ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 27ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις το Κοιμητήριον του Αγίου Ιγνατίου της Κοινότητος Χαλκηδόνος και έψαλε, παρουσία του ι. Κλήρου της Επαρχίας,Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου Γέροντος Αυτού, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, επί τη συμπληρώσει δεκατριετίας από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναω, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 28ης Δεκεμβρίου, μετά το πέρας του οποίου εδεξιώθη, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, τους διδασκάλους και μαθητάς των Δημοτικών Σχολείων της Ομογενείας ημών, επί ταις  Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου, εν τη Αιθούση του Θρόνου. Η όλη τελετή ήρχισε με το Απολυτίκιον των Χριστουγέννων και τα κάλαντα, ψαλέντα υπό των μικρών μαθητών, ηκολούθησε δε θεατρική παράστασις, τη ευγενεί φροντίδι της Ελλογ. Διδασκαλίσσης δίδος Ευαγγελίας Κανάρη, μεθ’ ην ωμίλησαν η Ελλογιμ. κ. Αιμιλία Παντελάρα, Διευθύντρια της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλος Συκής και ο Πατριάρχης. Ακολούθως, η Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εόρτια δώρα εις τους προσελθόντας μαθητάς και ούτως έληξεν η όλη εορταστική
εκδήλωσις.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος
από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν, 29ης ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ιερεμίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ιερεμίαν, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Βασίλειου de Tiesenhausen.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Χρυσόστομον, μετά του Εντιμ. κ. Ανδρέου Παχατουρίδου, νέου Δημάρχου Περιστερίου, και συνεργατών αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλον Συκήν, εκ Μυτιλήνης.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιερόθεον Ζαχαρήν, μετά του Ελλογ. κ. Αλεξάνδρου Λαθούρου, Θεολόγου, εκ Πατρών.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Πλάτωνα Κρικρήν, Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Ισίδωρον Τσόρβαν, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

26μελή όμιλον της "Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας", υπό την ηγεσίαν των Μουσικολ. κ. Λυκούργου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής-Διευθυντού αυτής, και Εντιμ.κ. Μιχαήλ Αδάμη, Προέδρου αυτής, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Θωμά, εντεύθεν, της θυγατρός αυτού Ευγεν. κ. Ελένης Wang, του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Kim και του υιού αυτών Νικολάου, εκ Hong Kong.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Βαλαούρην, επιχειρηματίαν, μετά του υιού αυτού Ελλογ. κ. Θεμιστοκλέους, εξ Αργεντινής.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Καπούδαγλην, επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ντούρον, Φοιτητήν Θεολογίας, Πρόεδρον, μετά 34μελούς ομίλου προσκυνητών-μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου "Τα πάτρια", εκ Ράχης Πιερίας.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελεσθείσαν υπό του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop του Β', λειτουργίαν, εν τω εν Υψωμαθείοις ναώ αυτών του Αγίου Γεωργίου, καθ’ ην ετελέσθησαν αι εις Διάκονον χειροτονίαι των Ευλαβ. κ. κ. Yağarsak Seropyan και Aret Anuşyan, την Κυριακήν, 29ην Δεκεμβρίου.

 

*   *   *

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

 

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α.Θ.Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις συνεδρίαν τη Παρασκευή, 20ή Δεκεμβρίου 2002.

Κατ’ αυτήν εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα    θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά την συνεδρίαν ταύτην αι εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής Επισκοπαί ανυψώθησαν εις Μητροπόλεις, εν συνεχεία δε προβολή και προτάσει της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εξελέγησαν:

1)Δια την Ιεράν Μητρόπολιν Αγίου Φραγκίσκου ο Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Αντώνιος,

2)Διά την Ιεράν Μητρόπολιν Βοστώνης ο Σεβ. Μητροπολίτης Ανέων κ. Μεθόδιος,

3)Δια την Ιεράν Μητρόπολιν Ντένβερ ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ησαΐας,

4)Δια την Ιεράν Μητρόπολιν Πιττσμπούργου ο Σεβ. Μητροπολίτης Αίνου κ. Μάξιμος, και

5)Διά την Ιεράν Μητρόπολιν Σικάγου ο Σεβ. Μητροπολίτης Κρήνης κ. Ιάκωβος. Οι δε Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ατλάντας κ. Αλέξιος και Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος προήχθησαν εις Μητροπολίτας δια της ανυψώσεως των αντιστοίχων Επισκοπών αυτών εις Μητροπόλεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

 

*   *   *

 

Εν τέλει της παρούσης συνεδρίας αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ηράκλειας κυρίου Φωτίου, εκ μέρους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος εόρτιοι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, επί τη διακοπή των εργασιών του Ιερού Σώματος επί ταις επερχομέναις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου.

 

*   *   *

 

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, παρουσιάσαντα τον υπ’ αυτού πρότριτα χειροτονηθέντα Αιδεσιμ. ΙΙρεσβύτερον κ. Αντώνιον Πασκαλτζήν, της κατ’ αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως.

Τον Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Στέφανον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ανδρέαν Σοφιανόπουλον, ελθόντα εκ της μετεκπαιδεύσεως αυτού εν Γαλλία, επί ταις εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Τους ενταύθα Άρχοντας Οφφικιάλους της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, δι’ υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταίς, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν .

Τον Εντιμολ. κ. Αυξέντιου Καλαγκόν, Άρχοντα Οστιάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν Ιατρικής, εξ Ελβετίας.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιβάν Δημητρώφ, Γενικόν Διευθυντήν Θρησκευμάτων της Βουλγαρίας-Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σόφιας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ιλίνκα και του υιού αυτών Εντιμ. κ. Ζίβκο, παρακαθήσαντα την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Μπαλάσκαν, Δημοσιογράφον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ευστρατίας και των τέκνων αυτών Μαρίας και Παναγιώτου, εκ Μυτιλήνης.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Δούκοβιτς, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Πάριδος, φοιτητού εν Αμερική.

 

*   *   *

 

 Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Νικολάου Γκιούλογλου (Τανταλίδου), εκ του Ιερού Ναού Γενεθλίων της Θεοτόκου Παλαιού Μπάνιου, Διπλοκιονίου, την Πέμπτην, 26ην Δεκεμβρίου.

 

*   *   *

 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Μετά μεγίστης ιεροπρεπείας, λαμπρότητας και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η μεγάλη Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου την παραμονήν, Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου, και προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Εορτής των Χριστουγέννων, την Τετάρτην, 25ην ιδίου.

Μετ’ Αυτού συνελειτούργησαν oι Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολίται Γέρων Ηρακλείας κ. Φώτιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος.

Η επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική Απόδειξις ανεγνώσθη από του Ιερού Άμβωνος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος και Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Επίσης παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β,' μετά της συνοδείας αυτού, ο Εξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδης, νέος Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, Αρχοντες Οφφικιάλοι, της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, λοιποί παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, πλείστοι εκ των οποίων μετέλαβον των Αχράντων Μυστηρίων.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις εόρτιον άριστον, εις ο παρεκάθησε και ο Μακ. Πατριάρχης των Αρμενίων, συγχαρείς τη Α. Θ. Παναγιότητι, τω Πατριάρχη, και τοις αγίοις Αρχιερεύσιν επί τη μεγάλη ταύτη εορτή.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Τρίτης, 24ης Δεκεμβρίου, ήκουσεν εν τη Αιθούση του Θρόνου, τα πατροπαράδοτα κάλαντα των Χριστουγέννων υπό ομίλων νέων του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, υπό την προεδρίαν του Εντιμ.κ. Γεωργίου Κ. Θεοδωρίδου, προσφωνήσαντος καλλιεπώς τον Πατριάρχην, και υπό μαθητών και μαθητριών του Ζαππείου Λυκείου, υπό την ηγεσίαν της Ελλογ. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειάρχου αυτού. Άπαντάς τους ως άνω συνεχάρη πατρικώς η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, δια την συνέχισιν των ωραίων παραδόσεων του Γένους ημών εν τη πόλει ταύτη, νουθετήσας και ευλογήσας αυτούς και ευχηθείς εντέλει καλάς εορτάς.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Την ενταύθα σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου, ανταλλάξας μετ’αυτής τον αδελφικόν ασπασμόν, επί τοις Χριστουγέννοις.

Τον Πανοσιολ. πρ. Μ.  Εκκλησιάρχην κ. Σεραφείμ, εκ Λέσβου.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Εφραίμ, Καθηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, μετά των Οσιωτ. Μοναχών κ. κ. Σάββα και Νεοφύτου, εκ των αδελφών αυτής.

Τον Αιδεσιμ. κ. Silviu State, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, μετά μελών αυτής, οι οποίοι έψαλον Αυτώ τα κάλαντα Ρουμανιστί.

Τον  Οσιώτ.  Ιερομόναχον κ. Συμεών Βατοπαιδινόν.

Τον  Οσιώτ.  Ιερομόναχον κ. Σισώην Ξενοφωντινόν.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Θεοδόσιον Μικραγιαννανίτην, μετά του Εντιμ. κ. Χρήστου Δρούγκα, εξ Αθηνών.

Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Jacek Wojda και τον Εντιμ. κ. Joseph Arnou, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Anne Marie, εκ Γαλλίας.

Τον Εξοχ. κ. Μιχαήλ Χριστίδην, νέον Πρέσβυν της Ελλάδος εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα. Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Νικολούλην, Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος.

Την Ευγεν. κ. Μάρθαν Σημαντώνη, Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Ιωάννου Γκενάκου, Γεωλόγου, και των θυγατέρων αυτών Ευγεν. δίδων Ευγενίας-Βαρβάρας και Αμαλίας-Ελένης, φοιτητριών, εξ Αθηνών,

Τον Ελλογ. κ. Χρήστον Πεστελματζόγλου, Εκπαιδευτικόν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ρέας-Ελένης, τας Ελλογ. κυρίας Αναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου και Ευγενίαν Καλαμάρη, τους Εντιμ. κ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Οικονομολόγον, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Σωκράτους, φοιτητού, Χρήστον Τριανταφυλλίδην, εκ των οδηγών των Πατριαρχείων, και Χριστοφήν Χειράκην, εκ
των Κλητήρων αυτών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δωροθέας, εντεύθεν, και της αυταδέλφης αυτής Ευγεν. κ. Marianne Leissner, εξ Αυστρίας.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Κοκοντίνην, στέλεχος του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας και των τέκνων αυτών Βασιλείου και Εμμανουήλ.

Τον  Εντιμ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην.

Τον  Εντιμ. κ.  Αντώνιον Φιλιππίδην, Μηχανικόν εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Τοπάλογλου, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Κωνστάντιας, εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Τσουράκην, μηχανικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εξ Αγίου Νικολάου Κρήτης.

43μελή όμιλον εκπαιδευτικών των Αρσακείων Εκπαιδευτηρίων, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Ανδρέου Κουλάδη, φιλολόγου, εξ Αθηνών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής και του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου.

Τον Εντιμ. κ. Janwitold Dohoda, Χημικόν Μηχανικόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Marilyn, Κτηνιάτρου, και της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Ann, εκ Plonezköy.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου 21ης Δεκεμβρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, 22ας ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ Στέφανος.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, μετά των Οσιωτ. Ιερομόναχων κ. κ. Σιλουανού, Νεκταρίου και Πορφυρίου, εκ των αδελφών αυτής.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτην, μεθ’ ομίλου Μοναχών εξ Αγίου Όρους και των Εντιμ. κ. κ. Χρήστου Δρούγκα, τραπεζικού, και Κλέωνος Καλαϊτζή, ταξιδιωτικού πράκτορος, εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελόπουλον, Άρχοντα Ακτουάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά των Ελλογ. κ. Δαυίδ Ιmreni, Θεολόγου, εξ Ουγγαρίας, και Εντιμ. κ. Χρήστου Τσάκαλου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εξοχ, κ. David Sultan, Πρέσβυν του Ισραήλ εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό της Ευγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα. Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αβραμόπουλον, Δήμαρχον Αθηναίων, μετά συνεργατών αύταυ, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα. Προς τιμήν του κ. Δημάρχου παρετέθη έπίσημον γεύμα εν τοις Πατριαρχείοις.

Τον Εντιμ. κ. Mithat Engin Viranyalı, ανώτερον στέλεχος της Τουρκικής Ραδιοτηλεοράσεως "TRT", εντεύθεν.

18μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δήμου Σαπών, υπό την ηγεσίαν του Δημάρχου αυτών Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Αραμπατζήν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Τσβετάνκα και της Ευγεν, κ. Μαρίας Τριαντάφυλλου, εκ Σερρών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Τ. Θεοδωρόπουλον, εκδότην, Βασίλειον Ρούβαλην, Δημοσιογράφον, και Χρήστον Λαζόν, Διευθυντήν του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, μετά των Ευγεν. κυριών Μύρτους Τζαννετάκι και Αρετής Κοντογιώργη, στελεχών αυτού, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Ελένην Βράνου, στέλεχος του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτής εντεύθεν.

Το έντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Χαλκηδόνος, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Αναστασίας Κλημεντάκη.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Πασαδαίου, Καθηγήτριαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Κοτζιαμάνην, γλύπτην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βερονίκης και του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ευαγγέλου, εκ Λονδίνου.

Τον Εντιμ. κ. Şakir Eczacıbaşı Επιχειρηματίαν, μετά του Εντιμ.κ. Ahmet Erenli και της Ευγεν. κ. Sacide Keskin, εκ των οργανωτών του "Ιstanbul festivali", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Μαλομάτ, Ναυτιλιακόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αλίκης, εντεύθεν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Χρήστον Ιωαννίδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελισάβετ, εντεύθεν.

27μελή όμιλον φοιτητών του ΙΙανεπιστημίου Μακεδονίας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαυϊκών και Ανατολικών Σπουδών, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Δημητρίου Καιρέδου, Καθηγητού, εκ Θεσσαλονίκης.

34μελή όμιλον Καθηγητών και μαθητών του Β' Ενιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Ιωάννου Βλυσσίδου, Λυκειάρχου αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Βερμίσογλου, μετά των οικείων αυτού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ, κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικήταν Μπερνίτσαν, Δικηγόρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δομνίκης και των τέκνων αυτών Μαρίνου, Μαρίας-Νεφέλης και Αμαρυλλίδος, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Bilâl Reşit, συνεργάτην του Εντιμ. κ. Δημάρχου της Πόλεως.

Τον Εντιμ. κ. Φίλιππον Σαββίδην, μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. δίδα Ελένην Κάτση, φοιτήτριαν, εντεύθεν.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την απονομήν των βραβείων "Hande Mumcu", εν τη εν Sefaköy έδρα του Τηλεοπτικού Σταθμού "Haber Türk", την Παρασκευήν, 20ήν Δεκεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ.  Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) την δοθείσαν υπό της χορωδίας του Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν με θέμα "Το Πολίτικο Τραγούδι", εν τη αιθούση της Σχολής, το Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου, και

β) το διοργανωθέν, υπό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, "Μπαζάρ", εν τη αιθούση αυτής, την Κυριακήν, 22αν τ. μ..

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά την δοθείσαν δεξίωσιν επ' ευκαιρία της παρουσιάσεως του βιβλίου "Sculptured for Eternity" (Γλυπτά δια την Αιωνιότητα), περιέχοντος συλλογάς του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πόλεως, εν τη αιθούση αυτού, την Παρασκευήν, 20ήν ιδίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 19ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, μετέβη εις την εν Şişhane Συναγωγήν Neve Şalom και παρέστη εις την τελετήν επισήμου αναλήψεως των καθηκόντων της Αρχιρραββινίας υπό του Σοφολ. Ραββίνου κ. İshak Haleva.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Σεβ. Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν και Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, Ιεράρχας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.

Την Οσιωτ. Μοναχήν Θεοφανώ, υποβαλουσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτής.

Τον Αιδεσιμ. Πάστορα κ. Alan Me Cain, στέλεχος της "American Board", επί τη οριστική επιστροφή αυτού εις Αμερικήν, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Andrew,

Τον Εντιμ. κ. Hüsnü Erel, Υποδιευθυντήν της Τραπέζης "Garanti", μετά των Εντιμ. κ. κ. Süleyman Karakaya και Erhan Tuncay, στελεχών αυτής, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Serfiraz Ergun, στέλεχος του τηλεοπτικού δικτύου "Haber Türk", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Βερμίσογλου, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Γρηγορίου, φοιτητού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Ταρόπουλον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μπατζώνην, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Φωτεινής, φοιτήτριας, εκ Κατερίνης, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Cem Çetintaş, οινοποιού, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Γκότσην, Αστυνομικόν, και Ηλίαν Τσαουσίδην, εξ Ελλάδος.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπο του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τα εγκαίνια του Μουσείου της Τραπέζης "Osmanlı", εν τω εν Γαλατά υποκαταστήματι, αυτής, την Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου.

 

*   *   *                        

 

 

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμον, μετά των Εντιμ. κ. κ. Χρίστου Δοριάκη, Αντινομάρχου Ηρακλείου, και Ευαγγέλου Πετράκη, Προέδρου του Συνδέσμου παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κρήτης, της Ευγεν. κ. Μαλβίνης Σφίγγα, Προέδρου του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου, και 120μελούς ομίλου προσκυνητών εκ Κρήτης.

Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Καρράν, Άρχοντα Νοτάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Πρόεδρον της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Λυδίας, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Kenan Demirkol, Καθηγητήν της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πόλεως, μετά του Εντιμ. κ. Önder Demirci, Αρχιτέκτονας, συνοδευόμενους υπό του Ελλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου της Π. Μεγάλης του Γένους Σχολής, και της Ευγεν. κ. Ιουλίας Σαρρή, εντεύθεν. Τον Εντιμ. κ. Murat Cano, Δικηγόρον, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Εύαν Ντούσα, Πρόεδρον της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Βλαχερνών, εκζητήσασαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτής.

Την Ευγεν. κ. Berna Türkili, εντεύθεν.

 

* * *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά το διοργανωθέν, υπό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, «Μπαζάρ», εν τη αιθούση αυτού, την Κυριακήν, 15ην Δεκεμβρίου.

 

* * *

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 13ην Δεκεμβρίου, εχοροστάτησεν εν τω εν Γαλατά πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ρωσσικώ Μετοχίω, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Κληρικοί εξ Αγίου Όρους και ικανός αριθμός πιστών.

Μετά  το  πέρας  της  Θείας  Λειτουργίας,  ομίλησαν  ο  Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ιερατικός Προϊστάμενος της ενταύθα Ρωσσικής παροικίας, και ο Πατριάρχης, Όστις συνεχάρη τη πανηγυριζούση παροικία και ηυχήθη καλάς εορτάς εις τους προσκυνητάς, προσέφερε δε εις τον Ιερόν Ναόν του Μετοχίου Ιερόν Ευαγγέλιον.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη αιθούση του Μετοχίου.

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Πόθου και Ελλογιμ. κ. Αλεξίου Χρυσοστάλη, μετέβη εις το Ζωγράφειον Λύκειον και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό του θεατρικού ομίλου αυτού θεατρικήν παράστασιν του έργου της Ευγεν. κ. Σάνας Σαρρή, "Πέντε χιλιάδες χρόνια πριν ... έτσι γενόταν τότε", προς τιμήν των αποφοίτων του έτους 1962, επί τη συμπληρώσει 40ετίας από της αποφοιτήσεως αυτών.

Εν συνεχεία Ούτος, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου μετέβη εις τα Ανάκτορα Çırağan και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την τελετήν απονομής του Βασιλικού Παρασήμου της Ισπανίας εις τον Εντιμ. κ. Zeynel Abidin Erdem, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, υπό του Εξοχ. κ. Πρέσβεως της χώρας ταύτης εν Αγκύρα, και την εν συνεχεία δοθείσαν δεξίωσιν, παρουσία του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων, του Εξοχ. κ. Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας και άλλων υψηλών προσκεκλημένων.

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,προέστη της δοθείσης, υπό της Μητρός Εκκλησίας, δεξιώσεως, εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων, προς τιμήν του διδασκάλου Αυτού Εντιμολ. κ. Αριστείδου Πασαδαίου, Άρχοντος Πρωτομαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, επί τη ενενηκοστή επετείω των γενεθλίων αυτού, το εσπέρας του Σαββάτου, 14ης τ. μ., παρουσία της συζύγου αυτού Ελλογιμ. κ. Μαρίας, μελών της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου, των Κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και Αρχόντων Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

 

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 14ης Δεκεμβρίου, ενώ την επομένην, Κυριακήν των Προπατόρων, 15ην ιδίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης.

Κατά την επαχολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ομίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας   Βοσπόρου, ο εκκλησιασθείς Εξοχ. κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμος, ο Εντιμ. κ. Ευστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης.

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ιωάννην, Πρόεδρον της Ακαδημίας Αθηνών.

Τον Θεοφιλ. Αγγλικανόν Επίσκοπον κ. John Baycroft, μετά των Αιδεσιμ. Παστόρων κ. κ. Jonathan Gough, John Peterson και HughWybrew.

Τον Ελλογιμ. κ. Αλέξιον Χρυσοστάλην, Μουσικολόγον-Θεολόγον, εκ Γαλλίας.

Τον Ελλογ. κ. Ακύλαν Μήλλαν, Ιατρόν, μετά των Εντιμ. κ. κ. Νικολάου Χαϊδεμένου, Εκδότου, και Χρήστου Κοτσηρέα, καλλιτεχνικού φωτογράφου, εξ Αθηνών.

20μελή όμιλον εκ του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ιωάννου Ευαγγέλου, εξ Αθηνών.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υπό την ηγεσίαν της Διευθύντριας αυτού Ελλογιμ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ελισάβετ Ιωαννίδου.

Τον Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, μεταπτυχιακόν Φοιτητήν,

υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Αβραάμ Κατραντζήν, Κλητήρα των Πατριαρχείων.

45μελή όμιλον Ιατρών, της Εταιρείας ΕΛΠΕΝ, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τρύφωνος, εξ Αθηνών.

90μελή όμιλον φοιτητών Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Ευγεν. κ. Ηρώ Καπλανγκή, εντεύθεν.

 

*  *  *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό   του   Σεβ.   Μητροπολίτου       Ικονίου   κ.   Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την τελετήν ενάρξεως της 5ης Διεθνούς Συναντήσεως Κινηματογράφου-Ιστορίας, εν τω εν Harbiye Εκθεσιακώ Κέντρω Lütfî Kırdar, την Παρασκευήν, 13ην Δεκεμβρίου.

 

*  *  *

 

 

Ο Πατριάρχης εις το Λίχτενσταϊν και την Ελβετίαν

 

Την 5ην Δεκεμβρίου η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης μετέβη δια πτήσεως των Τουρκικών Αερογραμμών εις Ζυρίχην ένθα, εν τω Κοινοτικώ Κέντρω του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου παρετέθη προς τιμήν Αυτού γεύμα, καθ’ ο αντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ του Θεοφιλ. Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου, του Ι. Προϊσταμένου Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Εμμανουήλ Σημανδηράκη και του Πατριάρχου. Ούτος μετά της συνοδείας Αυτού εν συνεχεία μετέβησαν οδικώς εις το Πριγκηπάτον του Λίχτενσταϊν, όπου το εσπέρας της επομένης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εν επισήμω τελετή και εν μέσω πλείστων εκλεκτών προσκεκλημένων έλαβε το μέγα "Βραβείον δια την Φύσιν και την προστασίαν του Περιβάλλοντος του έτους 2002", παρά του Ιδρύματος Binding και ωμίλησεν επί του θέματος "Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν". Το Βραβείον συνώδευε το ποσόν των 50.000 ελβετικών φράγκων, το οποίον ο Πατριάρχης την μεθεπομένην, κατά την χοροστασίαν Αυτού εν τω εν Σαμπεζύ Γενεύης Πατριαρχικώ Σταυροπηγίω του Αποστόλου Παύλου προσέφερε δια τας ανάγκας της Βιβλιοθήκης του εκείσε Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την απόλυσιν έψαλε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αυταδέλφης του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Δαμασκηνού αειμνήστου Αντωνίας και εν συνεχεία παρεκάθησεν εις προς τιμήν Αυτού παρατεθέν υπό της Ι. Μητροπόλεως γεύμα εν τω ξενοδοχείω Intercontinental.

Ο Πατριάρχης την επομένην επεσκέφθη εν τη Ι. Μητροπόλει τον ασθενούντα οικείον ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Ελβετίας κ. Δαμασκηνόν, συνειργάσθη δε μετά του επί τούτω ελθόντος εκ της Επαρχίας αυτού εις Γενεύην Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ιερεμίου.

Το εσπέρας της Δευτέρας, 9ης τ. μ., ο Πατριάρχης ανταποκριθείς εις σχετικήν πρόσκλησιν ηυλόγησε την τράπεζαν εν τω οίκω της Γεν. Προξένου της Ελλάδος εν Γενεύη, Ευγεν. κ. Αικατερίνης Λούπα και την επομένην, 10ην ιδίου. Ούτος επέστρεψεν εις την Πόλιν μετά της συνοδείας Αυτού αποτελούμενης εκ των Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Αρχικλητήρος Αυτού, υπαντηθείς εν τω αεροδρομίω υπό του Επίτροπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ηράκλειας κ. Φωτίου και άλλων αγίων Αρχιερέων και του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

Κατά την εν τω Λίχτενσταϊν παραμονήν Αυτού ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον αρχηγόν του Κρατιδίου Υψηλότατον Πρίγκηπα Hans Adam Β΄ εν τω Πύργω της Vaduz, εδέχθη εν τω καταλύματι Αυτού τον ΡΚαθολικόν Αρχιεπόσκοπον Vaduz Σεβ. κ. Haas και συνειργάσθη μετά των ελθόντων δια την τελετήν του Βραβείου Σεβ. Μητροπολιτών Γερμανίας κ. Αυγουστίνου και Αυστρίας κ. Μιχαήλ.

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 12ην Δεκεμβρίου, επί τη Ιερά μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επίσκοπου Τριμυθούντος, του Θαυματουργού, εχοροστάτησεν εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη Χάλκης, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ναυδίω αυτής Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και υπεύθυνος δια την Σκήτην, και ο Πατριάρχης, επικαλεσθείς επί πάντας τους προσελθόντας πιστούς την χάριν και την ευλογίαν του τιμωμένου Αγίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Πόθον, Πρωτοσύγκελλον της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας.

Τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας, μετά της Ευγεν. κ. Βέρας Πάκκερ, Προέδρου του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου των Ρώσσων, και του Εντιμ. κ. Ηγκόρ Νόρεγκαρντ, μέλους αυτού, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του εν Γαλατά Ιερού Μετοχίου του Αγίου Ανδρέου, κατά το παλαιόν ημερολόγιον.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Βασίλειον Τσαβαρήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Τον  Εντιμ. κ. Εngin Yiğitgil, Πρόεδρον του Βακουφίου "Tursak", μετά της Ευγεν. κ. Zeynep Gülyurt, συνοδευόμενους υπό του Μουσικολ. κ. Αντωνίου Παριζιάνου, Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής-Καθηγητού.

95μελή όμιλον φοιτητών των Σχολών Πολυτεχνικής και Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Ural Ataman, ε. τ. Γενικού Προξένου της Φινλανδίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της 85ης επετείου της "Ημέρας ανεξαρτησίας" της χώρας ταύτης, την Πέμπτην, 12ην Δεκεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την έκθεσιν ζωγραφικής του Εντιμ. κ. Mesut Ilgım, εν Nişantaşı, την Τετάρτην, 11ην τ. μ..

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Akio Wada, Γενικού Προξένου της Ιαπωνίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ’ ευκαιρία των γενεθλίων της Α. Μεγαλειότητος, του Αυτοκράτορος της χώρας ταύτης, εν τω Ξενοδοχείω "Conrad", την Τρίτην, 10ην τ, μ-

Υπό του Ελλογ, κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, κατά την έκθεσιν φωτογραφιών των "Συντηρητών χωρίς σύνορα", υπό τον τίτλον "Συναντώντας την αιωνιότητα", εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω της Γαλλίας, την Τετάρτην, 11ην ιδίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ηρακλείας κ. Φώτιος, επί τη εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του θαυματουργού, εχοροστάτησε:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά τον  Εσπερινόν της εορτής, την Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου,

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και ικανός αριθμός πιστών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Μουσικολ. κ. Αντώνιος Παριζιάνος, Άρχων Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητής και Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Τζιμπαλή, κατά την εν αυτώ τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Παρασκευήν, 6ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Ανδρέας Κοτίδης, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος, επικαλεσθείς επί πάντας την χάριν και την ευλογίαν του τιμωμένου εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου του Θαυματουργού.  

 

*   *   *

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 7ης Δεκεμβρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 8ης ιδίου.

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, το απόγευμα της Τετάρτης, 4ης Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ’άπάσης της ακολουθίας Αυτού εις το ενταύθα Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος και εχοροστάτησεν εν τω ευρισκομένω εντός αυτού, πανηγυρίζοντι δε, Ιερώ Ναϋδίω του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, ευλογήσας τα γενόμενα ανακαινιστικά εν αυτώ έργα.

Εν τω τέλει του Εσπερινού ωμίλησεν ο Πατριάρχης, εν συνεχεία δε κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν ταις αιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου, ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της  Ελλάδος ενταύθα, και αύθις η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, Όστις και απεκάλυψε σχετικήν αναμνηστικήν πλάκα και συνεχάρη τον κ. Γενικόν Πρόξενον δια την θεάρεστον πρωτοβουλίαν αυτού ταύτην.

Τον Πατριάρχην ημών υπεδέχθη και προέπεμψεν άπαν το προσωπικόν του Προξενείου με επί κεφαλής τον κ. Γενικόν Πρόξενον.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Αιδεσιμ. Οικονόμους κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, εκ των Ιερέων της Κοινότητος Σταυροδρομίου, και κ. Νικόλαον Αναγνωστόπουλον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών,

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Μουσικολ. κ. Νικόλαον Ιστεκλήν, Άρχοντα Πρωτοψάλτην της  Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Εκπαιδευτικόν και Πρόεδρον του Συνδέσμου Μουσικοφίλων.

Ωσαύτως, επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Κοτίδην Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, ομοίως δε και τον Εντιμ. κ. Σάββαν Κοτάμ, Επιχειρηματίαν, και την Ευλαβ. πρεσβυτέραν Άνναν Σακκουλίδου, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος  Ήβης, υποβαλούσης σέβη και λαβούσης την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις γενεθλίοις αυτής, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Tuna Akyüz, Αντιπρόεδρον εν τη Πόλει του Κόμματος Δικαιοσύνης και Αναπτύξεως ("ΑΚ"), μετά του Εντιμ. κ. Nurettin Ertemel, Αντιδημάρχου της περιοχής Fatih.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιον Τσαμπούρην, Ιατρόν-Μικροβιολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Νικολέττας, και Κωνσταντίνον Χριστοφίδην, Ουρολόγον-Χειρουργόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ιωάννας, ως και την Ευγεν. κ. Ευαγγελίαν Νινιού, εκ Σύρου.

52μελή όμιλον εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου "Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης", υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ιωάννου Μαρνά, Ταξιάρχου-Διευθυντού Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ελθόντας ενταύθα δια ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μετά των Τούρκων ομολόγων αυτών.

 

*    *    *

 

Επί τη ευκαιρία της Θρονικής Εορτής της Μητρός Εκκλησίας, το εσπέρας της Τρίτης, 3ης Δεκεμβρίου, εδόθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημος δεξίωσις προς τιμήν της ενταύθα Ομογένειας, εις ην παρέστησαν Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκ­κλησίας, Επιστήμονες, Εκπαιδευτικοί, Επιχειρηματίαι, Κοινοτικοί Παράγοντες, και λοιποί προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ους εχαιρέτισε και ηυχαρίστησεν ο Πατριάρχης, δια καταλλήλου προσλαλιάς.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Νικολούλην, Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, παρουσιάσαντα Αυτώ τους ενταύθα μετακλητούς εξ Ελλάδος Εκπαιδευτικούς.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ελλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, ως και τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σαατσήν, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε καί Νικόλαον Σώτον, Κλητήρας, και Νικόλαον Ντεμίρ, Υπάλληλον αυτών.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ, Κωνσταντίνου, μετέσχε κατόπιν προσκλήσεως εις το εν τω Ναυτικώ  Ομίλω Μοδίου Χαλκηδόνος "iftar", το απόγευμα της 2ας τ.μ., απευθύνας τον λόγον προς τους πολυπληθείς συνδαιτυμόνας.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ, Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιοβανοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Δολτσινιάδου, Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, του Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γρηγορίου Αθανασιάδου και των εκπροσωπούντων Εκκλησιαστικών Επιτρόπων των Ι. Ναών Αγίου Νικολάου Τόπκαπι και Αγίου Νικολάου Υψωμαθείων, επί τω ιδίω σκοπώ.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναριού και Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Παντζίρη, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Τζιβαλή, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Καραλάζου Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, ωσαύτως επί τω ως άνω σκοπώ.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιωακείμ Αθανασάκον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μεθ’ ομάδος πνευματικών αυτού τέκνων.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ανδρέαν Larikka, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη ονοματική αυτού εορτή, εκ Φιλλανδίας,

Επί τω  αυτώ  σκοπώ,  τον  Αιδεσιμολ.  Οικονομον  κ.  Νικόλαον  Πετροπέλλην, Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων, και τον Μουσικολ. κ. Νικόλαον Σεβσέβμε, Παραδομέστικον των Πατριαρχείων.

Τον Αιδεσιμολ. Οικον;oμον κ. Γεώργιον Μαρνέλλον, Σχολάρχην της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Τας Οσιωτ. Ηγούμενας Ραΐσα, Βαλεντίνην και Μιχαέλαν, εκ Ρουμανίας.

Τον Οσιωτ. Μοναχόν κ. Ανδρέαν Βλάχον, αδελφόν της Ι. Μονής Κύκκου.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Οπλοποιόν, Τεχνικόν Διευθυντήν του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ, κ. Δημήτριον Κώτσιαν, μετά του υιού αυτού Ελλογιμ, κ. Ιωάννου, Καθηγητού, εντεύθεν.

Την Ευγεν. δίδα Χρυσάνθην Τσόρμαν, Οικονομολόγον, μετά του μνηστήρος αυτής Εντιμ. κ. Orhan Değirmenci, εντεύθεν, εκζητήσαντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 1ης α. μ. Δεκεμβρίου, χοροστατούντος του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.  

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:  

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ιακώβον, μεθ' ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Κωνσταντίνον, μετά πολυπληθούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μεθ' ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ" αυτόν Επαρχίας.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βρυξελλών.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Μάξιμον Basilyevich, Κληρικόν της Εκκλησίας της Σερβίας και Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου.

Τον Εντιμολ. κ. Χρήστον Βάντσον, Άρχοντα Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμολ. κ. Selim Hoche, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτής κ. Αγγελικής, εκ Λονδίνου.

30μελή όμιλον μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου, υπό την ηγεσίαν του Εντιμολ. κ. John Bailey, Άρχοντος Πρωτονοτάριου, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Πέτρον Ευθυμίου, Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, μετά συνεργατών αυτού.

Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τους Εντιμ. κ. κ. Βίκτωρα Zorgaltef, Βουλευτήν της Ρωσσικής Δούμα-Πρόεδρον της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδόξων, και Στυλιανόν Παπαθεμελήν, Βουλευτήν-Γενικόν Γραμματέα, μετ' άλλων μελών αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κοντορίζον, Δήμαρχον Πορταριάς Πηλίου, μετά συνεργατών αυτού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Λλέξανδρον Παναγόπουλον, Εφοπλιστήν, Γεώργιον Ολύμπιον και Θεόδωρον Μήτραν, τ. βουλευτήν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Διευθυντήν της Εφημερίδος "Ηχώ", υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αύτω σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σαδάμ, φοιτητήν Βιολογίας, εντεύθεν.

10μελή όμιλον του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αντωνίου Γυφτοπούλου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

*    *    *