Back
 

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Ἀποχαιρετιστήριον
καὶ Εὐχαριστήριον Γεῦμα
(10 Σεπτεμβρίου 2013)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας κύριε Στέφανε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Μετὰ βαθείας συγκινήσεως καὶ χαρᾶς συνδειπνοῦμεν μαζί σας κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καθ᾽ ἣν ὁλοκληροῦται ἡ πολυήμερος ἐπίσκεψις τῆς ἡμετέρας Μετριότητος καὶ τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας εἰς τὴν πεπολιτισμένην Χώραν τῆς Ἐσθονίας καὶ εἰς τὴν Ἁγιωτάτην Αὐτόνομον Ἐκκλησίαν αὐτῆς.

Ἤλθομεν ἐνταῦθα, ἀνταποκρινόμενοι εἰς εὐγενῆ καὶ τιμητικὴν πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Χώρας σας καὶ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας κυρίου Στεφάνου, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐνενηκοστῆς ἐπετείου τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Αὐτονόμου, διὰ νὰ ἴδωμεν πρόσωπα τέκνων ἠγαπημένων καὶ προσφιλεστάτων ἀδελφῶν, διὰ νὰ μεταφέρωμεν πρὸς ὑμᾶς τὴν στοργὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ διαπιστώσωμεν μεθ᾽ ἱκανοποιήσεως καὶ χαρᾶς τὴν πρόοδον καὶ τὴν πνευματικὴν προκοπὴν τῆς ἐνταῦθα Ἐκκλησίας.

Δοξάζομεν τὸν Θεὸν δι᾽ὅσα εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς, τὰ ἀποδεικνύοντα ὅτι ὁ σπειρόμενος σπόρος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καρποφορεῖ ἐν ὑπομονῇ καρπὸν πολὺν καὶ ἐκλεκτὸν καὶ ὅτι ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ἐπιδαψιλεύει ἄφθονον τὴν χάριν αὐτοῦ εἰς τοὺς κοπιῶντας ἀνταμείβων τὸν κόπον αὐτῶν πλουσιοπαρόχως.

Ἀναχωροῦντες αὔριον ἐκ τῆς ἀγαπητῆς ἡμῖν Ἐσθονίας καὶ τῆς Ἁγιωτάτης αὐτῆς Ἐκκλησίας λαμβάνομεν μεθ᾽ ἡμῶν ἀναμνήσεις γλυκείας καὶ ἐμπειρίας συγκινητικάς. Λαμβάνομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμὸν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν ὁποίαν ἐκπροσωποῦμεν. Λαμβάνομεν μαζί μας τὰς ὡραίας εἰκόνας τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς εἰς ὅλας τὰς πόλεις τὰς ὁποίας ἐπεσκέφθημεν. Λαμβάνομεν μαζί μας τὰς ἀγαθὰς ἐντυπώσεις τὰς ὁποίας ἀπεκομίσαμεν ἐκ τῶν συναντήσεων μετὰ τῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τῆς χώρας, ἐκ τῆς ἐπαφῆς μετὰ τῶν εὐσεβῶν οἰκογενειῶν τῆς Ταλλίνης καὶ ἄλλων πόλεων, ἐκ τῆς συναναστροφῆς μετὰ τῶν μικρῶν μαθητῶν τῆς νήσου Kihnu. Λαμβάνομεν μεθ᾽ ἡμῶν τὰς ἐναρμονίους μελωδίας τοῦ προσφιλοῦς συνθέτου Arvo Pärt καὶ τὰς γοητευτικὰς εἰκόνας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀπεράντου θαλάσσης. Ἀναχωροῦμεν τοπικῶς ἀλλὰ παραμένομεν ἡνωμένοι πνευματικῶς ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης.

Ἐκφράζομεν τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς χώρας, τὸν κ. Πρόεδρον, τὴν κ. Πρόεδρον τῆς Βουλῆς, τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν, τοὺς ἐντιμοτάτους δημάρχους τῶν πόλεων τὰς ὁποίας ἐπεσκέφθημεν διὰ τὴν φιλόφρονα ὑποδοχὴν καὶ τὰς διευκολύνσεις τὰς ὁποίας παρέσχον εἰς ἡμᾶς. Εὐχαριστοῦμεν τὸν Ἱερώτατον Ἀδελφὸν Μητροπολίτην Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας κύριον Στέφανον, τοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς, τοὺς θεοφιλεῖς ἱερεῖς, τοὺς εὐλαβεῖς διακόνους καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, διὰ τὰς πολλὰς ἐκδηλώσεις τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης. Εὐχαριστοῦμεν καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας διὰ τὴν τιμὴν μετὰ τῆς ὁποίας  ὑπεδέχθησαν ἡμᾶς. Εὐχαριστοῦμεν ὑμᾶς, τοὺς ἐκλεκτοὺς συνδαιτυμόνας τῆς τραπέζης ταύτης διὰ τὴν ἀποψινὴν παρουσίαν, καθὼς γνωρίζομεν ὅτι πολλοὶ ἐξ ὑμῶν τυγχάνετε πολύτιμοι καὶ ἐκλεκτοὶ συνεργάται τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας οἱ ὁποῖοι συνεβάλετε καθοριστικῶς εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ πραγματοποίησιν τῆς ἡμετέρας Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως. Ἐκτιμῶμεν μεγάλως τὰ αἰσθήματά σας καὶ τοὺς κόπους σας.

Ἀκόμη, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ εὐχαριστήσωμεν ἀπὸ καρδίας τὰ προσφιλῆ μέλη τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας κατὰ τὴν ἀποδημίαν ἡμῶν ταύτην ἐδῶ εἰς τὸν βορρᾶν, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Ἱερωτάτους ἀδελφοὺς ἅγιον Χαλκηδόνος καὶ ἅγιον Βοστώνης, διότι καθ᾿ ὅλην τὴν διαρρεύσασαν ἑβδομάδα συνεμερίσθησαν μετὰ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τὰς πολλὰς χαρὰς καὶ συγκινήσεις, ἀλλὰ καὶ τοὺς σωματικοὺς κόπους τῶν διαφόρων ἐπισκέψεων καὶ μετακινήσεων καὶ ἱερουργιῶν. Χωρίς ποτε νὰ γογγύσουν ἢ νὰ ἐκφράσουν κόπωσιν ἢ ἀπροθυμίαν τινά.

Εὐχόμεθα εἰς πάντας ὑμᾶς, ἅμα δὲ καὶ εἰς τὸν εὐγενῆ λαὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς χώρας ταύτης, τὴν δαψιλῆ καὶ πλουσιόδωρον χάριν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ τὸ ἄμετρον ἔλεος αὐτοῦ.

Ἀδελφοὶ καὶ φίλοι ἀγαπητοί, ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν! Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ Αὐτοῦ. Ἀμήν.