ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

 

Κατόπιν της εκλογής του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Πατριαρχικού Επόπτου της Περιφερείας Υψωμαθείων, ως Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου, εις την κενωθείσαν θέσιν ταύτης Επόπτου ετοποθετήθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 28ης Σεπτεμβρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, εν τω τέλει του οποίου εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Ακτουαρίου της Αγιας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Ελλογιμ. κ. Ιωακείμ Τσαπόγαν, Καθηγητήν αγγειακών παθήσεων, εξ Αθηνών.

 

*     *     *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

45μελή όμιλον προσκηνυτών εκ της Ελληνικής Αγγρειοχειρουργικής Εταιρείας, υπό την ηγεσίαν των Ελλογιμ. κ. κ. Παναγιώτου Πανούση, Ηλία Μπαστούνη και Παναγιώτου Μπίλλα, Καθηγητών, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Βασίλειον Παπασπυριδάκον, Καρδιολόγον Ιατρόν, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Ευθυμίας, Καθηγήτριας Γεωλογίας, εξ Αθηνών.

70μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Φαρμακευτικής Εταιρείας Olvos Galenica, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ, Φιλιππίας Τζαβίδα, εξ Αθηνών.

35μελή όμιλον φοιτητών του εν Θεσσαλονίκη και Ξάνθη Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Δημητρίου Σταματοπούλου.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τους γάμους του ζεύγους Στυλιανού Καραγιάννη και Μαρίας Σεβσέβμε, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 28ην Σεπτεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τους γάμους του ζεύγους Αλεξάνδρου Οικονόμου και Ελισάβετ Σένσαχιν, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 29ην

ιδίου.

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 26ην Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις την εν Kasımaşa έδραν του "Συνδέσμου Παίδων της Ελπίδος" ("Umut Çocukları Derneği")(«Ta παιδιά του δρόμου»), και προσέφερεν υπέρ αυτών δωρεάν 16 δισ. Λ. Τ., μέρους του επιδοθέντος Αυτώ προ τινός εν Νορβηγία χρηματικού ποσού ομού μετά Οικολογικού Βραβείου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ηρακλείας κ. Φώτιον, ελθόντα εκ της τέως Επαρχίας αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Απόστολον, Ηγούμενον της εν Χαλκιδική Ιεράς Μονής της Φαρμακολυτρίας.

40μελή όμιλον ΡΚαθολικων και Αγγλικανών προσκυνητών εξ Ιρλανδίας, υπό την ηγεσίαν των εφημερίων αυτών Οσιολ. κ. Aidan Jones και Αιδεσιμολ. κ. Nigel Waugh, αντιστοίχως.

Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Α. Παπανδρέου, Υπουργόν επί των Εξωτερικών της Ελλάδος, μετ’  άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τω Εξοχ. κ. Υπουργώ απεδόθησαν κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τον Ελλογιμ. κ. Σταύρον Μπαλογιάννην, Καθηγητήν Ιατρικής, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Χριστόφορον Bandırma, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Özgür Yalun, Ζωγράφον, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Evelyne Chavaz, εξ Ελβετίας.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Τρίτης, 24ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος υπό των Πανιερ. Μητροπολίτου Σασιμών κ. Γενναδίου και Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, μετέβη εις το εν Harbiye Εκθεσιακόν Κέντρον Lütfii Kırdar και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της εκθέσεως ζωγραφικής της Ευγεν. κ. Λ. Βαλυράκη.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικειμένη ονοματική αυτού εορτή.              

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Γεώργιον Θεοχάρην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμικήριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Ιδρυτήν της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, μετά μελών της Εφορείας, του Ελλογ. κ. Γεωργίου Μαυράκη, Λυκειάρχου, και Καθηγητών αυτής, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχική ευχήν και ευλογίαν, επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους.

Την Ελλογ. κ. Αιμιλίαν Δ. Παντελάρα, Διευθύντριαν της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος.                    

Τον Εντιμ. κ. Νικήταν Κοτανίδην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*    *    *

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟΣ

 

Συνήλθεν υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν τη Πέμπτη, 5η Σεπτεμβρίου 2002.

 

Μετά την ανάγνωσιν πρακτικών προγενομένων συνεδριών, αντηλλάγησαν μεταξύ της Α. Θ. Παναγιότητος και του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου προσφωνήσεις επί τη ενάρξει των εργασιών, υπό νέαν σύνθεσιν, της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και επί τω νέω εκκλησιαστικώ έτει και είτα εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

 

*   *   *

 

Εν τέλει της παρούσης συνεδρίας, προτάσει της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, προήχθη παμψηφεί ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κύριος Φώτιος εις την Γεροντικήν Ι. Μητρόπολιν Ηρακλείας, εις δε την ουτωσί κενωθείσαν Ι. Μητρόπολιν Ίμβρου και Τενέδου εξελέγη επίσης παμψηφεί ο μέχρι τούδε Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κύριος Κύριλλος.

 

Εκ του Γραφείου

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 18ην Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, επεσκέφθη τον Σοφολογιώτατον Ραββίνον κ. Isak Haleva, Τοποτηρητήν της Αρχιρραββινείας, και συνεχάρη αυτώ και τη υπ' αυτόν Κοινότητι, επί τη κατά τον μήνα τούτον αγομένη "εορτή του Εξιλασμού" των Εβραίων.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, 20ής Σεπτεμβρίου, εκκλησιάσθη εν τω Ιδιαιτέρω Αυτού Πατριαρχικώ Παρεκκλήσιω του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν και το εν συνεχεία Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Ευσταθίου Ευγενίδου, Μεγάλου Ευεργέτου του Γένους ημών.

 

*   *   *

 

Το απόγευμα του Σαββάτου, 21ης Σεπτεμβρίου, εδόθη εν τοις Πατριαρχείοις υπό της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου δεξίωσις προς τιμήν του Εξοχ. κ. Michael R. Bloomberg, Δημάρχου Νέας Υόρκης, εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι. Κατ’ αυτήν προσεφώνησε τον υψηλόν επισκέπτην ο Πατριάρχης, του κ. Δημάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, Επισκόπου Σινώπης του Θαυματουργού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότη­τος Μεσαχώρου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 22ας ιδίου.

 

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Αθανασίου Παρέσογλου, Προξένου αυτής, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταυρόν Κοφινάν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Γεωργίας.

Τον Εξοχ. κ. Michael R. Bloomberg, Δήμαρχον Νέας Υόρκης, με­τά της Ευγεν. θυγατρός αυτού δίδος Emma, της Ευγεν. κ. Haeda Mihaltses, του Εντιμ. κ. Ahmet Ertegün, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Mica και των Εντιμ. κ. κ. Edward Skylar και Kevin Sheekey, συνεργατών και φίλων αυτού, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Robert Pearson, Πρέσβεως των ΗΠΑ εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. David L. Arnett, Προξένου αυτών ενταύθα,

Τον Εντιμολ. κ. Άγγελον Τραπάτσαν, Άρχοντα Δεπουτάτον, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Σπυρίδωνος, Δικηγόρου, εκ Παναμά.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της "Λέσχης Φιλελευθέρων", εξ Αθηνών, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ελευθερίου Βενιζέλου, επιδώσαν Αυτώ περγαμηνήν και το Χρυσούν Μετάλλιον εις μνήμην και τιμήν του αειμνήστου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Την  Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν της Κοινότητος Μεσαχώρου υπό την προεδρείαν του  Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού του Αγίου Φωκά.

Τον Αιδεσιμ. Πάστορα κ. Melvin A. Wittier, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Nancy, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Διευθυντήν της Εφημερίδος «ΗΧΩ», εντεύθεν.

800μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου ("ΣΥΔΝΟΧ"), υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Αργυρούς-Μαρίας Κανδηλιώτη, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Σμαράγδαν Μεφαλοπούλου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

Τας Ευγεν. κυρίας Αικατερίνη Οικονομίδου και Μαρίαν Σκαπούλλη, εκ της Οργανώσεως "Επίλυσις Διαφορών", εκ Κύπρου.

Τας Ευγεν. κυρίας Σοφίαν Μαυρολέοντος και Μαρίαν-Ιωάνναν Κατσιπάρη, εξ Αγγλίας.

Τον Εντιμ. κ. Σάββαν Τσιλένην, Αρχιτέκτονα, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κυριακόν Σπυρόπουλον, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δεσποίνης, Φυσικοθεραπευτρίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Yılmaz Dağcı, εκ του Συλλόγου "Deniz Temiz", εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Στυλιανόν Καραγιάννην, εντεύθεν.

Τας Ευγεν. κυρίας Sidsel Wlborg και Elin Solberg, εκ της Οργανώσεως Μεταναστών Νορβηγίας.

Τας Ευγεν. δίδας Μαρίναν Αμπουρζέλη, εξ Αθηνών, και Nadine Khazen εκ Λιβάνου.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Ε. Δασκαλάκην, εκ Κρήτης.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Σερέζην, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

 

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την έκθεσιν ζωγραφικής "Günyüzü", οργανωθείσαν υπό της "Projeal''-Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης της Πόλεως, εν Levent, τη Πέμπτη, 19η Σεπτεμβρίου.

 *   *   *

Συνάντηση στο Φανάρι Πατριάρχη

και δημάρχου Nέας Yόρκης με ευχές ειρήνης

Tης Eλένης Mπίστικα

«Eίθε η Aγία του Θεού Σοφία να κατέλθη εφ’ ημών, αγαπητέ φίλε και τιμημένε επισκέπτα, ώστε να δύνασθε να υπηρετήτε επάξια και να οδηγήτε τον μέγα λαό της Nέας Yόρκης. Προσευχόμεθα ώστε η Σοφία του Θεού να σκέπει όλους εμάς τους παρόντες και όλη την οικουμένη ώστε να μεταλάβουμε μια πρόγευση του Bασιλείου Tου, ένα ειρηνικό μέλλον για τους κατοίκους της Nέας Yόρκης και όλους τους ανθρώπους του κόσμου».

Mε αυτούς τους λόγους σοφίας και ευχής υποδέχθηκε τον δήμαρχο Nέας Yόρκης κ. Michael R. Bloomberg, παρουσία πλήθους προσκεκλημένων, Eλλήνων και Tούρκων, με διπλωμάτες πολλών χωρών, στην Aίθουσα του Πατριαρχικού Θρόνου, ο Oικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Bαρθολομαίος, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Φανάρι. Eίχε προηγηθεί ιδιαίτερη συνάντηση στο επίσημο γραφείο του Πατριάρχου (φωτο), στην οποία ο δήμαρχος Nέας Yόρκης κ. Bloomberg είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει τα αισθήματα σεβασμού και φιλίας και να εξάρει τις πρωτοβουλίες του κ. Bαρθολομαίου στα οικολογικά θέματα και ιδιαίτερα στον Διαθρησκευτικό Διάλογο, που η συνέχισή του επιβάλλεται, ιδίως μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Aυτή η επίσκεψη, που χαρακτηρίζεται εθιμοτυπική, είναι ουσίας και αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις και των δύο, αλλά και από το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί στο πρόγραμμα του Aμερικανού δημάρχου, αμέσως μετά το πέρασμα της επισκέψεώς του στην Aθήνα. Eίχε δε μαζί του και την κόρη του, την Eμμα Mπλούμπεργκ, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Oρθοδοξίας. H Eμμα, η οποία ανήκει στους συνεργάτες του στη δημαρχία Nέας Yόρκης, όπως και η Eλληνοαμερικανίδα βοηθός δημάρχου, ενδιαφέρεται για τα θέματα της Oμογένειας της Nέας Yόρκης, και όχι μόνον. Στη δεξίωση παρέστησαν ομογενειακοί παράγοντες, δήμαρχοι από την Kαππαδοκία, δημοσιογράφοι, πολιτευτές και επιχειρηματίες. Aπουσίασε ο δήμαρχος της Πόλεως Ali Mufit Curtuna, έστειλε όμως θερμό τηλεγράφημα χαιρετισμού.

Στο γεύμα που παρέθεσε ο δήμαρχος της Πόλεως προς τιμήν του κ. Bloomberg στο ξενοδοχείο Four Seasons (το οποίο πριν ήταν... φυλακές δίπλα στις βυζαντινές αρχαιότητες) ο δήμαρχος της Nέας Yόρκης βρήκε την ευκαιρία να δει από τον εξώστη το θέαμα της επιβλητικής ιστορικής Mεγάλης Eκκλησίας του Γένους και της Πανορθοδοξίας, της Aγίας Σοφίας, και να μείνει για λίγο μόνος με τις σκέψεις του, όπως δείχνει η φωτογραφία του Nίκου Mαγγίνα. Kαι αυτή την εικόνα είχε στο νου του, όταν ο Πατριάρχης, δύο ώρες μετά, στο Πατριαρχικό Mέγαρο είχε επικαλεσθεί την Aγία του Θεού Σοφία, για την ειρήνη των λαών.

Tο πρόγραμμά του επίσης περιελάμβανε επίσκεψη και ξενάγηση από τον δήμαρχο της Πόλεως στο Mουσείο της Aγίας Σοφίας, καθώς και στο Mπλε Tζαμί, έκλεισε δε με δείπνο που παρέθεσε ο επιχειρηματίας κ. Pαχμί Kοτς, απέναντι στο Φανάρι, στις όχθες του Kερατίου Kόλπου, στο Mουσείο που φέρει το όνομά του.

Φεύγοντας από την Πόλη «προς άγνωστη κατεύθυνση», ο δήμαρχος Nέας Yόρκης έκλεισε την επίσκεψή του με αυτήν τη δήλωση: «O Oικουμενικός Πατριάρχης είναι όχι μόνο ηγέτης της Oρθόδοξης Eκκλησίας, αλλά είναι επίσης ένας άνθρωπος που καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να φέρει μαζί διαφορετικές θρησκείες, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αλληλοκατανοούνται και να συνυπάρχουν, ο ένας δίπλα στον άλλο. Eίναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται ο κόσμος».

Y.Γ. Oσο για το τι του έκανε εντύπωση από τη συμμετοχή του στην Παγκόσμια Σύνοδο Kορυφής των δημάρχων στην Aθήνα και που μίλησε γι’ αυτό και στον Tούρκο δήμαρχο, είναι... η υποδοχή με τις σάλπιγγες και τρομπέτες από την μπάντα του Δήμου στο Δημαρχείο. «Σκέπτομαι να το καθιερώσω κι εγώ στη Nέα Yόρκη», είπε χαμογελώντας ο κ. Mπλούμπεργκ.

 ΠΗΓΗ

Tετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2002

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

 

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε΄ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

 

To εσπέρας της Τρίτης, 3ης Σεπτεμβρίου, έληξαν δι’ ομιλίας του προεδρεύσαντος αυτών Παναγιωτάτου Οικουμενι.κου Πατριάρχου αι εργασίαι της Ε' Ιεράς Συνάξεως των εν ενεργεία Ιεραρχών της Μητρός Εκκλησίας, εκ προσώπου των οποίων απήντησεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κώου κ. Αιμιλιανός. Ο Πατριάρχης διένειμεν άπασιν αναμνηστικά .

Tης τελευταίας ταύτης συνεδρίας της Ιεράς Συνάξεως προηγήθη η λήψις αναμνηστικής φωτογραφίας, ηκολούθησε δε αυτήν επίσημον αποχαιρετιστήριον δείπνον εν τω εν Hasköy Εστιατορίω Halat,  εν τέλει του οποίου η Α. Θ. Παναγιότης, ήγειρε πρόποσιν και ηυχήθη κατευόδιον πάσι τοις αγίοις Αρχιερεύσι.

 

*     *     *

 

 

Η ΕOPTΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Μετά μεγίστης ιεροπρεπείας και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εορτή της νέας Ινδικτιώνος, και η Εορτή της εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από αιώνων τεθησαυρισμένης  Ιεράς Εικόνος Παναγίας της Παμμακάριστου, εορτάζεται δε και η ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 31ης Αυγούστου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 1ης αρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Αρχιερέων Γέροντος Νικαίας κ. Ιωάννου, Κώου κ. Αιμιλιανού, Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου. Νέας Ζηλανδίας κ. Διονυσίου, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Αμερικής κ. Δημητρίου, Πισιδίας κ. Μεθοδίου, Κρήνης και Προέδρου Σικάγου κ. Ιακώβου, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Ιταλίας κ. Γενναδίου, Γαλλίας κ. Ιερεμίου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Ρόδου κ. Αποστόλου, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Σουηδίας κ. Παύλου, Νεαπόλεως και Σταυ­ρουπόλεως κ. Διονυσίου, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, Βελγίου κ. Παντελεήμονος, Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Ειρηναίου, Καρθαγένης κ. Χρυσοστόμου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Νεκταρίου, Ανέων και Προέδρου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικοδήμου, Παναμά κ. Αθηναγόρου, Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Αποστόλου, Αυστρίας κ. Μιχαήλ, Περγάμου κ. Ιωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Διδυμοτύχου και Ορεστιάδας κ. Νικηφόρου, Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγενίου, Ελασσώνος κ. Βασιλείου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήτα, Ικονίου κ. Θεόληπτου, Μπουένος Άϊρες κ. Ταρασίου και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάνου κ. Ανδρέου, Πανιερ. Αρχιερέων Αμισσού κ. Νικολάου, Τυάνων κ. Παϊσίου και Ευκαρπίας κ. Σεργίου, και Θεοφιλ. Επισκόπων Ατλάντας κ. Αλεξίου και Ντητρόϊτ κ. Νικολάου.

Κατά την Θείαν ταύτην Λειτουργίαν ανεγνώσθη, από του Ιερού  Άμβωνος, ειδικόν Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, επί τη ημέρα προστασίας της κτίσως, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

 

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Θεοφιλ. Επίσκοποι, Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, Ολύμπου κ. Άνθιμος, Νύσσης κ. Ελευθέριος και Χριστιανουπόλεως κ. Σεραφείμ, ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, πλείστοι Κληρικοί εκ διαφόρων Ιερών Μητροπόλεων εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, παρά­γοντες των Κοινοτήτων και των Ιδρυμάτων τηςΟμογενείας και πλήθος πιστών.

 Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ανεγνώσθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου η νενομισμένη ευχή και Πράξις της νέας ΙΑ' Ινδικτιώνος, υπογραφείσα ακολούθως υπ’ Αυτού τε και υπό των συγχοροστατησάντων αγίων Αρχιερέων, οίτινες εν συνεχεία αντήλλαξαν μεταξύ μετ’ Αυτού τον εν Χριστώ ασπασμόν, επί τω νέω εκκλησιαστικώ έτει.

Εν κατακλείδι, ο Πατριάρχης, ηγίασε το εκκλησίασμα δια του Αγιασμοή της 1ης του μηνός και ηυχήθη εις πάντας αίσιον και ευλογημένον από Θεού και της θαυματουργού Παμμακαρίστου Θεοτόκου τον αρξάμενον νέον εκκλησιαστικόν ενιαυτόν.

Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό της Μητρός Εκκλησίας επίσημον γεύμα εν τω εστιατορίω "Beyti".

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, εκήρυξεν εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων, τας εργασίας της Ε' Ιεράς Συνάξεως της Ιεραρχίας του Θρόνου, εις δε την Εισήγησιν-Προσφώνησιν Αυτού απήντησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Ιωάννης και Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, εκ­προσωπών ομού μετά του Σεβ. Ελάσσονος κ. Βασιλείου, τους εν ταις καλουμέναις "Νέαις Χώραις" Ελλάδος Ιεράρχας του κλίματος του Οικουμενικού Θρόνου.

Αυθημερόν το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρεκάθησεν εις το προς τιμήν των μελών της σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου παρατεθέν υπό της Μητρός Εκκλησίας δείπνον, εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.    

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καρύδην, Τραπεζικόν Υπάλληλον, Παναγιώτην Λούσκον, Ιατρόν, και Γεώργιον Αλέξιάδην, Επιχειρηματίαν εξ Αθηνών.

 

Εξεπροσωπήθη:

                 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την δοθείσαν, υπό του Αρχηγού της Α' Στρατιάς Στρατηγού  Εξοχ. κ. Çetin Doğan, δεξίωση επί τη 80ή επετείω της εορτής της 30ής Αυγούστου, εν τη Στρατιωτική Λέσχη του Fenerbahçe.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τους γάμους του ζεύγους Necip Ιntiba και Tamar Kartun, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 1ην α. μ. Σεπτεμβρίου.     

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά τους γάμους του ζεύγους Πέτρου Κίλε και Ειρήνης Πασκαλτζή, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ανακοινούται, ότι γενομένης της τακτικής ανά εξάμηνον ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη απετελέσθη, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, δια την περίοδον 1 Σεπτεμβρίου 2002 - 28 Φεβρουαρίου 2003, εκ των κάτωθι Σεβ. Μητροπολιτών:

Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου            

Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου

 Δέρκων κ. Κωνσταντίνου,

Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού

Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου

Σελευκείας κ. Κυρίλλου

Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου

Σεβαστείας κ. Δημητρίου            

Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου

Μύρων κ. Χρυσοστόμου

Μοσχονησίων κ. Αποστόλου

Ικονίου κ. Θεόληπτου   

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 1η Σεπτεμβρίου 2002

 

                                                                                                      Εκ της Αρχιγραμματείας

                                                                                                  της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

  *    *    *

 

Aριθμ. Πρωτ. 756 

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ OM A Ι Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ

OIKOΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ TΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ TOΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 

ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

  

Όταν κατά το έτος 1990 ανεκηρύξαμεν από της Μητρός Εκκλησίας την α΄ Σεπτεμβρίου έκαστου έτους ως ημέραν προσευχής δια το περιβάλλον δεν ήτο προβλεπτόν πόσον σύντομα αι φυσικαί συνθήκαι θα επεδεινούντο εξ αιτίας ανθρωπίνων επιβλαβών παρεμβάσεων και πόσον τρομακτικάς ζημίας και απωλείας ανθρωπίνων ζωών αύται θα προεκαλούν. Αλλ’ αι πρόσφατοι πλήμμυραι εις την Ευρώπην, τας Ινδίας, και την Ρωσσίαν, ως και αι προηγηθείσαι κατά τε το τρέχον έτος και κατά τα προηγούμενα εις διάφορα άλλα μέρη της γης, αι μαρτυρούσαι την ανατροπήν των κλιματολογικών συνθηκών εξ αιτίας της υπερθερμάνσεως της ατμοσφαίρας του πλανήτου μας, έπεισαν και τους πλέον δύσπιστους, ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτόν, ότι το κόστος επανορθώσεως των ζημιών τας οποίας τούτο προκαλεί είναι συγκρίσιμον προς το κόστος αποτροπής αυτών και ότι δεν υπάρχει περιθώριον περαιτέρω εφησυχασμού.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, πρωτοπόρος εις την αγάπην και το ενδιαφέρον της δια τον άνθρωπον και τας συνθήκας διαβιώσεώς του, ναι μεν μας συνιστά να ζωμεν εναρέτως, αποβλέποντες εις την αιώνιον ζωήν εις κόσμον επουράνιον, πλην όμως δεν λησμονεί ότι, κατά την διδασκαλίαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αρετή μας δεν θα κριθή επί τη βάσει ατομιστικών κριτηρίων, αλλ' επί τη βάσει μιας εφηρμοσμένης φιλαλληλίας, ως λίαν χαρακτηριστικώς περιγράφεται εις την παραβολήν της μελλούσης κρίσεως. Κατά την παραβολήν ταύτην, το κριτήριον της παραδοχής τινος εις τους σεσωσμένους, τους κληρονομούντας την αιώνιον βασιλείαν, είναι η παροχή τροφής εις τους πεινασμένους, ενδύματος εις τους γυμνούς, περιθάλψεως εις τους ασθενείς, συμπαραστάσεως εις τους φυλακισμένους και εν γένει παροχή εις τους συνανθρώπους μας της δυνατότητας να ζήσουν εις τον πλανήτην μας υπό συνθήκας κανονικάς και να γνωρίσουν τον Θεόν δια να εισέλθουν και αυτοί εις την Βασιλείαν Του. Αυτό σημαίνει, ότι η προστασία των συνανθρώπων μας από των καταστρεπτικών πλημμύρων, πυρκαϊών, καταιγίδων, θυελλών και άλλων φυσικών καταστροφών είναι καθήκον μας και επομένως η μη λήψις των αναγκαίων μέτρων δια την αποφυγήν αυτών των φαινομένων μας βαρύνει ως ανεκπλήρωτον χρέος και συνιστά έγκλημα παραλείψεως, συνεπιφέρον σωρείαν άλλων εγκλημάτων, ως oι θάνατοι αθώων, αι καταστροφαί πολιτιστικών μνημείων και περιουσιακών αγαθών και η αναπτυξιακή οπισθοδρόμησις.

Παρακαλούμεν τον Θεόν όπως απομακρύνη τας φυσικάς καταστροφάς, τας οποίας δεν δυνάμεθα δια της, ιδικής μας μερίμνης και προβλεπτικότητας να αποτρέψωμεν, αλλά έχομεν επιτακτικόν καθήκον να καταβάλλωμεν τον κόπον της μελέτης και την δαπάνην και τον μόχθον της λήψεως των αναγκαίων μέτρων δια την αποφυγήν όσων δεινών προέρχονται, εξ ανθρωπίνων κακών ενεργειών.

Είναι αληθές ότι μέγα μέρος των μέτρων και των δαπανών αυτών δεν δύνανται να ληφθούν από μεμονωμένα άτομα διότι υπερβαίνουν τας δυνατότητάς των. Ενίοτε μάλιστα υπερβαίνουν και τάς δυνατότητας μεμονωμένων κρατών και έχουν ανάγκην διακρατικής συνεργασίας ή συνεργασίας και αυτής ακόμη της ολότητος της παγκοσμίου κοινότητος, Ως εκ τούτου χαιρετίζομεν εκθύμως τας γενομένας και τας προγραμματιζομένας διεθνείς επί του θέματος συνδιασκέψεις και ευχόμεθα όπως καταλήγουν εις ομοφωνίαν περί της λήψεως των αναγκαίων μέτρων και εις την εφαρμογήν αυτών.

Εν τούτοις, το μέγιστον μέρος των συμβολών εις την δημιουργίαν κρίσεων οφείλεται εις την υπερκατανάλωσιν ενεργείας υπό των μεμονωμένων ατόμων. Ως εκ τούτου, ο περιορισμός της υπερκαταναλώσεως αυτής θα αμβλύνει την οξύτητα του προβλήματος, η δε συνεχής διεύρυνσις της χρησιμοποιήσεως ανανεώσιμων πηγών ενεργείας θα συμβάλλη συνεχώς εις την απάμβλυνσιν αυτού. Όσον και αν φαίνεται ασήμαντος ή συμβολή εκάστου εις την αποτροπήν νέων καταστροφικών φυσικών φαινομένων, οφείλομεν οι πάντες να πράξωμεν ό,τι δυνάμεθα σχετικώς, διότι μόνον μετά τούτο θα δυνάμεθα ευπροσώπως να παρακαλέσωμεν τον Θεόν να συμπληρώση τα ελλείποντα,  τα οποία υπερβαίνουν τας δυνατότητάς μας.

Όθεν παρακαλούμεν άπαντας πατρικώς όπως συναισθανθούν την προσωπικήν των ευθύνην και όπως πράξουν παν ό,τι δύνανται δια την αποτροπήν της αυξήσεως της θερμοκρασίας της γης και της επιβαρύνσεως περιβαλλοντικών συνθηκών και ευχόμεθα θερμώς εις τον Θεόν όπως επίδη εις την κοινήν όλων προσπάθειαν και αποτρέψη άλλα επαπειλούμενα δεινά εις το φυσικόν μας περιβάλλον, εντός του οποίου μας έταξεν όπως ζήσωμεν και όπως αγωνισθώμεν τον αγώνα τον καλόν δια να εισέλθωμεν και εις την ουράνιον βασιλείαν, Αμήν.

 

ββ' Σεπτεμβρίου α΄

 

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

και διάπυρος προς θεόν ευχέτης Β.