[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Πρόποσις
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
εἰς τό γεῦμα τό παρατεθέν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Βαλουκλῆ
(Μ. Πέμπτη, 12 Ἀπριλίου 2012).

Back
Back

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐξοχώτατε κ. Ὑφυπουργέ,
Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων Μέγα Λογοθέτα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,

Πράγματι και κυριολεκτικῶς «ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε» σήμερον, τήν ἁγίαν καί μεγάλην Πέμπτην τοῦ δισχιλιοστοῦ καί δωδεκάτου ἔτους, εἰς τάς ἱεράς αὐλάς τοῦ ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό περάτων τῆς οἰκουμένης, προκειμένου ἐν μιᾷ καρδίᾳ, «σύμψυχοι», τό «ἕν φρονοῦντες» νά ἐπικαλεσθῶμεν τό φοβερόν ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ πρός καθαγιασμόν τοῦ Ἁγίου καί χαριτοβρύτου Μύρου, τῆς σφραγῖδος ταύτης τῆς δωρεᾶς τῶν σωζομένων!
Διά μίαν εἰσέτι φοράν ἐκφράζομεν τήν χαράν καί τήν βαθεῖαν ἡμῶν συγκίνησιν ἐπί τῇ συνελεύσει ἐνταῦθα πάντων ὑμῶν. Ἤλθετε ὡς «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων», ἀπόστολοι τῆς κοινῆς ἡμῶν ὁμολογίας καί μαρτυρίας, ἀπόστολοι τῆς ἐν Πατρί, δι’ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναγεννήσεως λαῶν ὁλοκλήρων καί φορεῖς τῆς ἀποστολικῆς Χάριτος τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἡ ὁποία σφραγίζει καί τελειοποιεῖ τό λειτουργικόν καί ποιμαντικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί ὡς μάρτυρες τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖον ὁ Παράκλητος ἐνεργεῖ εἰς τόν χῶρον εὐθύνης ἑκάστου ἐξ ὑμῶν,  καί ὡς κομισταί τῆς πίστεως τοῦ εἰς ὑμᾶς πεπιστευμένου ποιμνίου. Τό ἡμέτερον «Ὡς εὖ παρέστητε!», ἀπευθύνεται θερμότατον πρῶτον εἰς τούς ἀδελφούς ἐκπροσώπους τῶν σεβασμίων καί ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν πρός τούς Ἱερωτάτους Ἱεράρχας τοῦ καθ’ ἡμᾶς Θρόνου. «Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τό κατοικεῖν ἅμα ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό»!  Καί ὑμεῖς, ἀλλά και ἡ Χάρις τῶν Ἐκκλησιῶν ὑμῶν μετά τῶν προστατῶν των Ἁγίων, πλημμυρίζετε ἀπό ἀγαλλίασιν τήν καρδίαν μας καί ἐκφράζομεν, πέραν τοῦ καλωσορίσματος, θερμήν παραλλήλως εὐχαριστίαν ἐπί τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει εἰς τό προσκλητήριον τῆς πρωτευθύνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως καί ἄλλοι εἶχον θεσμικήν ὑποχρέωσιν, οὐχ ἧττον καί ἠθικήν ὁμοίαν, νά εἶναι σήμερον μαζί μας, συλλειτουργοί τοῦ μεγάλου Μυστηρίου, τῆς τε Εὐχαριστίας καί τοῦ Μύρου, καί ἐκφρασταί καί μάρτυρες μεθ’ἡμῶν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά δέν μᾶς ἔδωσαν τήν χαράν αὐτήν. Εἴθε εἰς τό μέλλον νά μετέχουν καί ἐκεῖνοι, «ἵνα ἡ χαρά ἡμῶν ᾗ πεπληρωμένη».

Τό Ἅγιον Μύρον, καθώς γνωρίζετε, ἀντικατέστησεν ἐνωρίτατα τήν χειροθεσίαν τῶν Ἀποστόλων ἐπί τάς κεφαλάς τῶν νεοφωτίστων, ὥστε δι’ αὐτοῦ νά λαμβάνουν τό Ἅγιον Πνεῦμα. Οὐχί μερικάς δωρεάς ἤ χάριτας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλ’ αὐτόν Τοῦτον τόν Παράκλητον! Αἱ ἀρχαί του δυνατόν νά ἀναζητηθοῦν ἐν προφητικῇ μορφῇ εἰς αὐτήν τήν Παλαιάν Διαθήκην καί δή καί μέ ἐκπληττούσας λεπτομερείας. Ὅπως ποτ’ ἄν ᾗ, γεγονός εἶναι ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ἦτο ἀδύνατον νά εὑρίσκεται παντοῦ καί συνεχῶς νά χειροθετῇ τούς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κολυμβήθρας ἀναγεννωμένους. Οὕτω προὐχώρησεν ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν θέσπισιν τοῦ καθαγιασμοῦ ἐλαίου μετά πλείστων ἀρωματικῶν στοιχείων , διά τοῦ ὁποίου καί ἔχριε καί ἐτελειοποίει ἐν πνεύματι τούς νέους Χριστιανούς. Ἐν τέλει τό προνόμιον καί δικαίωμα παρασκευῆς καί καθαγιασμοῦ αὐτοῦ τοῦ χαρακτηρισθέντος πλέον ὡς «Μύρου», «Ἁγίου Μύρου», ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί ἐντεῦθεν  διανέμεται εἰς τάς ἐπί μέρους Ἐκκλησίας  καί ὡς σημεῖον ἑνότητος τῶν Ἐκκλησιῶν, ἑνότητος «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» καί κοινωνίας μετά τοῦ πρωτευθύνου Θρόνου καί μεταξύ των, ὁμοίως «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ».

Ὁ ὁμιλῶν ἀνήκει εἰς τούς εὐλογηθέντας ὑπό τοῦ Θεοῦ μέ τήν χάριν πολλαπλοῦ καθαγιασμοῦ ἁγίου Μύρου Οἰκουμενικούς Πατριάρχας.  Μετά τόν ἀοίδιμον προκάτοχον ἡμῶν Ἰωακείμ Γ’ τόν Μεγαλοπρεπῆ, ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ὁποίου συμπληροῦνται ἐφέτος ἑκατόν ἔτη, εἰς τούς κάτω χρόνους ἡμεῖς μόνον ἠξιώθημεν καθαγιασμοῦ διά τρίτην φοράν. Δέν ἐπαιρόμεθα, οὔτε μεγαλαυχῶμεν διά τοῦτο. Ἀντιθέτως, μέ μεγαλυτέραν ταπείνωσιν καί συντριβήν κάμπτομεν καί κλίνομεν τά γόνατα ἐνώπιον τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ, εὐχαριστοῦντες ἀπό κέντρου ψυχῆς καί καρδίας διά τήν ἔκτακτον ταύτην εὔνοιαν καί δωρεάν. Δόξα τῷ Θεῷ τούτου ἔνεκεν καί πάλιν, καί πολλάκις, καί ἀπειράκις!

Ἀπό τῆς παρελθούσης Κυριακῆς τῶν Βαΐων «ἐβάλαμεν Εὐλογητόν» κατά τό δή λεγόμενον. Τό ἑπόμενον τριήμερον ἐγένετο καί ὡλοκληρώθη ἡ παρασκευή. Σήμερον, μέ τήν ἐπίκλησιν τῆς ἁγιαστικῆς Θείας Χάριτρος, ἐγένετο ὁ καθαγιασμός. Τό μέγα καί ἅγιον ἔργον συνετελέσθη. Ὀσμή μύρου Χάριτος, ὀσμή εὐωδίας πνευματικῆς, ὀσμή ζωῆς, ἐπλήρωσε τό Φανάριον καί τήν Βασιλεύουσαν ὅλην, καί ἐντεῦθεν ἀπό σήμερον ἐξακτινοῦται εἰς τά πέρατα τοῦ κόσμου διά νά εὐωδιάσῃ καί ζωογονήσῃ τήν οἰκουμένην. Χαρά μεγάλη ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί τούτῳ, χαρά μεγάλη καί ἐπί γῆς!  Μυριάδες νέοι Χριστιανοί θά λάβουν ἐκ τοῦ  ἁγίου Μύρου τήν θείαν δωρεάν ἐν Εὐρώπῃ καί ἐν Ἀσίᾳ καί ἐν Ἀφρικῇ, καί ἐν Ἀμερικῇ καί ἐν Ὠκεανίᾳ καί ὅπου γῆς Ἐκκλησία Χριστοῦ ὀνομάζεται. Ἑκατοντάδες νέοι Ναοί καί ἅγια Θυσιαστήρια καί σκεύη Ἱερά θά καθιερωθοῦν δι’ αὐτοῦ. Πολλοί ἐκ πλάνης ἐπιστρέφοντες ἐπί τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου θά λάβουν δι’ αὐτοῦ τήν βεβαίωσιν τῆς ἀποδοχῆς των. Πλεῖστα θαυμαστά σημεῖα θά βραβεύσῃ δι’ αὐτοῦ ὁ Παράκλητος εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Λαοῦ τῆς Χάριτος. Πολλάς νέας ὁδούς σωτηρίας δι’ αὐτοῦ θά ἐγκαινίσῃ. Μέγα τό Μυστήριον! Μέγα τό θαῦμα! Μεγάλη ἡ δωρεά καί ἡ εὐλογία, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι νά εὑρεθῶμεν ἄξιοι!

Καί σεῖς κ. Ὑφυπουργέ, καί σεῖς φίλτατε Ἄρχων κ. Ἀγγελόπουλε, καί οἱ λοιποί ἀγαπητοί καί ἀξιονόμαστοι συνδαιτυμόνες, εἶσθε μέτοχοι τῆς σημερινῆς χαρᾶς καί χάριτος τῆς Ἐκκλησίας. Νά εἶσθε καί κήρυκες τῶν θαυμασίων της ὅπου καί ἄν εὑρίσκεσθε.

Εὐχόμεθα εἰς ὅλους πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ ἐπιφοιτήσαντος καί σήμερον Παρακλήτου, δαψιλῆ τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀχράντου Πάθους τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου, πλουσίαν τήν χαράν τῆς  προσδοκωμένης Ἀναστάσεως. Ὑμεῖς δέ, Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν, εἴπατε εἰς τάς Ἐκκλησίας σας τόν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διερμηνεύσατε τήν ἐκτενῆ ἀγάπην τοῦ μαρτυρικοῦ Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ τούτου Θρόνου. Μεταφέρατε τόν ἀδελφικόν ἐν Κυρίῳ ἅγιον ἀσπασμόν ἡμῶν εἰς τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ἐκκλησιῶν σας. 

Εἰρήνη καί χάρις  πολλή πᾶσιν ὑμῖν, ἀδελφοί προσφιλέστατοι!     
Καλήν Ἀνάστασιν!