Ἐπιστροφή
 

Ἱερὰ Μητρόπολις Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου.

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ

Διοίκησις: Ἕδρα• Κιλκίς, ὁδός  Ἐλ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 611 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 23410). Τηλ. Κέντρον: 22.248. Fax Γραφείων: 28.625. E-mail: info@impk.gr  Ἱστοσελίς: www. impk.gr
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης.
Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου: Πρωτ. Πολύκαρπος Κοντοζίδης, Πρωτ. Δημήτριος Ἀρουτζίδης.
Συμβούλια: Α) Μητροπολιτικόν: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης (ἐφημέριος), Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης (ἐφημέριος), Σταμάτιος Κανταρτζῆς (Δικηγόρος), Εὐάγγελος Ἰωαννίδης (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Κιλκίς), Ἡρακλῆς Συγγουρίδης, Μαρία Τσοπούλου (Ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι). Γραμματεύς: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρῆς. Β) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη: Πρωτ. Πρωτ. Σταῦρος Σοφοτάσιος, Κυριακός Φωτιάδης. Ἀναπληρωματικά Μέλη: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρῆς, Πρωτ. Σωφρόνιος Σμαραγδάκης. Γραμματεύς• Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεύς: (κενή). Λογιστήριον: (κενή) Βοηθός Λογιστηρίου: Χαρίτων Ἀναστασιάδης. Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων: κ. Ἐλισάβετ Μαυροματίδου. Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: κ. Χαρίτων Ἀναστασιάδης. Γραφεῖον Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων: (κενή) Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Γραμματεύς Γεν. Φιλ. Ταμείου: κ. Χαρίτων Ἀναστασιάδης. Ὁδηγός: κενή.
Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: Κιλκισίου: Πρωτ. Κωνσταντῖνος Κουτρῆς, τηλ. 23410-22.784. Πολυανῆς:  Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Κλώπας, τηλ. 23410-31.601. Ἁγίου Ἀθανασίου• Πρωτ. Θεόδωρος Κερεστετζῆς, τηλ. 6944 851.483. Κρουσσίων: Πρωτ. Εὐστάθιος Κοντοζίδης, τηλ. 6946 223.699. Δυσώρου: Πρωτ. Ἀθανάσιος Ξενιτόπουλος, τηλ. 6976306360. Νέας Σάντας: Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπίκας, τηλ. 23410-64115. Κρηστωνίας: Πρωτ. Γεώργιος Παντελίδης, τηλ. 23410-51.510. Ποντοκερασιᾶς: Πρωτ. Πέτρος Καλόνικος, 6945 824139.
Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί: 120. Παρεκκλήσια: 65. Ἐξωκκλήσια: 42. Ἱεροί Ναοί Κοιμητηρίων: 22. Μοναστηριακοί Ναοί: 3.
Ἐφημέριοι: ΠΕ 26, ΤΕ 7, ΔΕ 66, ΥΕ 3. Διάκονοι 3. Ἱεροκῆρυξ: 1. Ἄγαμοι: 16. Ἔγγαμοι: 89. Σύνολον 105.

Ἱεραί Μοναί

1. Ἀνδρῷαι: α) Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς. Τ.Κ. 611 00. Τηλ. 23410-22.740. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Ἀρσένιος. Ἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι 11. Ἐγκαταβιοῦντες 3. β) Ἁγίου Νεκταρίου Κιλκίς (ὑπό σύστασιν) Τ.Κ. 611 00. Τηλ. 23410-70.577. Ἡγουμενεύων• Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος (μοναχοί 2, δόκιμοι 1).
2. Γυναικεῖαι: Παναγίας Οὐρανοφερούσης Κρουσσίων (ὑπό σύστασιν).
3. Ἐρημωθεῖσαι: α) Παναγίας Κολχίδος, σώζονται ἀσκητήρια λαξευμένα εἰς τούς βράχους τοῦ ποταμοῦ Γαλλικοῦ (Ἐχεδώρου) καθώς καί ἐρείπιά της. β) Παναγίας Ροσλόβου (Γερακαριοῦ), σώζονται ἐρείπιά της.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί ἑορταί: 1. Ἁγίων Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, ἐν Τιβεριουπόλει (Στρωμνίτσῃ) μαρτυρησάντων (362 μ.Χ.), Πολιούχων τῆς πόλεως Κιλκίς (28 Νοεμβρίου), 2) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, προστάτου τῶν Ποντίων (21 Ἰανουαρίου), γ) Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας (11 Ἰουνίου). Προσωρινά οἱ Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τελοῦνται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό μέχρι νά ἀνεγερθοῦν Ἱεροί Ναοί πρός τιμήν τους.
– Ἱερά Λείψανα: 1. Δεξιά χείρ τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Πρεσβυτέρου, ἑνός ἐκ τῶν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων ἐν τῷ Ναῷ των εἰς Κιλκίς. 2.  Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς, 3. Τμῆμα δεξιοῦ ποδός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, Τμῆμα Κάρας Ἁγίου Μοδέστου, Τμῆμα δεξιᾶς χειρός Ἁγίου Εὔπλου τοῦ Διακόνου, Τμῆμα κάρας Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος εἰς Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Μεσημβρίας. 4. Τμήματα ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς. 5. Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Παρίου εἰς Ἱ.Ν. Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων πολιούχων Κιλκίς. 6. Ἁγίου Θεοφίλου Ἀρχιεπισκόπου Χαλδίας (Ἀργυρουπόλεως Πόντου) καί Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ εἰς Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀμβροσίου (Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου). 7. Ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ Καστορίας εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς καί Ἁγ. Χαραλάμπους Μαυρονερίου.

Στατιστικά στοιχεῖα ἔτους 2016

α) Χειροτονίαι Διακόνων: 2. Πρεσβυτέρων: 2. β) Γάμοι 250. δ) Διαζευκτήρια 70.

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή