρόπον, νά συγκροτηθῆτε ἄριστα, τόσον κατά τήν ἔσω σοφίαν, ὅσον καί κατά τήν θύραθεν, καί νά ἀναπτύξετε καί ἀναδείξετε τά τάλαντα, μέ τά ὁποῖα σᾶς ἐπροίκισεν ὁ Θεός, νά καταστῆτε ἄνδρες τέλειοι, σκεύη δεκτικά τῆς Θείας Χάριτος, σεμνώματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. Ἐκερδίσατε ἐπαξίως τήν ἀγάπην καί στοργήν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, καί τρέφομεν ἐν τῷ προσώπῳ ἀμφοτέρων σας πολλάς ἀκόμη χρηστάς  ἐλπίδας. Ἡ κατά πάντα ἐπιτυχής προτέρα διακονία σας, πλέον πολυετής σου, ἀγαπητέ Ἐλπιδοφόρε, καί βραχυτέρα ἡ τοῦ δευτέρου, προμνηστεύεται ἀνάλογον ἐπιτυχίαν καί εἰς τάς θέσεις τοῦ Ἀρχιγραμματέως καί τοῦ Ὑπογραμματεύοντος, τήν ὁποίαν ἐπιτυχίαν καί ὁλοψύχως εὐχόμεθα. Τιμήσατε τόν ὅν φέρετε ἐπίζηλον τίτλον τοῦ Φαναριώτου κληρικοῦ, πού εἶναι “ὁ συγκερασμός τῆς παραδόσεως καί τῆς προόδου, ἐν τῇ κατά πρόσωπον ἀντιμετωπίσει τῆς πραγματικότητος, ὁποιαδήποτε καί ἄν εἶναι”. Εἶναι μεγάλη εὐλογία Θεοῦ νά θητεύῃ κανείς καί νά φοιτᾷ εἰς τήν Σχολήν τοῦ Φαναρίου.

Διαδέχεσαι, ἀγαπητέ ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, τόν Ἱερώτατον ἀδελφόν καί ἀγαπητόν πνευματικόν ἡμῶν υἱόν Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ὁ ὁποῖος ἐπί δεκαοκταετίαν ὅλην ἐτίμησε τήν θέσιν, τόσον ὡς Ἀρχιγραμματεύς ὅσον καί ὡς Ἀρχιγραμματεύων μετά τήν εἰς Ἀρχιερέα προαγωγήν του.

Ὑπερήσπισε τά δίκαια τοῦ πανιέρου τούτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπιτυχέστατα, μέ σθένος, μέ ἀφοσίωσιν, μέ πιστότητα,  μέ ἀνδρείαν, μέ ζῆλον καί ἐργατικότητα ἀπαράμιλλον, παραστήσας ἐν πολλοῖς ἑαυτόν θυσίαν ζῶσαν χάριν τῆς Ἐκκλησίας μέχρι κλονισμοῦ  τῆς ὑγείας του. Δέν ἔδωκε καί δέν δίδει ἀκόμη  “ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς” του “οὐδέ τοῖς βλεφάροις του νυσταγμόν”, παρημέλησε καί αὐτήν τήν ὑγείαν του, προκειμένου ὅλα νά προχωροῦν ὁμαλῶς, ὅλα νά ἐνεργοῦνται ἐπιτυχῶς καί ἐγκαίρως, ἅμα δέ καί ἐγκύρως, ὡς ἁρμόζει εἰς τήν πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν, ὅλα νά κατευθύνωνται πρός δόξαν Θεοῦ. Ἐάν ἡμεῖς σιωπήσωμεν, “καί οἱ λίθοι” τῶν Πατριαρχείων “κεκράξονται”.

Ἀντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ, ὅτι ὁ πῆχυς τοῦ πρό σοῦ ἅλματος εὑρίσκεται ἤδη πολύ ὑψηλά. Καλεῖσαι ὡς νέος καί προσοντοῦχος  καί καλῶς γυμνασμένος νά τόν μιμηθῇς, καί νά συνεργασθῇς μαζί του καί μετά τοῦ ἁγίου Ὑπογραμματεύοντος καί ἀπό τῆς νέας θέσεως, εἰς τήν ὁποίαν ἐκάλεσε τόν ἀδελφόν Μητροπολίτην Φιλαδελφείας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί τήν ὁποίαν δέν ἠρνήθη, παρά τόν κλονισμόν τῆς ὑγείας του. Γίνου σεμνός καί ταπεινός, ὑπάκουος, διακριτικός, ἐργατικός, καί θά ἐπιτύχῃς. Εἰς τήν νέαν πορείαν σου ἡ Πατρική καί Πατριαρχική ἡμῶν εὐχή καί εὐλογία σέ συνοδεύουν διάπυροι. Σέ συνοδεύουν αἱ εὐχαί καί ἡ ἀγάπη τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου. Σέ συνοδεύει ἡ ἀγάπη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί συνόλου τῆς Πατριαρχικῆς ὑπηρεσίας. Σέ συνοδεύουν αἱ εὐχαί καί εὐλογίαι τῶν σεβαστῶν κατά σάρκα γονέων σου, ἡ ἀγάπη καί ἐκτίμησις τῶν συγγενῶν σου καί τῶν πολυπληθῶν φίλων σου. Ὑπεράνω ὅλων ὅμως νά ὑπολογίζῃς, καί σύ καί ὁ συνεργάτης σου ἅγιος Ὑπογραμματεύων, εἰς τήν βοήθειαν, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου. Ἐκεῖνον πρῶτον καί Ἐκείνην εὐχόμεθα νά εὐαρεστήσῃς καί ὡς Πρεσβύτερος καί ὡς Ἀρχιγραμματεύς, καί ἔπειτα τήν ἀείποτε ἐσταυρωμένην Μεγάλην ταύτην Ἐκκλησίαν, τήν καί ἰδικήν σου Μητέρα καί τροφόν, καί κατόπιν νά εὐαρεστήσῃς τούς νοῦν ἔχοντας ἀνθρώπους.

Ἀλλά σήμερον εἴχομεν καί τήν ἐπί πλέον χαράν νά ἴδωμεν προαγομένους εἰς τάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ θέσεις τούς λίαν ἡμῖν καί πάσῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀγαπητούς καί προσοντούχους εὐλαβεῖς καί ἐργατικούς, Μέγαν Ἀρχιδιάκονον κ. Στέφανον, διακρινόμενον ἐπί σεμνότητι καί εὐλαβείᾳ, ἀρεταῖς ἐφελκύουσαις τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἧς ἄνευ οὐδείς εὐηρέστησε τόν Κύριον, Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμον, λιπαράν ἔχοντα Θεολογικήν μόρφωσιν καί γλωσσομάθειαν, καί ἑτοιμαζόμενον συντόμως νά ὑποστηρίξῃ ἐν Λονδίνῳ τήν διδακτορικήν του διατριβήν, καί τούς εὐέλπιδας Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν καί Διάκονον τῆς σειρᾶς κ. Νεόφυτον.

Εὐχόμεθα καί εἰς τούτους ὅπως καί ἀπό τῶν νέων τούτων θέσεών των καί ἀπό ἀνωτέρων ἐν τῷ μέλλοντι διακονήσουν τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἐπιτυχῶς καί εὐαρέστως τῷ Κυρίῳ.

Ἄξιος ὁ χειροτονηθείς, ἄξιοι καί οἱ προβιβασθέντες!

Εἰς ὑμᾶς ὅλους εὐχόμεθα εὐλογημένον καί ψυχωφελές τό ἀρξάμενον στάδιον τῶν πνευματικῶν ἀγώνων καί εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα.