[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγ. Τριάδος Τζαγκαρόλων Δεῖπνον
(1 Σεπτεμβρίου 2012)

Back
Back

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κύριε Δαμασκηνέ, καὶ λοιποὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Πρωτοσύγκελλε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κύριε Δαμασκηνέ,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες,

Μεγάλως χαίρομεν διότι μᾶς δίδεται ἀπόψε ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσωμεν δειπνοῦντες μετὰ πάντων ὑμῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τὴν ἀγαπητὴν μεγαλόνησον τῆς Κρήτης, μετὰ τῆς ὁποίας πνευματικοὶ καὶ κανονικοὶ δεσμοὶ συνδέουν τὴν ἱερὰν ἡμῶν Ἕδραν. Θεωροῦμεν δὲ οὐχὶ τυχαῖον τὸ γεγονὸς ὅτι κατακλείομεν τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τὴν ἀφιερωθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, γευόμενοι προϊόντων βιολογικῆς καλλιεργείας, ὡς ὁ οἶνος καὶ τὸ ἔλαιον, τὰ ὁποῖα ἐν οἰκολογικῇ εὐαισθησίᾳ παράγονται ἐν τῇ Ἱερᾷ ταύτῃ Μονῇ.

Εἶναι ἴσως περιττὸν νὰ ὑπογραμμίσωμεν ὅτι εἰς τὴν γεωργικὴν ἐνασχόλησιν τῶν μοναχῶν προσιδιάζει περισσότερον πάσης ἄλλης ἡ μέθοδος αὕτη τῆς καλλιεργείας, διότι ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν ὡς ἔργον τοῦ Θεοῦ, καὶ ταυτοχρόνως προάγει τὴν τοιαύτην ἀντιμετώπισίν της. Ὁ μοναχός, ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἐκφράζει καὶ προεκτείνει τὴν ἀγάπην αὐτὴν ὄχι μόνον πρὸς τὸν πλησίον, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἄλογον κτίσιν, ἡ ὁποία, μετὰ τὴν πτῶσιν, «τῇ ματαιότητι ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα», διὸ καὶ «συστενάζει καὶ συνωδίνει» (Ρωμ. η΄ 20, 22) μετὰ τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, καὶ ἑπομένως εἶναι δίκαιον καὶ αὐτὸς νὰ τὴν εὐσπλαγχνίζεται.

Ἐξ ἑτέρου, ἡ χρῆσις χημικῶν μέσων, λιπασμάτων καὶ ἐντομοκτόνων, ὑπαγορεύεται, τοὐλάχιστον ἐν πολλοῖς, ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς αὐξήσεως τοῦ κέρδους, ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τὰ μοναχικὰ ἰδεώδη τῆς ἀφιλοκερδείας, συμβαδιζούσης μετὰ τῆς ἐμπιστοσύνης εἰς τὸν πλάστην καὶ προνοητὴν ἡμῶν Θεόν, καὶ τῆς ὀλιγαρκείας. Διὸ καὶ ἁρμόζει εἰς τοὺς μοναχοὺς νὰ δίδουν καὶ ἐν προκειμένῳ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, τηροῦντες μετὰ συνεπείας καὶ εἰς τὴν καθημερινὴν πρακτικὴν ἐνασχόλησίν των, τὰς θεωρητικὰς μοναχικὰς ἐπιταγάς.

Ἐπὶ πλέον, ἡ βιολογικὴ καλλιέργεια ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν παραδοσιακότητα τοῦ μοναχισμοῦ, τὴν τάσιν του νὰ διαιωνίζῃ τὰ παραδεδομένα, ἐφ᾿ ὅσον βεβαίως δὲν πρόκειται περὶ ξηρῶν καὶ ἀποστεωμένων τύπων, διότι ἀξιοποιεῖ πρακτικὰς συμβουλὰς διὰ τὴν λίπανσιν καὶ θεραπείαν τῶν φυτῶν, προερχομένας ἐκ παλαιοτέρων ἐποχῶν, ὅταν  δὲν ὑπῆρχον χημικὰ μέσα.

Ὡς ἐκ τούτου, ἐπιθυμοῦμεν νὰ συγχαρῶμεν τὴν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων διὰ τὴν ἐπιλογὴν της νὰ ἐπιδοθῇ εἰς  βιολογικὰς καλλιεργείας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν της, τὸ ὁποῖον καταδεικνύει πόσον ἀποδοτικὴ δύναται νὰ εἶναι ἡ οἰκολογικὴ προσπάθεια ὅταν ὀργανωθῇ συστηματικῶς, ὅπως ἐνταῦθα. Ἐκφράζομεν δὲ τὴν εὐαρέσκειαν ἡμῶν διότι ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ αὕτη Μονὴ συμπορεύεται πλήρως μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει τὴν κανονικὴν αὐτῆς ἀναφοράν, εἰς τὸ θέμα τῆς δραστηριοποιήσεως πρὸς διάσωσιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ποιότητος αὐτῆς εἰς τὸν πλανήτην μας.

Ὑψοῦμεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ ὑγείας, μακροημερεύσεως καὶ ἐνισχύσεως εἰς τὴν  ἐκκλησιαστικὴν διακονίαν τῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν ἡμῶν Ἱερωτάτων Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Εἰρηναίου καὶ Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κυρίου Δαμασκηνοῦ, εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἐπαρχίας τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ Πατριαρχικὴ αὕτη καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονή, πάντων τῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς κυρίου Ἀμφιλοχίου μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν μοναστικῆς ἀδελφότητος, σύμπαντος τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ εὐαγοῦς καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐκλεκτῶν παρόντων καὶ ὅλων τῶν ἀγαπητῶν Κρητῶν, τῶν ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ ταύτῃ καὶ τῶν ἐν ἁπάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου.

Εὐχόμεθα ἀδελφικῶς καὶ πατρικῶς εἰς ὅλους σας ἕνα εὐλογημένον κατὰ πάντα νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος.