[Greek] Printer-friendly version
The Ecumenical Patriarch
The Ecumenical Patriarchate
Bishops of the Throne
List of Patriarchs
Other Orhodox Churches
Theological and various articles
Ecological activities
Youth ministry
Interchristian relations
Conferences
Photo gallery
Holy Monasteries and Churches
Creed
Icons
Byzantine music
Contact details

Home page
Home page

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
πρός τούς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου
(Πέραν, 21 Νοεμβρίου 2011)

Back
Back

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Τρανουπόλεως, κύριε Γερμανέ, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενε τῆς Μεγαλωνύμου ταύτης Κοινότητος, καὶ λοιποὶ Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Ἐντιμότατε Πρόεδρε τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κύριε Γεώργιε Παπαλιάρη,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐν πρώτοις, δοξάζομεν τὸν Δοτῆρα παντὸς ἀγαθοῦ Κύριον καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν Παναγίαν Αὐτοῦ Μητέρα καὶ Ἐφόρον τῆς Πόλεως ταύτης, ὅτι ἠξίωσεν ἡμᾶς νὰ πανηγυρίσωμεν τὴν εὔσημον αὐτὴν ἡμέραν, τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς ἀμώμου Παρθένου εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἐν τῷ περιπύστῳ Aὐτῆς Ἱερῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος τοῦ Σταυροδρομίου, κατὰ τὴν πρὸ ἑκατὸν τεσσαράκοντα καὶ πέντε ἐτῶν θεσπισθεῖσαν καὶ ἄχρι τῆς σήμερον ἀνελλιπῶς συνεχιζομένην παράδοσιν, διὰ Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ'ἣν ἐτελέσαμεν καὶ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ νέου ἱεράρχου τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κυρίου Κωνσταντίνου.

Ἀποτίσαντες τῇ Ἀειπαρθένῳ Κόρῃ τὸν φόρον τῆς ὀφειλομένης τιμῆς, στρέφομεν νῦν τὸν λόγον πατρικῶς πρὸς τὸ φιλόχριστον καὶ φιλοπάρθενον πλήρωμα τῆς μεγαλωνύμου ταύτης Κοινότητος, διὰ νὰ ἀποδώσωμεν καὶ εἰς αὐτὴν τὸν δίκαιον ἔπαινον καὶ μάλιστα ἐπ᾽ ἐκκλησίᾳ. Διότι πολλὰς ὄντως καὶ ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας καὶ εὐεργεσίας προσέφερεν ἡ Κοινότης αὕτη εἰς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὰ διαρρεύσαντα διακόσια καὶ ἑπτὰ ἔτη τοῦ βίου αὐτῆς, τιμηθεῖσα πρὸς τοῦτο ὑπὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας διὰ τοῦ ἐξαιρετικοῦ προνομίου νὰ ἑορτάζεται κατ' ἔτος ἡ πανήγυρις τοῦ περικαλλοῦς τούτου θεομητορικοῦ τεμένους διὰ Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐπιλήψει ἡμᾶς ὁ χρόνος διηγουμένους περὶ τῆς προσφορᾶς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῆς Παναγίας εἰς τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν οἰκούντων εἰς τὸ Πέραν, τήν ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν. Καὶ εἰς μὲν τὸν  πρῶτον τομέα συνέβαλε τὰ μέγιστα διὰ τῆς ἀνεγέρσεως ἱερῶν Ναῶν, ὡς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ Ἁγίας Τριάδος κατὰ τὰ ἔτη 1861 καὶ 1881 ἀντιστοίχως, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ αὐξηθέντος σημαντικῶς κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὀρθοδόξου πληθυσμοῦ, καὶ διὰ τῆς δημιουργίας τοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Σισλῆ κατὰ τὸ ἔτος 1866 καὶ ἀνιδρύσεως ἐν αὐτῷ τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, εὐγενεῖ χορηγίᾳ τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Δημητρίου καὶ Παύλου Στεφάνοβικ.

Μεγάλη ὑπῆρξεν ἀναμφιβόλως καὶ ἡ προσφορὰ αὐτῆς εἰς τὸν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀρξαμένη διὰ τῆς ἱδρύσεως Γραμματοδιδασκαλείου μετεξελιχθέντος εἰς Σχολαρχεῖον, φέρον τὸ ὄνομα «Σχολὴ τῆς Παναγίας», μετονομασθὲν ἐν συνεχείᾳ εἰς «Ζωγράφειον» ἐκ τοῦ στεγάζοντος αὐτὸ κτηρίου, ἀνεγερθέντος φιλογενεῖ δωρεᾷ τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου Χρηστάκη Ζωγράφου κατὰ τὸ ἔτος 1893.

Οὐδόλως ὅμως ὑστέρησεν ἡ Κοινότης αὕτη καὶ εἰς τὴν φιλανθρωπίαν, τὴν ὁποίαν ἐθεράπευσε διὰ τῆς ἱδρύσεως τῆς «Σχολῆς ἀπόρων θηλέων», ἐξελιχθείσης εἰς τὸ Κεντρικὸν Παρθεναγωγεῖον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν πασχόντων, ἱδρύσασα τὸ ἔτος 1850 Πτωχοκομεῖον ἐν Ἀϊναλῆ Τσεσμὲ καὶ συνδραμοῦσα διὰ συσσιτίων καὶ ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως τοὺς πληγέντας ὑπὸ τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ ἔτους 1871 καὶ τοῦ καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ τοῦ ἔτους 1894.

Ἡ ὑπόμνησις τῆς τοιαύτης προσφορᾶς τῆς περιπύστου Κοινότητος τοῦ Σταυροδρομίου καὶ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ τῆς Παναγίας δὲν ἀποτελεῖ ἀναφορὰν «εἰς περασμένα μεγαλεῖα», ἀλλὰ πηγὴν ἐμπνεύσεως καὶ τῆς παρούσης Ἐφοροεπιτροπῆς προεδρευομένης ὑπὸ τοῦ ἐντιμοτάτου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη καὶ ἐποπτευομένης ὑπὸ τοῦ Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, ἀνυστάκτως καὶ μετ᾽ ἐνθέου ζήλου ἐργαζομένων ὑπὲρ τῶν δικαίων τῆς Κοινότητος καὶ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ καὶ μὴ διαλιπόντων τοῦ «προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας», οὐχὶ μόνον «μὴ ὄντες ἄκαρποι» (πρβλ. Τίτ. γ΄ 14), ἀλλ᾿ ὄντες πολύκαρποι καὶ καλλίκαρποι εἰς τὴν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κυρίου.

Τὸ ἐπιτελεσθὲν ὑπὸ τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς ἔργον κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος, ὡς ἐπαρουσιάσθη ὑπὸ τοῦ ἐντιμοτάτου Προέδρου αὐτῆς, ἐπιβεβαιοῖ τὴν Κυριακὴν ρῆσιν «μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12, 32), δυνάμενον πάντοτε, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας αὐτοῦ Μητρός, νὰ μεγαλουργῇ, καὶ ὑπὸ ἀντιξόους συνθήκας, καὶ παρὰ τὰς ἀντικειμενικὰς δυσκολίας καὶ τὰς δυσοιώνους πολλάκις προβλέψεις, δίδον εἰς ἡμᾶς μεγάλας ἐλπίδας καὶ αὐξάνον τὰς προσδοκίας διὰ τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς Κοινότητος, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ προασπίζεται τὰ δίκαια αὐτῆς καὶ τὴν μνήμην τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν, οἵτινες τῆς ἐκληροδότησαν τὰς περιουσίας αὐτῶν πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εὐαγῶν καὶ φιλογενῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς.

Διὸ καὶ ἡ παροῦσα Ἐφοροεπιτροπὴ οὐδόλως ἐφείσθη κόπων καὶ μόχθων, ἐργασθεῖσα δραστηρίως πρὸς ἀνασυγκρότησιν καὶ ἰσχυροποίησιν τῆς θέσεως τῆς Κοινότητος, ἐνίσχυσιν τῶν σχολείων αὐτῆς, περίθαλψιν τῶν ἐν ποικίλαις ἀνάγκαις εὑρισκομένων ἀδελφῶν ἡμῶν, διὰ τὴν ἀνακαίνισιν τῶν Κοινοτικῶν κτηρίων, προσφάτως δὲ τῶν ἐν Σισλί ταφικῶν μνημείων καὶ τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ὥστε νὰ εἶναι ἀξία τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν ἐπαίνου καὶ τῆς εὐαρεσκείας τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἥτις ὡς φιλόστοργος Μήτηρ χαίρει καὶ καυχᾶται διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν χαρὰν τῶν τέκνων αὐτῆς.

Τὴν χαρὰν ἡμῶν ταύτην διὰ τὴν μεγαλώνυμον Κοινότητα τοῦ Σταυροδρομίου ἐπαυξάνει καὶ ἡ πρόσφατος ἀναγνώρισις ὑπὸ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου ὡς ἀνεξαρτήτου βακουφίου, κατόπιν πολυετοῦς καὶ ἐπιμόνου ἀγῶνος. Ἡ αἰσία αὕτη ἐξέλιξις ἀναπτερώνει τὰς ἡμετέρας ἐλπίδας καὶ προοιωνίζεται, θέλομεν νὰ πιστεύωμεν, αἰσίαν ἔκβασιν καὶ δι᾽ ἄλλας ἐκκρεμούσας ὑποθέσεις, καὶ διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὁμογενείας ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν ἐν γένει.

Συγχαίροντες, ὅθεν, πατρικῶς τὴν ἔντιμον Ἐφοροεπιτροπὴν καὶ τὸν πρόεδρον αὐτῆς κ. Γεώργιον Παπαλιάρην διὰ τὸ ἔργον των, ἐπιτελούμενον ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τὸν ὁποῖον καὶ εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν στοργικὴν αὐτοῦ μέριμναν διὰ τὴν Κοινότητα τοῦ Σταυροδρομίου, ἐπευλογοῦμεν ὁλοθύμως ὑμᾶς καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σας, ἐπικαλούμενοι τὰς πρεσβείας τῆς νηπιόθεν ἀνατεθείσης ἐν τῷ Ναῷ Ὑπερμάχου τῆς Πόλεως ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ κραταιᾶς προστάτιδος τῆς ὑμετέρας Κοινότητος, ἐπὶ πάντας ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς παρεπιδημοῦντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας Παρθένου εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν!