[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ὁμιλία
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν συνάντησιν Αὐτοῦ
μετά τῆς Προέδρου τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ἐσθονίας
Ἐξοχ. κ. Ene Ergma
(5 Σεπτεμβρίου 2013)

Back
Back

Ἐξοχωτάτη,

Χαρά μεγίστη καί συγκίνησις πλείστη διακατέχει τήν ἡμετέραν Μετριότητα ἐκ τῆς θερμοτάτης ὑποδοχῆς τήν ὁποίαν ἐπιφυλάσσει εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ εὐλογημένη Χώρα τῆς  Ἐσθονίας, αἱ πνευματικαί καί πολιτικαί ἀρχαί αὐτῆς, καί ἰδιαιτέρως ἡ Ὑμετέρα λίαν ἡμῖν ἀγαπητή Ἐξοχότης κατά τήν παροῦσαν συνάντησιν μετ᾿ αὐτῆς ἐν τῷ ἱστορικῷ τούτῳ χώρῳ τῆς εὐθύνης καί τῶν μεγάλων ἀποφάσεων.

Προΐστασθε, Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρος, τοῦ οἴκου τῆς δημοκρατίας τῆς ἐνδόξου καί εὐγενοῦς χώρας ταύτης, ὡς ἔχει ἐπικρατήσει εἰς τόν πολιτικόν λόγον νά ἀποκαλῶνται τά κοινοβούλια τῶν ἐλευθέρων χωρῶν, καί ἐστέ βεβαία, σεῖς καί οἱ συνεργάται σας, μέλη τῆς Βουλῆς ταύτης, ὅτι καίτοι ἡ πολιτική τριβή τυγχάνει ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα πρός  τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀντιλαμβανόμεθα ἀσφαλῶς καί πλήρως τό βάρος τῶν πολυευθύνων καθηκόντων σας. Ἡ ὑμετέρα πατρίς ἀνέθεσεν εἰς τήν εὐαίσθητον καρδίαν καί τήν ἐμπειρίαν τῆς ὑμετέρας Ἐξοχότητος τό χρέος καί τήν εὐθύνην τῆς προασπίσεως τῆς δημοκρατίας ἐν τῇ ταλαιπωρηθείσῃ δεινῶς ἐκ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος Ἐσθονίᾳ, διά τοῦ συντονισμοῦ τῆς πολιτικῆς φωνῆς  καί τῶν διαφόρων ἀπόψεων καί τῆς συνθέσεως αὐτῶν, ὥστε νά οἰκοδομῆται πάντοτε τό  ἀ γ α θ ό ν  καί τό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τοῦ εὐγενοῦς, μαρτυρικοῦ καί ἐνδόξου Ἐσθονικοῦ Λαοῦ.

Ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως, ἐξ ἰδίας βιωματικῆς ἐμπειρίας, τό βάρος τῆς ὑμετέρας ἐν προκειμένῳ εὐθύνης, καθόσον οἱ Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες καί ἡ Παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας ἐπεφύλαξαν εἰς τό καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν ἐν τῷ συστήματι τῆς Μιᾶς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας τήν εὐθύνην τῆς προεδρίας καί τοῦ συντονισμοῦ τῆς μαρτυρίας πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῆς ἐκφράσεως διά τῆς ἡμετέρας Μετριότητος τῆς μιᾶς καί ἑνιαίας Ὀρθοδόξου φωνῆς. 

Τήν διακονικήν εὐθύνην ταύτην ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπί αἰῶνας φέρει καί ἀσκεῖ καί σύν Θεῷ ἀνταποκρίνεται πλήρως, παρά τάς δυσκολίας τάς ὁποίας προκαλοῦν καί δημιουργοῦν εἴτε οἱ καιροί, εἴτε πρόσκαιροι καί ἐνίοτε καινοφανεῖς ἀπόψεις, εἴτε, πρός τούτοις, καί ἀνθρώπινοι ἀδυναμίαι. Καί τήν διακονίαν ταύτην τήν ἀσκεῖ πάντοτε ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἐπιτυχῶς δι᾿ ἕνα καί μόνον λόγον: Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώπινος ὀργανισμός καί Κεφαλή αὐτῆς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον καί κηρύξας τήν ἀλήθειαν. Ὡς ἐκ τούτου, τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας Του ἐνίοτε κλυδωνίζεται, οὐδέποτε ὅμως καταποντίζεται.

Τήν εὐθύνην δέ ταύτην τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔφερεν εἰς πέρας ἀνά τούς αἰῶνας, ἐν συνεργασίᾳ καί ἐν διαλόγῳ πάντοτε καί μετά τῶν ἀδελφῶν καί θυγατέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά, εἰς ἁπτόμενα κοσμικοῦ ἐνδιαφέροντος θέματα, καί μετά τῶν ἀσκούντων ἑκάστοτε τήν εὐθύνην τῆς πολιτικῆς καί κοσμικῆς ἐξουσίας προσώπων, καθόσον δέν νοοῦνται ἀποκεκομμένα τά κοσμικά τῶν πνευματικῶν, διότι ὁ ἄνθρωπος,  τόν ὁποῖον ἅπαντες, ὑμεῖς καί ἡμεῖς, διακονοῦμεν, ἔχει βιολογικάς ἀνάγκας καί πνευματικάς ἐφέσεις.

Ὡς ἐκ τούτου Ἐκκλησία καί Βουλή ἔχουν π α ρ ά λ λ η λ ο ν διακονίαν. Διακονοῦν τό "δῶρον" τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπον, καί μάλιστα ἐντός τῆς ἀσταθείας τῆς προσκαίρου ζωῆς, καί διά τοῦτο "προετοιμάζονται" καί δέον νά συνεργάζωνται  καθ᾿ ἡμέραν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν σωματικῶν παθῶν καί ψυχικῶν νοσημάτων, ἐπιβουλῶν ἀνθρώπων, ἐπαναστάσεων ἐχθρῶν, τῆς "ὑπερβολῆς τῆς κακίας" τῶν "πονηρῶν ἀνθρώπων", ὡς κηρύττει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ τῆς κοινῆς διακονίας τῆς βουλῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς βουλῆς τοῦ Δήμου, ἐπιθυμοῦμεν νά σημειώσωμεν, ὅτι εἶναι γνωσταί ἀσφαλῶς καί εἰς τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα αἱ δυσχέρειαι τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν ἄσκησιν τῆς πρωτοθρόνου εὐθύνης αὐτοῦ. Πέραν ὅλων τῶν ἄλλων, περιουσιακά στοιχεῖα τῶν ἡμετέρων ἐν τῇ ἕδρᾳ ἡμῶν Κοινοτήτων κατά τό παρελθόν εἶχον ἀφαιρεθῆ, εὐτυχῶς δέ κατά τά τελευταῖα ἔτη ἡ ἔντιμος Τουρκική Κυβέρνησις, στοιχοῦσα τῷ "εὐρωπαϊκῷ κεκτημένῳ", διά νομοθετικῶν πρωτοβουλιῶν καί διοικητικῶν ἀποφάσεων αὐτῆς, ἐπέστρεψε καί ἐπιχειρεῖ τήν ἀπόδοσιν εἰς τήν ἰδιοκτησίαν τῆς ἡμετέρας ἐν Κωνσταντινουπόλει Κοινότητος τῆς δημευθείσης περιουσίας ταύτης. Εἰς τοῦτο, εἰς τήν ἀγαθήν ταύτην καί εὐοίωνον ἐξέλιξιν, πέραν τῆς ἀγαθῆς διαθέσεως τῆς νῦν Κυβερνήσεως, συνέβαλε καί ἡ ἀπόφασις τοῦ ἐν Στρασβούργῳ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, διά τῆς ὁποίας ἐπεστράφη εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἐνεγράφη τό μόνον ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτῆς περιουσιακόν στοιχεῖον, ἤτοι τό ἱστορικόν κτήριον τοῦ ἐν Πριγκήπῳ ἄλλοτε Ὀρφανοτροφείου τῶν Ὀρθοδόξων. Παρά ταῦτα ὅμως δέν ἀναγνωρίζεται μέχρι σήμερον νομική προσωπικότης εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς εἰς ἥν ἑδρεύει τοῦτο Χώρας καί ἐν τῇ οὐσίᾳ ἀμφισβητεῖται αὐτή αὕτη ἡ νομική ὕπαρξις αὐτοῦ. Μεγάλη εἶναι ὡσαύτως ἡ ἀγωνία ἡμῶν προσωπικῶς διά τήν ἀδυναμίαν  καταρτίσεως  τῶν στελεχῶν τοῦ Πατριαρχείου, καθόσον παγκοίνως γνωστόν τυγχάνει ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς παρά πᾶσαν ἐννοιαν δικαίου κλεισθείσης πρό τεσσαρακονταετίας καί πλέον εὐφήμως γνωστῆς καί προσε-νεγκούσης πολλά εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν παιδείαν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν  Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς  Χάλκης δέν ἐπετεύχθη εἰσέτι, παρά τάς πολλάς προσπαθείας ἡμῶν καί τάς προτροπάς ὑπέρ τῆς ἱκανοποιήσεως τοῦ δικαίου τούτου αἰτήματος τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης, ἀλλά καί τῶν Κυβερνήσεων τῶν Χωρῶν τῆς τε Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, καί παρά τάς μέχρι τοῦδε θετικάς ρηματικάς διαβεβαιώσεις πρός ἡμᾶς τῆς ἐντίμου Τουρκικῆς Κυβερνήσεως. Προσευχόμεθα καί εὐελπιστοῦμεν ὅτι ὁ  τά πάντα πρός τό συμφέρον οἰκονομῶν καί θεραπεύων Κύριος καί Σωτήρ ἡμῶν ἐπιφυλάσσει τῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει καί ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ μέλλον εὐμενέστερον καί αἰσιώτερον.

Ἐν τῷ πλαισίῳ ἀκριβῶς τούτῳ καί παρά τάς ἅς ἀντιμετωπίζει ἐγγενεῖς δυσκολίας ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μελετᾷ, διαπιστώνει καί ἀξιολογεῖ τάς ἀνάγκας καί τάς χρείας καί τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, χειραγωγεῖ  αὐτάς καί ἀπονέμει αὐταῖς καθεστῶτα καί ἀξίαν αὐτονομίας, αὐτοδιοικήσεως ἤ καί αὐτοκεφαλίας, διά νά κηρύττηται καί μαρτυρῆται πάντοτε ὁ  θεῖος εὐαγγελικός  λόγος καί νά οἰκοδομῆται  καί διακονῆται καλλίτερον ὁ ἑκασταχοῦ λαός τοῦ Θεοῦ, συμφώνως καί πρός τάς τοπικάς παραδόσεις, οὐδόλως βεβαίως θιγομένης οὐδέ κατά κεραίαν τῆς ἀμωμήτου κοινῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Τό αὐτό καί πρό ἐνενήκοντα ἀκριβῶς ἐτῶν ἐνήργησε κανονικῶς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν Ὀρθόδοξον Ἀποστολικήν  Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, τήν πεφιλημένην καί νεωτέραν Θυγατέρα Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας τό χορηγηθέν τό 1923 αὐτόνομον καταργηθέν τό ἔτος 1940 ὑπό τοῦ τότε ἀθέου καθεστῶτος ἐπανασυνέστησεν ἐν ἔτει 1996ῳ, ἀνταποκριθέν εἰς κοινόν αἴτημα τῆς Πολιτείας διά τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου Μέρι, τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐσθονίας ἐκφρασθέν καί ὑποβληθέν αὐτῷ, χαίρεται δέ σήμερον καί πανηγυρίζει μεθ᾿ ὁλοκλήρου τοῦ Ἐσθονικοῦ Ἔθνους ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἑορτάζουσα τήν εὐφρόσυνον καί ἱστορικήν ταύτην ἐπέτειον καί ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ τῆς Χώρας καί μετά πάντων τῶν Ἐσθονῶν, Ὀρθοδόξων καί μή.

Ἐξοχωτάτη,

Ἀναδιφῶντες εἰς τάς σημαντικωτάτας ὑμετέρας ἐπιστημονικάς μελέτας, διαπιστοῦμεν ὅτι ἰδιαιτέραν προσοχήν δίδετε εἰς τήν σημαντικήν ἁρμονίαν τοῦ μακροκόσμου τοῦ σύμπαντος καί τοῦ μικροκόσμου τῶν μορίων καί τῶν ἀτόμων, ἡ ὁποία πραγματοῦται διά τῆς θετικῆς ἀλληλεπιδράσεως οὐρανίων σωμάτων καί ὑλικῶν σωματιδίων. Τήν αὐτήν θέσιν ἐκφράζει καί ὁ κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας Ἕλλην Ὀδυσσεύς Ἐλύτης περιγράφων τήν ἁρμονίαν ταύτην ὡς "αὐτός ὁ κόσμος ὁ μικρός ὁ μέγας".

Ἡ αὐτή ἁρμονία τυγχάνει ἀπαραίτητος, Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρος, καί εἰς τήν ζωήν ἑνός κράτους ἐν συναρτήσει πρός τήν  ζωήν ὅλων τῶν κρατῶν τῆς γῆς, ἀλλά καί εἰς τήν ζωήν τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἄλλωστε, σκοπός καί στόχος καί τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διακονία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ψυχοσωματικῆς ἑνότητος, ἡ ἱκανοποίησις τῶν  ἀναγκῶν αὐτοῦ καί ἡ διασκέδασις τῶν ἀνησυχιῶν αὐτοῦ.

Τό σοφόν Κοινοβούλιον τῆς ὑμετέρας ἐνδόξου Χώρας, τοῦ ὁποίου προΐστασθε, ἐπεφορτίσθη ἱστορικῶς μέ τήν εὐθύνην τῆς  ἀναδείξεως καί τῆς ἱστορικῆς συνεχείας τῆς ὑμετέρας ὡραίας Πατρίδος, τῆς καθιερώσεως καί προσαρμογῆς τῆς νομοθεσίας αὐτῆς εἰς τήν σύγχρονον πραγματικότητα, τῆς ἐναρμονίσεως αὐτῆς πρός τήν εὐρωπαϊκήν νομοθεσίαν καί δι᾿ αὐτῶν πάντων τῆς ἀναδείξεως τῆς Ἐσθονίας εἰς μίαν ἐκ τῶν ἀξιολογωτέρων χωρῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Εἰς τό ἔργον καί τήν διακονίαν ὑμῶν καί τοῦ ὑμετέρου Κοινοβουλίου, τῆς "ἐκκλησίας τοῦ δήμου", ὡς ἀπεκαλεῖτο τό ἱστορικώτερον καί ἀρχαιότερον κοινοβούλιον τοῦ κόσμου, τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν,  αὐτονόητος ὑπῆρξε καί συνεχίζεται ἡ ὑποστήριξις τῆς ὑπό τήν ἔμφρονα ἡγεσίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κυρίου Στεφάνου πεφιλημένης θυγατρός Ὀρθοδόξου Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας.
Δεχθῆτε, παρακαλοῦμεν, τά συγχαρητήρια καί τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διά τό ἐπιτελούμενον ὑφ᾿ ὑμῶν πολύπλευρον, πολυσχιδές καί εὐθυνοφόρον ἔργον καί διά τήν προστασίαν τήν ὁποίαν παρέχετε εἰς τήν ἐνταῦθα Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας.

Ὁ δέ Θεός Λόγος καί Σωτήρ ἡμῶν Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἴθε νά χαρίζηται Ὑμῖν προσωπικῶς καί τοῖς ἀγαπητοῖς μέλεσι τῆς Βουλῆς τῶν εὐλογημένων Ἐσθονῶν ὑγείαν, πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν καί πᾶν δώρημα τέλειον, καταστέφων δι᾿ εἰρήνης καί εὐημερίας, καί διά τῶν ὑμετέρων πρωτοβουλιῶν, τήν φιλοξενοῦσαν ἡμᾶς χώραν τῆς Ἐσθονίας, τήν ὁποίαν θεωροῦμεν καί ἡμετέραν.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί σᾶς εὐλογοῦμεν.