[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ὁμιλία
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κυρίας Πηγῆς Λυκούδη
(Σισμανόγλειον Μέγαρον, 29 Νοεμβρίου 2011)

Back
Back

Ἱερώτατοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐκλεκτοὶ καλλιτέχναι,
Φιλόμουσος ὁμήγυρις!

Μὲ πολλὴν χαρὰν εὑρισκόμεθα εἰς τοὺς φιλοξένους χώρους τοῦ «Σισμανογλείου Μεγάρου», προσκεκλημένοι τῆς εὐγενείας τοῦ Ἐντιμοτάτου Γενικοῦ Προξένου κυρίου Νικολάου Ματθιουδάκη, διὰ νὰ παρακολουθήσωμεν τὴν συναυλίαν «Ἕλληνες Ποιηταὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν μὲ Μουσικὴν τῆς Πηγῆς Λυκούδη», ἡ ὁποία διωργανώθη καὶ δίδεται εἰς τιμητικὴν ὑπογράμμισιν τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος εἴκοσιν ἐτῶν Πατριαρχίας καὶ πεντήκοντα ἐτῶν ἐκκλησιαστικῆς διακονίας τῆς ἡμῶν Μετριότητος. Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα τὸν φίλτατον κύριον Γενικόν, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν λεπτότητα, ἀμέσως μετὰ τὴν λίαν ἐπιτυχῆ ἔκθεσιν φωτογραφίας «Ὁ χρόνος εἰς τὴν Τουρκίαν» ποὺ ὅλοι ἐχάρησαν πρότριτα, νὰ συνεχίσῃ τὴν πολιτιστικὴν εἰσφορὰν τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ τῆς χώρας ταύτης καὶ τῆς ἐνταῦθα ὁμογενείας διὰ τῆς ἀποψινῆς μουσικοποιητικῆς ἐκδηλώσεως, ἀφιερωμένης εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἀνταφιεροῦμεν εἰς τὸν ἑορτάζοντα προστάτην τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν τὸν Πρωτόκλητον.

Δὲν ἀποτελεῖ μυστικόν, ἀγαπητοὶ παρόντες, ἡ παλαιὰ ἀγάπη ἡμῶν πρὸς τὴν ποίησιν, τὴν ὁποίαν καὶ ὡς μαθητὴς εἴχομεν ἐκδηλώσει ἀνθολογοῦντες ἐκλεκτῶν ποιητῶν ποιήματα, ἅτινα εἶχον ζωηρῶς ὁμιλήσει εἰς τὴν ἐφηβικὴν ἡμῶν ψυχήν, καὶ καλλιγραφοῦντες ταῦτα εἰς εἰδικὸν τετράδιον. Ἡ ὡραία καὶ ἀκριβολόγος ἑλληνικὴ γλῶσσα, μόνη αὐτή, ἔχει τὸν ἴδιον ὅρον Ποιητής, διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τὸν λογοτέχνην ποιητήν. Τοῦτο σημαίνει πολλά! Προσωπικῶς πιστεύομεν ὅτι ὁ κατ’ ἀλήθειαν ποιητής, ἐκεῖνος δηλαδὴ ὁ ὁποῖος λέγει ἐν δυνάμει προφητικῇ τὰ καίρια, ὑμνεῖ τὸν Δημιουργὸν ἐν αἰσθήσει καρδίας, ψάλλει τὴν ὡραιότητα καὶ εὐκοσμίαν τῆς Δημιουργίας, καταγγέλλει τὴν παραχορδίαν τῆς ἁμαρτίας, ἀποκρυπτογραφεῖ τὰ βάθη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, φωτίζει τὴν ἱερότητα τῶν σχέσεων μὲ τὸν Θεόν, τὸν συνάνθρωπον καὶ τὸ περιβάλλον, ὑποδεικνύει ὁδοὺς ἐξόδου ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ βίου καὶ τῆς ἱστορίας, δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ ἔχῃ δεχθῇ φωτιστικὴν ἀκτῖνα τῆς Θείας Χάριτος καὶ εἶναι πρόσωπον ἱερόν. Ποιηταὶ οἷος ὁ Παλαμᾶς, ὁ Δροσίνης, ὁ Κρυστάλλης, ὁ Ρίτσος, ὁ Βρεττᾶκος καὶ οἱ λοιποί, τῶν ὁποίων ἔργα μελοποιημένα ἐπιτυχῶς ὑπὸ τῆς διακεκριμένης συνθέτιδος κυρίας Πηγῆς Λυκούδη, ἡ ὁποία καὶ αὐτοπροσώπως θὰ μᾶς τὰ παρουσιάσῃ ἀπόψε μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν συνεργατῶν της, ἔχουν συγκινήσει βαθύτατα ἡμᾶς καὶ μᾶς ἔχουν χαρίσει στιγμὰς πνευματικῆς εὐφροσύνης καὶ γονίμου προβληματισμοῦ. Ἀσφαλῶς, τὰ ποιήματα τῶν προαναφερθέντων, μὲ τὸ ἡδυάκουστον ἔνδυμα τῆς μουσικῆς τῆς κυρίας Λυκούδη, θὰ ὁμιλήσουν εὐκρινέστερον καὶ ζωηρότερον εἰς τὰς ψυχὰς ὅλων μας καὶ θὰ ἀπολαύσωμεν ἀληθῆ ψυχαγωγίαν ἤτοι ἀγωγήν, ἀναγωγὴν τῆς ψυχῆς εἰς ὑψηλοτέρας σφαίρας. Ἡ κυρία Λυκούδη μὲ τὴν ἐγνωσμένην καλλιτεχνικὴν καὶ δὴ καὶ γυναικείαν εὐαισθησίαν της ἔχει ἤδη δώσει λαμπρὰ δείγματα γραφῆς, πλὴν τῶν ἄλλων, καὶ εἰς τὸν χῶρον τῆς μουσικῶς ἐπενδεδυμένης καὶ τονισμένης ποιήσεως μὲ τὴν πρόσφατον ἐκδήλωσιν εἰς τὸ Θέατρον τοῦ Ἱδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης» τῶν Ἀθηνῶν μὲ τίτλον «Μουσικὴ στὴν Ποίηση μὲ τὰ μάτια μιᾶς γυναίκας», τῆς ὁποίας συνέχεια εἶναι ἡ ἀποψινὴ ἐνταῦθα. Τῆς εἴμεθα πολὺ εὐγνώμονες διὰ τὸ ὅλον ἔργον της, τὸ ὁποῖον εἰς ἡμέρας ζόφου καὶ κατηφείας, ὅπως αὐταὶ ποὺ διέρχεται ὁ εὐλογημένος Ἑλληνικὸς λαὸς κατ’ αὐτάς, χαρίζει κουφισμὸν τοῦ ἄχθους, γλυκασμὸν παραμυθίας καὶ φῶς ἐλπίδος. Ἐκτιμοῦμε μεγάλως τὴν ἐδῶ ἔλευσίν της διὰ νὰ ψυχαγωγήσῃ τὴν Ὁμογένειαν, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ θεμελιώσῃ μίαν ἀκόμη γέφυραν φιλίας μεταξὺ τῶν ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν τοῦ Αἰγαίου λαῶν. Εὐχαριστοῦμεν τὴν «Ὀρχήστραν τῶν στιγμῶν» καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς καλλιτέχνας ποὺ πλαισιώνουν τὴν συνθέτιδα, καθὼς ἐπίσης τὰς Aegean Airlines καὶ τὸν Ἐντιμότατον καὶ φίλτατον κ. Γεώργιον Καραβασίλην διὰ τὴν εὐγενῆ καὶ γενναιόφρονα χορηγίαν τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως. Εἰς ἅπαντας τούτους, εἰς τὸν σχόντα τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν κ. Ἀβραὰμ Ναλμπάντογλου καὶ εἰς τὸν φιλοξενοῦντα ἡμᾶς Ἐντιμότατον Γενικὸν Πρόξενον κύριον Ματθιουδάκην, ἀπονέμομεν ὁλόθυμον τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐαρέσκειαν καὶ εὐλογίαν.

Λοιπόν, φιλόμουσος ὁμήγυρις, ἄς ὑποδεχθῶμεν μὲ ἀνοικτὰς τὰς ἀγκάλας τῆς καρδίας τοὺς πεπνυμένους καὶ ὑψιπέτας Ἕλληνας Ποιητὰς εἰς τὴν Πόλιν μας, ἡ ὁποία εἶναι καθ’ ἑαυτὴν ἕνα ποίημα. Ἄς τοὺς χαρίσωμεν ὅλην τὴν προσοχήν μας. Ἄς τείνωμεν εὐήκοον οὖς εἰς τὰς γλυκείας μελῳδίας τῆς μουσικῆς τῶν ἐκλεκτῶν καλλιτεχνῶν μας. Ἄς χαρῶμεν τὴν ἑσπερίδα ἀναπέμποντες μυστικῶς πολλὰς εὐχαριστίας τῷ Θεῷ, ὁ Ὁποῖος μᾶς χαρίζει τὴν εὐλογημένην αὐτὴν εὐκαιρίαν. Καλὰ Χριστούγεννα!