[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῖς Θυρανοιξίοις
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης
(Κυριακὴ τῶν Βαΐων, 24 Ἀπριλίου 2016)

Back
Back

Ἱερώτατε ἀδελφὲ Μητροπολῖτα Αὐστρίας καὶ ἡμέτερε Ἔξαρχε  Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κύριε Ἀρσένιε,
Σεβασμιώτατοι ἀδελφοὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ Ἐπίσκοποι,
Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις,
Ἀδελφοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατοι κύριοι Πρόεδροι καὶ μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων μας,

Ὁ Κύριος ηὐδόκησε νὰ ἑορτάζωμεν σήμερον μαζί σας, εἰς τὸν ἱστορικὸν αὐτὸν χῶρον, τὴν μεγάλην δεσποτικὴν ἑορτὴν τῶν Βαΐων, ἡ ὁποία μᾶς προετοιμάζει διὰ τὴν εἴσοδόν μας εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα, καὶ ἀποτελεῖ πρόγευσιν τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως, τὴν ὁποίαν συνεχῶς καὶ μυστικῶς βιοῦμεν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, καὶ θὰ βιώσωμεν ψηλαφητῶς τὴν ἐρχομένην Κυριακήν, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν ἑορτῶν, τὸ Πάσχα Κυρίου, ὅταν ὁ ὀφθαλμὸς θανάτου δὲν θὰ δύναται νὰ παρατηρῇ τὸ νικῶν αὐτὸν φῶς∙ θὰ φτερουγίζῃ μόνον ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγάπη.

Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερον, ἑορτάζει ἑορτάς, ὡς κρίνον ἐαρινὸν παραδείσου ὑπάρχουσα, εἰς τὴν ὁποίαν κεφαλὴ ὁ Χριστός, τὸ ὄντως εὐθαλὲς κρίνον, τὸ ὁποῖον δὲν κρίνει ἀλλὰ σώζει τὸν κόσμον... εἰς τὴν ὁποίαν Χριστός, ὁ λέγων• Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή• εἰς τὴν ὁποίαν ὁ ἐλαιών, ὁ ὄντως ἐλεῶν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾿ αὐτόν (πρβλ. Ἐπιφανίου Κωνσταντίας, Ὁμιλία εἰς τὰ Βαΐα). Μᾶς ἐλεεῖ καὶ μᾶς σώζει ὁ Χριστὸς διὰ τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς διδασκαλίας, τῆς θαυματουργίας, τοῦ πάθους καὶ τῆς θυσίας καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἑαυτοῦ Του καί, τέλος, διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἰδική μας ἀνάστασις.

Ἡ Κυριακὴ τῶν Βαΐων εἶναι ἡμέρα μοναδικὴ ἐντὸς τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου. Εἶναι ὁ πρόναος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καὶ ἡμέρα πανηγυρικὴ μεταξὺ τῶν τόσων κατανυκτικῶν ἡμερῶν, διότι ὁ Κύριος, προτυπῶν τὸν αἰώνιον θρίαμβόν Του, εἰσέρχεται εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, «καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου» καὶ τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ Τὸν ὑποδέχονται «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων», κραυγάζοντα: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

Ἑορτάζομεν, λοιπόν, τὴν πανηγυρικὴν εἴσοδον τοῦ Κυρίου εἰς τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχὰς τοῦ εὐεργετηθέντος περιουσίου λαοῦ, καὶ τοῦ ὅλου εὐεργετηθέντος ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς. Τὴν ἑορτάζομεν ὡς πρότυπον μιᾶς ἄλλης εἰσόδου εἰς τὸν κόσμον τοῦ Κυρίου, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ καὶ πάλιν, ὄχι διὰ νὰ διδάξῃ καὶ νὰ θαυματουργήσῃ, ἀλλὰ διὰ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον κατὰ τὰ ἀνεξιχνίαστα κρίματά Του. Ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ὑπὸ τοῦ ἐνθουσιῶντος πλήθους, προοιώνιζε τὴν ἀνάστασιν, τῆς ὁποίας πρόγευσιν δι᾿ ὅλους ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀποτελεῖ ἡ σημερινὴ ἡμέρα.

Κατὰ τὴν εὔσημον, λοιπόν, αὐτὴν ἡμέραν, οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Βιέννης, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου σας, ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ τελῶμεν καὶ μίαν ἄλλην εἴσοδον ἱεράν, δηλαδὴ τὰ θυρανοίξια τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἰσῆλθεν εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Βιέννης, διὰ τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, δωρητῶν καὶ ἀφωσιωμένων εἰς τὰ ἰδεώδη τῆς Φυλῆς μας Ὀρθοδόξων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον τοῦτον διὰ νὰ προσφέρουν∙ καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτοῦ νικηταὶ καὶ ἐλεύθεροι, καταλιπόντες ἔργον θαυμαστόν. Δὲν εἶναι ἴσως στιγμὴ ἀναφορᾶς οὔτε εἰς τὴν ζωήν, οὔτε εἰς τὴν προσφοράν, οὔτε εἰς τὰ κατορθώματα καὶ τὰ ἔργα τῶν γνησίων ἐκείνων ὀρθοδόξων πατριωτῶν.

Ἡ χαρὰ τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Χριστοῦ ὡς Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ, συγκιρνᾶται μὲ τὴν χαρὰν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καὶ τῆς εἰσόδου μας εἰς αὐτὸν πανηγυρικῶς, περικεκοσμημένον μετ᾿ ἀνθέων πολλῶν, ὡς ἄλλων βαΐων εἰς χεῖρας τοῦ πλήθους κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ Κυρίου μας εἰς Ἱεροσόλυμα. Καὶ ἡ χαρὰ καὶ συγκίνησίς μας αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὀφειλετικῆς μερίμνης τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, ἀδελφὲ ἅγιε Αὐστρίας καὶ ἔξαρχε Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κύριε Ἀρσένιε, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξησφαλίσατε δι᾿ εὐγενῶν δωρητῶν - χορηγῶν τὴν ἀπαιτηθεῖσαν σεβαστήν, ὡς γνωρίζομεν, δαπάνην. Ἀπονέμομεν τὰς Πατριαρχικὰς ἡμῶν εὐχαριστίας καὶ τὴν εὐαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, εἰς σᾶς προσωπικῶς, Ἱερώτατε, καθὼς καὶ εἰς τοὺς συνεργάτας σας καὶ εἰς τοὺς γενναιοδώρους δωρητάς, ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους, διὰ τὸ σημαντικὸν αὐτὸ καὶ κοπιῶδες ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, συνοδευθὲν καὶ διὰ τῆς ἱστορήσεως τοῦ τρούλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῶν ἀναπαραστάσεων τοῦ Παντοκράτορος καὶ Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων.

Ἡ σημερινὴ ἡμέρα γράφεται ἤδη δι᾿ ἀνεξιτήλου γραφῆς εἰς τὸν χρόνον καὶ εἰς τὰς ἱστορικὰς δέλτους τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Παροικίας τῆς Βιέννης ἀλλὰ καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθὼς πρῶτον μὲν εἶναι πραγματικὴ ἀνακαίνισις τοῦ Ναοῦ μας, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου εὐεργέτου αὐτοῦ Νικολάου Δούμπα∙ δεύτερον δὲ καὶ κυριώτερον, διότι ὁ Ναὸς αὐτὸς θὰ ἀνακαινίζῃ τοὺς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξους ἐν τῇ ἀγαπήσει τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι θὰ εὐφραίνωνται πάντοτε, δοξολογοῦντες τὸ Ὄνομα Αὐτοῦ, ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς καὶ θὰ μιμνήσκωνται τῶν μεγάλων εὐεργετῶν καὶ λογάδων καὶ ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας, καὶ τῆς συνυφασμένης πρὸς αὐτὴν Ὀρθοδόξου ἐλευθερίας ἑνὸς Ἔθνους, «βαίνοντος τότε ἐν τῷ σκότει, ἀλλὰ θεασαμένου φῶς μέγα» καὶ διδάξαντος, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον εἰς τὴν οἰκουμένην, τὴν πίστιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν, ἤτοι τὸ ἐλευθέρως καὶ κατὰ Θεὸν ζῆν, καὶ τὴν εἰρήνην, καὶ τὴν συναδέλφωσιν καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δημοκρατίαν.

Εἶναι, λοιπόν, ἡ ἡμέρα αὐτὴ καὶ ἡμέρα Ἀναστάσεως τοῦ Γένους μας εἰς τὸν ἀνακαινισθέντα Ναόν, ἡμέρα Ἀναστάσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς παρουσίας ἐνταῦθα, ὅπου ἐμεγαλούργησαν οἱ μνημονευθέντες προπάτορές μας, ὅπου ἔδρασαν εὐεργετικῶς καὶ φιλογενῶς Ρήγας ὁ Φεραῖος, Ἀλέξανδρος ὁ Ὑψηλάντης, ὅλοι οἱ φιλογενεῖς εὐεργέται μας, ὁ Σίνας, οἱ Δουμπαῖοι, οἱ διαπρεπεῖς Ρωμηοί.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Εἰς περίοδον κρίσεως καὶ κρίσεων πολλαπλῶν, σεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τῆς Βιέννης, ἀποδεικνύετε ἐμπράκτως, διὰ τῆς γενομένης λαμπρᾶς ἀνακαινίσεως, ὅτι καὶ σήμερον μεγαλουργεῖτε, καὶ ἀναδεικνύετε τὰ μνημεῖα τῶν προγόνων σας, καὶ συνεχίζετε τὴν ἔνδοξον ἱστορίαν σας ἐδῶ, εἰς τὴν καρδίαν τῆς Εὐρώπης. Συνεχίζετε μίαν ἱστορίαν ἀγώνων διὰ τὴν ἐλευθερίαν, διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, διὰ  τὴν ἐθνικὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ Γένους μας. Μίαν ἱστορίαν σταυροῦ καὶ ἀναστάσεως, ἀκριβῶς ὅπως εἶναι καὶ ἡ ἱστορία τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας, ἡ ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου∙ ἡ ὁποία Μήτηρ σας Ἐκκλησία «μετὰ κλάδων ὑμνεῖται» πολλάκις ὑπὸ τῶν εὐεργετουμένων ὑπ᾿ αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ «μετὰ ξύλων συλλαμβάνεται ὕστερον» ὑπὸ τῶν ἀγνωμόνων, κατὰ τὴν σημερινὴν ὑμνολογίαν.

Ἡμεῖς, ὅμως τὰ τέκνα της, ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐν Βιέννῃ καὶ ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης, «πίστει ἀμεταθέτῳ ἀεὶ τιμῶντες αὐτὴν ὡς εὐεργέτιδα, διὰ παντὸς βοῶμεν: Προσκυνοῦμεν σου τὰ πάθη, Μητέρα μας Ἐκκλησία∙ δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἀνάστασιν»! (Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Ὁμιλία κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν, Πατριαρχικὸς Ναὸς 1970).

Ἐξ ἑτέρου, ἀδελφοί, εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Εὐρώπης, τῆς ὁποίας καρδία εἶναι ἡ πόλις αὐτή, ἡ ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὴ Κοινότης τῆς Βιέννης ἔχει τὴν ἰδικήν της ἰδιαιτέραν συμβολὴν καὶ παρουσίαν, ἐπισφραγιζομένην σήμερον μὲ τὴν τέλεσιν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὸ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, ὡς συνέχεια ἀκατάλυτος τῆς Ὀρθοδόξου ἐδῶ παρουσίας μας.

Διὰ τὴν Ὁμογένειαν τῆς Βιέννης, ἡ Κωνσταντινούπολις παραμένει ἡ βάσις, ἡ ἀφετηρία καὶ τὸ σημεῖον ἀναφορᾶς, τὸ αἰώνιον καὶ ἀκατάλυτον πνευματικὸν κέντρον τοῦ Γένους καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καὶ σᾶς προσφέρει καὶ σήμερον, ἀγαπητοὶ Βιεννέζοι, «φῶς ἐκ φωτὸς ἀληθινοῦ», δηλαδὴ ὄχι προτύπωσιν ἀναστάσεως, ἀλλὰ αὐτὴν ταύτην τὴν ἀνάστασιν.

Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφήσαμεν τὸ Φανάριον καὶ τὴν Πόλιν μας κατὰ τὴν σημαδιακὴν αὐτὴν ἡμέραν τῆς προεορτίου χαρᾶς, καὶ ἤλθομεν κοντά σας, εἰς τὴν Βιέννην, διὰ νὰ καθαγιάσωμεν σκηνήν, καὶ νὰ εὐλογήσωμεν κόπους, καὶ νὰ κηρύξωμεν πρὸς τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν, ἐν μέσῳ τοῦ ὑπὸ ποικίλων παθῶν καὶ σταυρῶν μαστιζομένου κόσμου μας, ἀνάστασιν καὶ μόνον ἀνάστασιν!

Μὲ αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς ἀναστάσεως, συγχαίρομεν πάντας ὅσους συνετέλεσαν ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν εὐλογημένην αὐτὴν στιγμήν, καὶ εὐλογοῦμεν, ἐν δοξολογίᾳ Κυρίου, τὸ ἐπιτελεσθέν, χάρις εἰς τὴν δραστηριότητά σας, ἀδελφὲ ἅγιε Αὐστρίας, ἔργον, καὶ εὐχόμεθα νὰ συνεχίζετε τὴν καρποφόρον ποιμαντορίαν σας ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁδοῦ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας, τῆς Πατριαρχικῆς παραδόσεως τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ διὰ τὴν φιλογένειαν τῶν ὁμογενῶν μας ὁμιλοῦν καὶ οἱ ἐπιτύμβιοι ἀκόμη λίθοι.

Ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ ἡ Πατριαρχική μας εὐαρέσκεια ἀπευθύνεται πλουσία εἰς τὰ ἐκλεκτὰ μέλη τῆς ἐν Βιέννῃ Ὁμογενείας, εἰς πάντας τοὺς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ καλοὺς φίλους τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἴθε ὁ Κύριός μας, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ νὰ πανηγυρίσωμεν, τὴν δευτέραν ἡμέραν αὐτῆς, τὴν ἑορτὴν τοῦ πολιούχου μας Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Καλὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα. Καλὴν Ἀνάστασιν! Χρόνια σας πολλὰ καὶ ἀναστάσιμα!