Back
 

Ἀντιφώνησις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Ὑποδοχὴν Αὐτοῦ
εἰς τὴν Κεντρικὴν Πλατείαν τῆς Πόλεως τῆς Καστορίας (Ὁμονείας)
(30 Ἰουνίου 2012)

Mακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Καστορίας κύριε Σεραφείμ, καὶ λοιποὶ ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι,
Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ εὐλογημένου τούτου τόπου,
Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μετὰ ἀνεκφράστου χαρᾶς καὶ μεγίστης συγκινήσεως ἠκούσαμεν τὴν τόσον φιλόφρονα προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμοτάτου κυρίου Ἐμμανουὴλ Χατζησυμεωνίδου, Δημάρχου τῆς περιφανοῦς πόλεως τῆς Καστορίας, τὴν ὁποίαν Θεοῦ χάριτι ἐπισκεπτόμεθα σήμερον μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν συνοδείας. Εἰς ταύτην τὴν κεντρικὴν πλατεῖαν, περιβαλλόμενοι ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς πόλεως καὶ τῆς ἐπαρχίας τῆς Καστορίας, εὐχαριστοῦμεν τὸν Ἐντιμότατον κ. Δήμαρχον, τὸν Πρόεδρον καὶ ἅπαντα τὰ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ἐπιφυλαχθεῖσαν ὑποδοχήν, ὡς καὶ διὰ τὴν εὐγενῆ ἀπόφασίν των νὰ ἀναγορεύσουν ἡμᾶς εἰς ἐπίτιμον δημότην τοῦ Δήμου Καστορίας. Ἀπευθύνομεν πρὸς ὅλους τοὺς παρευρισκομένους ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν καὶ ἐπιδαψιλεύομεν εἰς ὅλους τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν καὶ πατρικὴν εὐλογίαν, θεωροῦντες ὅτι αἱ τιμαὶ αἱ ἀποδιδόμεναι πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα ἀνάγονται δι’ ἡμῶν τῷ ὄντι εἰς τὴν Μητέρα ὅλων μας Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Χαιρόμεθα χαρὰν μεγάλην εὑρισκόμενοι εἰς ταύτην τὴν λαμπρὰν πόλιν, τῆς ὁποίας τὸ βυζαντινὸν παρελθὸν παραμένει ἔντονον, καὶ τὸ ὁποῖον, διὰ τῶν πολλῶν σωζομένων μνημείων τῆς ἐνδόξου ἐκείνης ἐποχῆς, ἀνακαλεῖται ἀμέσως εἰς τὴν μνήμην πάντων τῶν ἐπισκεπτομένων αὐτήν.

Εἰς τὴν θεόσωστον ἐκκλησιαστικὴν ἐπαρχίαν τῆς Καστορίας, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μακραίωνος ἱστορίας της, ἀρχιεράτευσαν πολλοὶ λίαν πεπαιδευμένοι ἱεράρχαι, ἀναλαβόντες τὴν ἀρχιερατικὴν φροντίδα καὶ τὴν ποιμαντικὴν προστασίαν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου αὐτῆς καὶ μεριμνῶντες διὰ τὴν ἐν γένει πνευματικὴν αὐτοῦ προαγωγήν. Καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους τούτους χρόνους ἀρχιεράτευσαν εἰς Καστορίαν ἱεράρχαι ἀξιόλογοι, ἐν οἷς καὶ ὁ πολὺς Γερμανὸς Καραβαγγέλης, διακονοῦντες μετ’ ἀποστολικοῦ ζήλου τὴν λαχοῦσαν αὐτοῖς θεόθεν ἐπαρχίαν καὶ μαχόμενοι σθεναρῶς ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ Γένους ἡμῶν. Ταύτην τὴν ἔνδοξον πόλιν καὶ ἐπαρχίαν ποιμαίνει σήμερον θεοφιλῶς ὁ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς τῆς ἡμῶν Μετριότητος Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ὅστις ἐργάζεται ἀόκνως διὰ τὴν διαφύλαξιν καὶ πνευματικὴν προαγωγὴν τοῦ ἐμπιστευθέντος αὐτῷ ποιμνίου, καὶ εἰς τὸν ὁποῖον ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα Κύριος ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐνισχύῃ καὶ κραταιώνῃ πρὸς ἄμεμπτον καὶ τελείαν ἐκπλήρωσιν τῶν ποιμαντορικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν εὐλαβεστάτων καὶ ἀγαπώντων αὐτὸν χριστιανῶν τῆς ἐπαρχίας ταύτης, ἵνα τὰ τῆς Μητροπόλεώς του πράγματα προάγωνται καὶ κατευοδῶνται πάντοτε ἐπὶ τὰ κρείττω.

Ἀλλὰ σήμερον εὑρισκόμεθα ἐδῶ, ἀνάμεσά σας, ἀγαπητοί, ἐπισκεπτόμενοι τὴν πόλιν τῆς Καστορίας διὰ νὰ ἑορτάσωμεν ἓν ἰδιαιτέρας θρησκευτικῆς σπουδαιότητος καὶ σημασίας γεγονός, τὸ ὁποῖον εὐφραίνει τὰς καρδίας μας καὶ μᾶς ἀνυψώνει καὶ γεμίζει τὰς ψυχάς μας θείας ἀγαλλιάσεως. Πρόκειται περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς κατατάξεως τῆς Ὁσίας Σοφίας, τῆς καὶ Χοτοκουρίδου προσφωνουμένης, γεννηθείσης εἰς τὸ χωρίον Σαρῆ Παπὰ Ἀρδάσης Τριπόλεως τοῦ Νομοῦ τῆς περικλεοῦς πόλεως Τραπεζοῦντος, εἰς τὰς ἁγιολογικὰς δέλτους τῆς Ὀρθοδόξου καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ Ὁσία Σοφία, ἐλθοῦσα πρόσφυξ ἀπὸ τῶν ἱερῶν χωμάτων τοῦ Πόντου καὶ μυρίας ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ κακουχίας ὑπομείνασα, τῇ ὑποδείξει τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἐγκατεβίωσεν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1927 ἕως τὴν κοίμησίν της εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας Καστορίας.

Εἰς ταύτην λοιπόν τὴν ἐπαρχίαν, ἡ ὁποία πλείστους ὅσους μάρτυρας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους ἔχει διὰ τῶν αἰώνων νὰ ἐπιδείξῃ, εὑρισκόμεθα σήμερον τιμῶντες τὴν μνήμην τῆς νεοφανείσης Ὁσίας Σοφίας Χοτοκουρίδου, τῆς ὁποίας τὴν μεσιτείαν πρὸς τὸν Κύριον ὑπὲρ πάντων ἡμῶν ἐπικαλούμεθα καὶ τῆς ὁποίας ἡ χάρις, ὡς καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μας.

Κατακλείοντες τὸν λόγον, στρεφόμεθα πρὸς ὑμᾶς, ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε, διὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσωμεν θερμῶς διὰ τὴν λαμπρὰν ὑποδοχὴν τὴν ὁποίαν μᾶς ἐπεφυλάξατε καὶ πατρικῶς νὰ σᾶς ὑπομνήσωμεν ὅτι τυγχάνετε ἐκλελεγμένος τοπικὸς ἄρχων ἑνὸς εὐγενοῦς καὶ ἱστορικοῦ λαοῦ. Τυγχάνετε ὁ πρῶτος δημότης μιᾶς ἱστορικῆς πόλεως καὶ φέρετε ἐπὶ τῶν ὤμων σας μίαν μακραίωνα παρακαταθήκην εὐγενῶν καὶ εὐπατρίδων Κατοριέων οἱ ὁποῖοι προσέφεραν πολλὰ εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα των ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Γένος εὐρύτερον. Τῶν ἀπογόνων αὐτῶν εἶσθε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς. Μεγάλη ἡ τιμή, μέγιστον ὅμως τὸ χρέος καὶ τὸ καθῆκον. Καλεῖσθε νὰ ἀντλήσετε ἐκ τοῦ πλουσίου παρελθόντος δύναμιν καὶ παραδείγματα ὥστε νὰ διαχειρισθῆτε συγχρόνους καταστάσεις. Σεῖς, οἱ Καστοριεῖς, ἔχετε πρὸ ὀφθαλμῶν σας τὸν τρόπον ὑπερβάσεως τῆς κρίσεως: τὴν φιλαλληλίαν καὶ τὸν ἀλτρουϊσμόν, τὰς δύο ταύτας ἀρετὰς τῶν εὐπατρίδων προγόνων σας, τὰς τεθεμελιωμένας εἰς τὰς εὐαγγελικὰς ἐπιταγὰς τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης καὶ τῆς ἐξόδου ἐκ τοῦ φιλαύτου ἐγωϊσμοῦ πρὸς τὴν κοινωνίαν τῶν πολλῶν. Αἱ ἀρεταὶ αὗται ἐλλείπουν ἐκ τῆς σημερινῆς κοινωνίας τοῦ προσωπικοῦ εὐδαιμονισμοῦ καὶ τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ. Ὅταν ἐνθυμηθῶμεν καὶ πάλιν τὰς ἀρετὰς ταύτας τῶν προγόνων μας καὶ ἐφαρμόσωμεν αὐτὰς, τότε θὰ ὑπερβῶμεν τὴν κρίσιν. Διὰ τῶν σκέψεων τούτων, κύριε Δήμαρχε καὶ φίλτατοι Καστοριεῖς, προσκαλοῦμεν ὅλους ἐσᾶς εἰς συστράτευσιν πνευματικῶν δυνάμεων πρὸς ὑπέρβασιν τῆς κρίσεως. Εἴθε ἡ Ὁσία Σοφία, ἡ ὑπάρξασα ὑπόδειγμα ὀλιγαρκείας καὶ προσευχητικῆς θυσίας διὰ τὸν συνάνθρωπον, νὰ καθοδηγῇ ὅλους μας εἰς τὴν ἀνανέωσιν τοῦ ἤθους μας διὰ τῆς ἀναβαπτίσεώς μας εἰς τὸ ἑλληνορθόδοξον ἦθος τῆς ἐγκρατείας καὶ τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τοῦ πνεύματος τῆς θυσίας.

Καὶ τώρα, ἂς ἐπιτραπῇ εἰς ἡμᾶς νὰ ἀπευθύνωμεν ἕνα ἰδιαίτερον πατρικὸν χαιρετισμὸν ἀπὸ τὰς ἀλησμονήτους πατρίδας πρὸς τοὺς ἐδῶ πρόσφυγας ἀπὸ τὸν Πόντον, τὴν Μ. Ἀσίαν καὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, αὐτοὺς ποὺ μεγάλωσαν μὲ διηγήσεις καὶ μνῆμες γιὰ τοὺς Ἁγίους, τὰ ἁγιάσματα, τὰ πανηγύρια, τὸν κόσμο, τὴν ὀμορφιά, τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην, τὰ ὅσια, τὰ ἱερά, τὸν τόπον, τὸν ἄνθρωπον τὸν Θεόν.

Καὶ ἡμπορεῖ, ἀγαπητοί, νὰ ἔχετε δημιουργήσει τὰς νέας πατρίδας σας ἐδῶ καὶ νὰ μεγαλώσατε καὶ νὰ ἐμπλουτίσατε τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ οἱ παλαιὲς πατρίδες σας ὑπάρχουν∙ καὶ εἶναι ἡ πνευματική μας κληρονομιά. Σίγουρα τὶς κρατᾶτε καλὰ καὶ βαθειὰ μέσα εἰς τὴν καρδιά σας. Καὶ ἐμεῖς τὶς ἐπισκεπτόμεθα καὶ λειτουργοῦμε εἰς τὰς μεγαλοπρεπεῖς ἄλλοτε, ἐρειπωμένας σήμερα, ἐκκλησίας των. Καὶ μνημονεύουμε τοὺς προγόνους σας ποὺ ἀναπαύονται ἐκεῖ. Ὅπως τὸν περασμένο Μάϊο εἰς τὴν Καππαδοκία. Ὅπως τὸν προσεχῆ Αὔγουστο, σὺν Θεῷ, καὶ πάλιν εἰς τὴν Παναγίαν Σουμελᾶ, εἰς τὴν Τραπεζοῦντα. Καλὴν ἀντάμωσιν καὶ ἐκεῖ!   

Χρόνια πολλὰ εἰς ὄλους σας!