ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2002

 

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

 

Ανακοινούται, ότι την πρωΐαν της Μ. Πέμπτης, 2ας Μαΐου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα προστή εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, μετ’ εκπροσώπων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και πλείστων Ιεραρχών του Θρόνου, καθ’ ην γενήσεται και ο Καθαγιασμός του Αγίου Μύρου.

 

 *  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων την πρωΐαν της Μ. Δευτέρας, 29ης Απριλίου.

Εν τω τέλει αυτής ο Πατριάρχης μεταβάς εν πομπή εις το Κουβούκλιον παρασκευής και εψήσεως του Αγίου Μύρου, παρουσία των αγίων Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής και πιστών, ετέλεσε τον Αγιασμόν, δι’ ου ερράντισε και ηγίασε τους λέβητας, εγχύσας είτα εις αυτούς ποσότητα ελαίου, οίνου και ανθέων, και ακολούθως ήναψε την πυράν υπό τους λέβητας, αναγνούς εν τέλει, την αρχήν του κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου.

Ομοίως και οι άγιοι Αρχιερείς και λοιποί Κληρικοί ανέγνωσαν κατά σειράν κεφάλαια εκ του Ιερού Ευαγγελίου.

Ωσαύτως ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την ιεράν Ακολουθίαν του Νυμφίου, το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γερμανόν Κυριακίδην, εξ Αθηνών.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Συμεών, εκ των αδελφών της εν Πάτμω Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μετά του Εντιμ. κ. Ιωάννου Κοψαχείλη, Αρχιτέκτονος, εκ Πάτμου.

30μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικου Πρεσβυτέρου κ. Ρ. Vallet

Την Ευγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Πρόξενον του Ισραήλ ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Παρέσογλου, Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Χρυσάνθης, του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Χαραλάμπους, Πολιτικού Μηχανικού, της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, Οδοντιάτρου, και των τέκνων αυτών Ευαγγέλου και Χρυσάνθης, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Kenneth Behring, μέγαν φιλάνθρωπον εξ Αμερικής, διανέμοντα ανά τον κόσμον κατά χιλιάδας αναπηρικάς πολυθρόνας, με­τά της συνοδείας αυτού, παρόντων των επί τούτω κληθέντων εις τα Πατριαρχεία Εντιμ. κ. κ. Λάμπρου Ψαροπούλου, Ιατρού-Διευθυντού των Νοσοκομείων Βαλουκλή, Alp Özkan, Ιατρού, εκ της Ιατρικής Σχολής Cerrahpaşa, και Cemal Merdan, εκ του Κέντρου ατόμων μετ’ ειδικών αναγκών της Δημαρχίας της Πόλεως.

Τας Ευγεν. διδας Ειρήνην Ν. Δεμίρ, απόφοιτον Αγγλικής Φιλολογίας, και Γεωργίαν Μ. Μπέστη, Φοιτήτριαν, υποβαλούσας σέβη και λαβούσας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτών εορτή, εντεύθεν.

35μελή όμιλον του Rotary Club Dolmabahçe, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. İhsan Küçükserim, εντεύθεν.

*  *  *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Παρασκευής, 26ης Απριλίου, μετέβη εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου προς επίσκεψιν του Κατηχητικού αυτής, ομιλήσας καταλλήλως προς τους μαθητάς αυτού.

 

*  *  * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας του Σαββάτου, 27ης Απριλίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, μετέβη εις το εν Taksim Πολιτιστικόν Κέντρον Atatürk καί παρηκολούΟησε την συναυλίαν Τουρκοελληνικής φιλίας με θέμα το πρόσωπον και την ποίησιν του Nazım Hikmet.

 

*  *  * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναω κατά:

α)  τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 27ης Απριλίου,

β) την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής των Βαΐων, 28ης ιδίου, εν Συνοδική συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μετρών και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος και Σεβάστειας κ. Δημητρίου.

Εν τω τέλει της Δοξολογίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανέγνω την επί τούτω ευχήν της επισήμου αναθέσεως της εντολής παρασκευής και εψήσεως του Αγίου Μύρου τω Άρχοντι Μυρεψώ και τοις Ειδικοίς Κοσμήτορσι, μεθ' ην επέθηκε τω Άρχοντι Μυρεψώ το λέντιον, επιδούς αύτω τε και τοις λοιποίς τους Σταυρούς της Διακονίας.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν, ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και

γ) την Ιεράν Ακολουθίαν του Νυμφίου, το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

*  *  * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Εμμανουήλ Σχοινιωτάκην, κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χεροννήσου.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Αλέξανδρον Çakınk, μετά του Ελογιμ. κ. Ivan Dimitrov, νέου Διευθυντού των Θρησκευτικών Υποθέσεων της Βουλγαρίας, και των  Εντιμ. κ. κ. Emil Velmov και Νικολάου Krastev, συνεργατών αυτού, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Brammir Mladenov, Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας ενταύθα.

17μελη όμιλον εκ Γαλλίας, υπό την ήγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Yvan Marechal.

Τον Εντιμ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ιατρόν-Διευθυντήν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Την Ελλογ. Δρα Christina Koyales, εκ Γερμανίας.

Τους Εντιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Ευστρατιάδην, Γενικόν Λιευθυντήν της Ελληνικής Ραδιοτηλεοράσεως (ΕΡΤ), Διαγόραν Χρονόπουλον, Πρόεδρον του Ελληνικού Θεάτρου και Κινηματογράφου, και την Ευγεν. κ. Παρασκευήν Ανδρέου, Σύμβουλον Υφυπουργού Παιδείας, εξ Αθηνών, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Άλκ. Κ. Κούρκουλα.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Γερμανάκον, Καθηγητήν, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Άννης, Καθηγήτριας, εκ Κρήτης, και τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Κυπαρίσσην, Τραπεζίτην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εντεύθεν.

Τον Ελλογιμ. κ. Γεώργιον Λάββαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εξ Αθηνών.

80μελη όμιλον προσκυνητών εκ Σαπών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου, Δημάρχου.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Παλαβίδην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Καλλιόπης, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Bekır Altınok, μετά της Ευγεν. κ. Şeyda Açıkkoç, Δημοσιογράφους, εξ Αγκύρας.

Τας Ευγεν. κυρίας Ειρήνην Αντωνοπούλου, Ιατρόν-Γενικήν Διευθύντριαν ΙΚΑ, και Εύην Χατζηανδρέου, Ιατρον-Υποδιοικητήν του ΙΚΑ, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Ελένην Ηλιάδου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Gökhan Hılmioğlu, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Hanife, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Hildo Bos, Πρόεδρον της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Ορθοδόξου Νεολαίας "Σύνδεσμος", μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού Τατιανής και της Ευγεν. δίδος Ρεβέκκας Hookway, Γεν. Γραμματέως αυτου,

34μελη όμιλον Επισκοπελιανών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Mark Borg, εξ Αμερικής.

 

*  *  * 

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την δοθείσαν θεατρικήν παράστασιν, υπό μαθητών του Ζωγραφείου Γυμνασίου, εν τη έδρα του Μορφωτικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.), την Πέμπτην, 25ην Απριλίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά το Bazar του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζωγραφείου Λυκείου, εν τη αιθούση τελετών της Σχολής, το Σάββατον, 27ην Απριλίου.

 

*  *  * 

Καί όμως εμμένει...

 

1952. Ο Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδoς στήν Κωνσταντινούπολι στέλνει πρός τό Υπουργείον Εξωτερικών αναφοράν:

<<Η ημετέρα ομογένεια, ήτις πρό τού 1914 ανήρχετο εις 350.000 περίπου, κατήλθεν εις τό σημερινόν επίπεδον τών 80.000 περίπου (Ελλήνων ή Τούρκων υπηκόων). Παρά ταύτα ο ενταύθα Ελληνισμός εμμένει εις τήν διατήρησιν τόσων ναών καί σχολών, όσοι ήσαν καί κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν ήτο εις αριθμόν υπερτετραπλάσιοι καί εις δύναμιν καί σημασίαν πολλαπλάσιος>>.

‘Εχουν περάσει από τότε ακριβώς πενήντα χρόνια. Καί οι ογδόντα χιλιάδες έγιναν τρείς χιλιάδες. Καί όμως <<ο ενταύθα Ελληνισμός εμμένει>>. Καί μέ τήν εμπνευσμένη καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου του και Οικουμενικού Πατριάρχου ανακαινίζει εκκλησίες καί σχολεία. Οι καμπάνες ηχούν καί τά κουδούνια τών σχολείων κτυπούν. Καί όχι μόνον συντηρεί καί ανακαινίζει εκκλησίες καί μοναστήρια, αλλά χτίζει καί νέες.

Είχα γράψει τίς προάλλες γιά τόν κοιμητηριακό ναό τού Αγίου Γεωργίου Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ). ‘Ηταν κατεστραμμένος καί αφανισμένος. Καί μέ άδεια τών αρχών ανοικοδομείται εκ βάθρων. Μία μονόκλιτος Βασιλική όμορφη, περικαλλής. Δέν πέρασε πολύς καιρός από τότε. Ούτε δύο μήνες. Καί στήν μνήμη του, στίς 23 Απριλίου έγιναν τά θυρανοίξια. Μεγαλοπρεπή, όπως άξιζε τού αγίου αλλά καί τών κοπιασάντων.

Στίς πέντε τό απόγευμα τής περασμένης Τρίτης, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης << μεθ απάσης της ακολουθίας Αυτού >> μετέβη εκεί καί εχοροστάτησε στόν αγιασμό καί τόν επακολουθήσαντα εσπερινό.

Μαζί του συμπροσευχήθησαν αρχιερείς, ιερείς καί διάκονοι. Ο Γενικός τής Ελλάδος Πρόξενος, ο Πρόξενος, ο υποπρόξενος καί πλήθος ομογενείς. ‘Ησαν τόσοι οι προσκυνηταί που οι μισοί έμειναν έξω από τόν νεόδμητο ναό.

Μαζί τους προσευχήθησαν καί οι απ’ αιώνων κεκοιμημένοι εν τώ κοιμητηρίω Μεσαχώρου. Οι μαυρισμένοι μαρμάρινοι σταυροί τών τάφων απέβαλαν τό πένθος καί έλαμψαν. Οι ξεθωριασμένες επιγραφές φάνηκαν φρεσκοβαμμένες. Οι αγριομαργαρίτες ευωδίασαν άρωμα που ποτέ δέν είχαν. Τά αιωνόβια κυπαρίσσια διηγούνται τό ένα στό άλλο τά όσα άκουσαν καί έβλεπαν. ‘Υστερα από τόσων χρόνων σιωπή καί εγκατάλειψη πώς νά μήν αγάλλονται τά δρυμού ξύλα άπαντα; Καί μέσα απ’ τά πυκνά φυλλώματα τού αηδονιού τό τραγούδι νά συναμιλλάται τούς ψαλμούς τού εσπερινού. Πολλές φορές έφυγε γιά τόν νοτιά απελπισμένο. Δέν άκουσε ψαλμωδίες, δέν άκουσε δοξολογίες, δέν άκουσε ρωμαίϊκη λαλιά. Καί κάθε άνοιξη γυρνούσε πάλι μέ μιά κρυφήν ελπίδα. Δέν γίνεται κάτι θά ακούση εφέτος, κάτι θά γίνη. Καί έγινε. Καί ενώθηκαν όλα, οι ταπεινές σαύρες, τά ασήμαντα μαμούνια, τά στρουθία καί τά αηδόνια. <<ερπετά καί πετεινά πτερωτά>> εις αίνον καί δοξολογίαν γιά τό ανέλπιστο, τό απρόσμενο, που όμως χρόνια καί χρόνια περίμεναν. Τά άνω τοίς κάτω συνομιλεί καί τά κάτω τοίς άνω συνεορτάζει καί συμπανηγυρίζει. ‘Αγγελοι καί άγιοι συναγάλλονται καί έξαρχος τού χορού ο ‘Αγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος.

Μετά τόν εσπερινό άρχισαν οι ομιλίες. Πρώτος ωμίλησεν ο επόπτης τής περιφερείας Βοσπόρου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως Ειρηναίος. Ευγνωμονεί τόν πανάγαθον Θεόν διά τό επιτελεσθέν έργον. Αναφέρεται στήν ιστορία τού ναού καί τού υπογείου αγιάσματος. Μιά ιστορία παλαιά που ανάγεται σέ ευκλεείς, ενδόξους χρόνους. Αλλά καί στήν νεώτερη ιστορία τού ναού που αρχίζει από τό 1838, έτος καθ’ ό Καδής τού Γαλατά προκαλεί φιρμάνι τού Σουλτάνου Μαχμούτ τού Β’ μέ τόν οποίο δίδεται η άδεια ιδρύσεως κοιμητηρίου γιά τούς Ρωμηούς τού Μεσαχώρου καί ανοικοδομήσεως ναού υπεράνω τού παμπαλαίου αγιάσματος. Ο ναός αυτός ήτο ξυλόπηκτος καί γρήγορα εφθάρη. Οπότε τό 1893 έκτισαν άλλον μεγαλύτερον τού πρώτου. Τελευταία επέμβασις συντηρήσεως έγινε τό 1937. ‘Εκτοτε εγκατελήφθη. Χρόνοι ζοφεροί, οικονομική δυσπραγία, συρρίκνωσις τού ρωμαίϊκου στοιχείου. Αυτά καί πολλά άλλα συνετέλεσαν ώστε ο ναός νά καταρρεύση καί νά ερειπωθή τελείως. ‘Ομως ο Πανάγαθος Θεός πρεσβείαις τού αγίου Γεωργίου άλλως πως ωκονόμησε τά πράγματα. Ευρέθη ανήρ φιλογενής, ο εξ ‘Ανδρου Ελευθέριος Πολέμης, γόνος ιερατικής οικογενείας, ο οποίος ανέλαβε τό οικονομικόν βάρος καί ο ναός ανηγέρθη εκ βάθρων ωραιότερος μάλιστα τού παλαιοτέρου.

Καταστρέφων τόν λόγον ηυχαρίστησε τόν ευσεβή χορηγόν καί πάντας τούς συνυπουργήσαντας εις τό θεοφιλές τούτο έργον. Ωσαύτως ηυχαρίστησε τόν Παναγιώτατον διά τό ανύστακτον ενδιαφέρον του διά τούς ναούς τής Πόλεως, ως καί πάντας τούς προθύμως συρρεύσαντες φιλομάρτυρας ομογενείς.

Ακολούθως ωμίλησεν ο κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, πρόεδρος τής Εκκλησιαστικής επιτροπής. ‘Εκαμε απολογισμόν τής τριετούς διακονίας τών επιτρόπων. ‘Ονειρο όλων όμως ήτο η ανοικοδόμησις τού Ναού τού Μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου. Είπεν επί λέξει: <<Πολύ σημαντική είναι γιά μάς αυτή η στιγμή, που ο πόθος καί τό όνειρό μας πραγματοποιήθηκε. Ανεκαινίσαμε καί εξωραίσαμε τόν ιερόν αυτόν χώρο τού νεκροταφείου μας γιά νά συνεχίσουμε τήν ζωή μας στά ιερά αυτά χώματα, όπου είναι θαμμένοι οι πατέρες καί οι πρόγονοί μας. Είναι εξ άλλου ένδειξις τού πολιτισμού μας που αρμόζει γιά μάς τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Σάς δίδουμε, Παναγιώτατε, τήν διαβεβαίωση ότι αυτό τό έργο θά συνεχίζεται ες αεί, δέν θά είναι μόνον γιά σήμερα που εορτάζουμε τά θυρανοίξια>>.

Τόν λόγον έλαβεν είτα ο δωρητής κ. Ελευθέριος Πολέμης. Υπενθυμίζει ότι είναι ο πρώτος ναός που ανοικοδομείται στήν Πόλι ύστερα από ενενήντα περίπου χρόνια (όπως καί άλλοτε είχα γράψει τελευταίος ήταν ο τής Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος).

<<’Οταν ήλθα στήν Πόλι γιά πρώτη φορά πρίν από είκοσι χρόνια, ένοιωσα βαθειά απογοήτευση γι’ αυτό που λέμε Ελληνισμό τής Πόλης. Νόμιζα ότι όλα είχαν φθάσει στό <<τετέλεσται>>. Σήμερα έχω εντελώς αντίθετη γνώμη. Ο εδώ Ελληνισμός έχει τήν δύναμη καί τό σθένος, καί προσπαθεί καί μεγαλουργεί.... Δέν φοβούμαι πλέον>>.

Υπενθυμίζει δέ εις τόν Παναγιώτατον ότι όλα ξεκίνησαν από τήν γνωριμία τους πρό διετίας στήν Μανίλα τών Φιλιππίνων.

Τέλος ωμίλησεν η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης. Μεταξύ πολλών καί άλλων είπεν ότι <<Είναι πάντοτε πολύ χαρμόσυνος η ώρα τών θυρανοιξίων ενός Ναού, διότι επισημοποιεί τήν αγάπην τού πλάσματος πρός τόν Πλάστην του, η οποία είναι απλή ανταπόδοσις τής απείρου αγάπης τού Πλάσαντος πρός τό πλάσμα Του. Τό αληθές, άλλωστε, νόημα τής λατρείας η οποία συντελείται εις τόν ναόν, είναι η περιχώρησις τής αγάπης τού Θεού καί τού ανθρώπου, η οποία επεκτείνεται εις αληθή καί χαροποιόν μέθεξιν εις τήν αγάπην τού ανθρώπου πρός τόν άνθρωπον>>.

Ευχαριστεί καθηκόντως τήν Εκκλησιαστικήν επιτροπήν διά τούς μόχθους τούς οποίους φιλοτίμως κατέβαλε, ως καί τόν χορηγόν <<όστις εκινήθη αποκλειστικώς καί μόνον εξ αγάπης πρός τόν Θεόν, πρός τήν Εκκλησίαν Του, πρός τόν ‘Αγιον Γεώργιον καί τήν ομογένειαν. Τόσον πλήθος αγάπης δέν είναι δυνατόν νά μή συγκινήσει τάς καρδίας όλων καί νά μή χαροποιήση ημάς βαθύτατα>>. Παρακατιών δέ λέγει: <<Τά αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ. Η Ελπίς ου καταισχύνει καί η πίστις κινεί όρη καί επιτυγχάνει τά όλως ακατόρθωτα. Αλλά η πίστις είναι κατά τόν Απόστολον ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Εν προκειμένω ευρισκόμεθα ενώπιον πραγμάτων βλεπομένων καί ενώπιον μιάς ανελπίστου ελπίδος πραγματοποιημένης. Δέν ελπίζομεν πλέον καί δέν πιστεύομεν απλώς. Βιούμεν τήν πραγματικότητα τής πίστης ημών ως γεγονός εμπειρικόν. Καί εν τούτω καί διά τούτο ευχαριστούμεν Κύριον τόν Θεόν ημών τόν χαριζόμενον ημίν τοιαύτας ωραίας καί πανευφροσύνους ώρας ως η παρούσα>>.

Καί η <<πανευφρόσυνος>> όντως ώρα κατεκλείσθη διά τής επιδόσεως εις τόν δωρητήν τού Σταυρού τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας διά χειρός τού Πατριάρχου. ‘Οστις εξελθών τού ναού απεκάλυψε τήν εν τώ δυτικώ τοίχω αναμνηστικήν πλάκα.

Εις τό προαύλιον τού ναού ανέμενε τούς προσκυνητές σεμνή δεξίωσις. Ο ανοιξιάτικος καιρός συνεδυάσθη μέ τά Πολίτικα μπερεκέτια. Αναψυκτικά, γλυκίσματα, αλμυρά, όλα πλούσια. Καί η επί γής στρατευομένη Εκκλησία ηνώθη μέ τήν εν ουρανοίς θριαμβεύουσα καί οι κεκοιμημένοι τού Κοιμητηρίου Μεσαχώρου σύμπανηγύρισαν μέ τούς ζώντες καί αγωνιζομένους...

Διαβάζω στό σπουδαίο βιβλίο τού Νίκου Ατζέμογλου <<Τ’ αγιάσματα τής Πόλης>>:

<<... Τόν Αύγουστο τού 1988 τό αγίασμα τού Αγίου Γεωργίου ήταν ξεχασμένο καί μόνον ο Παπάς τής ενορίας κάτι θυμότανε... Σέ μερικά χρόνια κανείς δέν θά θυμάται τήν ύπαρξη τού αγιάσματος αυτού που ήδη είναι θαμμένο στή λάσπη>>.

Αδελφέ μου, η προφητεία σου διεψεύσθη. Τό αγίασμα καθαρίσθηκε, ηλεκτροφωτίσθηκε, συνετηρήθη. Τό καλοκαίρι που θά πάς στήν Πόλι, πέρνα απ’ εκεί νά πιής αγίασμα. Νά ανακουφισθής, νά ξανασάνης. Νά συγχαρής αυτούς τούς νέους ανθρώπους που αγωνίζονται απρίξ  καί οδάξ γιά τά όσια καί ιερά τού Γένους μας. ‘Αν φορούσα καπέλλο θά τό έβγαζα. Πρός τιμήν των. Αλλ’ έστω καί μή φορώντας, αποκαλύπτομαι.

‘Ελεγαν οι αρχαίοι ότι ο αετός ανακαινίζεται αποβάλλοντας τό παληό φτέρωμά του. Τά νέα πτίλα τόν αναζωογονούν, τόν ξανανιώνουν.

‘Ετσι καί η ομογένεια τής Πόλεως. ‘Επεσαν τά παληά φτερά τους. Σκόρπισαν στούς τέσσερις ανέμους, στίς πέντε ηπείρους. ‘Ομως βγάζει νέα πούπουλα. Ανακαινίζεται. Βγάζει νέους ανθρώπους μέ ζήλο, μέ αυταπάρνησι. Καί συνεχίζει τήν πορεία της. Καί στόν εικοστό πρώτον αιώνα καί πάντα. ‘Εως ότου <<σάλπιγξ ηχήση μέγα>>...

 

Αρχιμ. Δοσίθεος. 

 

*  *  *

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον επεσκέφθη σήμερον 20ήν Απριλίου ο Εξοχώτατος Γενικός Κυβερνήτης (Αρχηγός του Κράτους) της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας Εξοχ. Dr. Peter Hollingworth μετά της συζύγου του, του εν Αγκύρα Πρέσβεως της Χώρας του και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Η  συνομιλία  του  με  την  Α. Θ. Παναγιότητα  τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον υπήρξεν εγκάρδιος καί ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι ο κ. Κυβερνήτης είναι και κληρικός της Αγγλικανής    Εκκλησίας,  διατελέσας Αρχιεπίσκοπος Βρισβάνης από του έτους 1989 μέχρι του 2001, ότε και ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο 23ος Γεν. Κυβερνήτης της Χώρας του.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 20η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*  *  * 

 

ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος απηύθυνε αδελφικά Γράμματα προς τους Προκαθημένους όλων των Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων και Αυτονόμων Εκκλησιών, εις τα οποία, αφού εκφράζει δια μίαν ακόμη φοράν την αγωνίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την κατάστασιν εις την Μέσην Ανατολήν και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πανάγια προσκυνήματα και ιδιαιτέρως ο Ναός της Γεννήσεως εν Βηθλεέμ, παρακαλεί τους εν Χριστώ αδελφούς Του να καλέσουν τους πιστούς αυτών εις συναγερμόν προσευχής προς ειρήνευσιν της περιοχής και διαφύλαξιν των Ιερών Προσκυνημάτων. Ακόμη, τους παρακαλεί να απευθύνουν εκκλήσεις προς πάντα δυνάμενον να μεσολάβηση δια τον ιερόν τούτον σκοπόν και δηλώσουν την αξίωσίν των "δια την διατήρησιν σεβαστού και αναλλοίωτου του παγιωμένου καθεστώτος των Αγίων Τόπων από θρησκευτικής απόψεως, ίνα μη τυχόν προσπάθεια διασαλεύσεως αυτού πυροδότηση νέας αφορμάς διενέξεων εις την δεινώς ταλαιπωρουμένην περιοχήν ταύτην".

Εξ άλλου, ο Πατριάρχης απηύθυνε Γράμματα προς τον Πρόεδρον Αραφάτ, εις τον οποίον εκφράζει την θλίψιν Του "δια την φοβεράν αιματοχυσίαν και τας υλικάς καταστροφάς, αλλά και δια την εντεινομένην ψυχικήν αντίθεσιν των ανθρώπων και των λαών, η οποία δυσχεραίνει την ειρηνικήν συνύπαρξιν αυτών, καίτοι τοποθετημένων παρά Θεού να ζουν εις τον αυτόν τόπον", ως και την βαθείαν συμπάθειαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτόν δια τας προσωπικάς θλίψεις του, καθώς και προς τας οικογενείας όλων των θυμάτων, και εύχεται να αποκατασταθή η ειρήνη εις τους Αγίους Τόπους  “ίνα και oι άνθρωποι συμβιούν ειρηνικώς, ανεξαρτήτως εθνικής προελεύσεως και θρησκευτικής πίστεως, τα δε σεβάσμια μνημεία των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, εν οις και ο εν Βηθλεέμ Ναός της Γεννήσεως του Χριστού, διατηρώνται αβλαβή ως σπουδαία πνευματικά μνημεία της ανθρωπότητας”.

Τέλος, γράφων ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον Πρωθυπουργόν του Ισραήλ, εκφράζει την θλίψιν Του δια τας δραματικάς εκατέρωθεν απωλείας ανθρωπίνων υπάρξεων και τας υλικάς καταστροφάς εις την χώραν του και την ευρυτέραν περιοχήν καί προσθέτει ότι "δεν δυνάμεθα να μείνωμεν απαθείς ενώπιον του ανθρωπίνου πόνου οθενδήποτε προερχομένου και παρ’ οιουδήποτε προκαλουμένου". Περαιτέρω, αφού διατυπώσει την βαθείαν οδύνην του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την συνεχιζομένην έντασιν, ως και την συμπάθειάν του προς τους οικείους όλων των θυμάτων, κάμνει έκκλησιν προς τον Πρωθυπουργόν να άσκηση όλην την επιρροήν του δια την προφύλαξιν του εν Βηθλεέμ Ναού της Γεννήσεως του Χριστού, ο οποίος αποτελεί ιερόν σέβασμα δια τας μυριάδας των Χριστιανών, ως και πάντων των λοιπών ιερών προσκυνημάτων όλων των θρησκειών, από πάσης βλάβης οφειλομένης εις πολεμικάς ενεργείας, αλλά και από πάσης μεταβολής της από αιώνων καθιερωμένης και σεβαστής ρυθμίσεως, προς αποφυγήν δημιουργίας νέων αιτίων αντιθέσεων και διενέξεων. Κατακλείων, εύχεται, ως και προς τον Πρόεδρον Αραφάτ, τον από Θεού φωτισμόν δια την επίτευξιν μιας δικαίας και επωφελούς δι’ όλους ειρήνης το ταχύτερον δυνατόν.

 *  *  * 

Ανακοινούται ότι σήμερον, 19ην και αύριον, 20ήν τ.μ., συνεχίζονται εις την Γιάλταν της Κριμαίας αι συνομιλίαι μεταξύ εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Μόσχας επί του Ουκρανικού Εκκλησιαστικού ζητήματος και επί άλλων διμερών δεμάτων. Την Αντιπροσωπείαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελούν ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σκοπέλου κ. Vsevolod (Παγκράτιος), ο οποίος διακονεί τους Ουκρανούς Ορθοδόξους εις την περιοχήν του Σικάγου.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 19η Απριλίου 2002

 

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


 *  *  * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, τα απόγευμα της Τρίτης, 23ης Απριλίου, μετέβη μεθ’ απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Κοιμητηριακόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Μεσαχώρου, και εχοροστάτησε κατά τον τελεσθέντα Αγιασμόν και εν συνεχεία Εσπερινόν, επί τη αποπερατώσει των έργων της εκ βάθρων αναστηλώσεως αυτού.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδώρου πόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Σελευκείας κ. Κύριλλος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος, oι Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος, και Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος αυτής, και πολλοί πιστοί.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και εντός του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ο Εντιμ. κ. Ελευθέριος Πολέμης, χορηγός των έργων, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς και εύχαριστήσας τον Ευεργέτην.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω κήπω.

 

 *  *  *

 

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολιτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γρηγορίου Αθανασιάδου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυπαρισσά της Κοινότητος Υψωμαθείων, Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και των Εντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνος Ηλιάδου και Νικολάου Γκιουλγιούν, μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ, τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Ιάκωβον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Φιλόθεου Μιχαηλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Εδιρνέκαπι, και του Εντιμ. κ. Ηλία Γιόφογλου, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Γεωργίου, κομίσαντας Αυτώ, τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Σεβ. Μητροπολιτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτού.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Χερουβείμ Μεστούσην, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, και Αθηναγόραν Κολυβάν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας.

75μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γαλλίας, εκ των Επισκοπών Albi και Evry-Corbeil-Essonnes, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Emmanuel Goulard.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ιατρόν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγιαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αύτω σκοπώ, την Ευγεν. κ. Ελισάβετ Φινφίνη, εντεύθεν.

Την Ελλογιμ. δίδα Χρυσήν Σιδηροπούλου, Καθηγήτριαν της Ελληνικής Γλώσσης εν τω Πανεπιστημίω Βοσπόρου.

Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Ταρίναν, Επιχειρηματιαν, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Ελευθερίας, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Marcel Grandy και A.R.Κ. Mackenzie, Πρέσβυν ε. τ., μετά των Ευγεν. συζύγων αυτών, εξ Ελβετίας και Μεγάλης Βρεταννίας αντιστοίχως.

 *  *  * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας του Σαββάτου, 20ής Απριλίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Hilton και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την διοργανωθείσαν υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου μουσικήν εκδήλωσιν της Μουσικής Σχολής Βόλου, παρουσία Ιεραρχών του Θρόνου, του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα και πλήθους προσκεκλημένων εκ Βόλου και εκ της Ομογένειας. Την ολην εκδήλωσιν κατέκλεισε και επηυλόγησεν ο Πατριάρχης δια καταλλήλου Αυτού ομιλίας.

 

*    *    *  

 

Την πρωΐαν της επομένης, Ε' Κυριακής των Νηστειών, 21ης ιδίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, διεπεραιώθη εις Χάλκην και εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Ναϋδίου της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, Ιερουργούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, καθ’ ην ετελέσθη και η εις Διάκονον χειροτονία του Ελλογιμ. κ. Ηλία Μπίλλη, Νομικού-Φοιτητού Θεολογίας, εκ Θεσσαλονίκης, μετονομασθέντος εις Ιωακείμ προς τιμήν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, λοιποί Κληρικοί, oι Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος αυτής, η μήτηρ του νέου Διακόνου, λοιποί συγγενείς και φίλοι αυτού, και πλείστοι πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο νεοχειροτονηθείς Κληρικός και ο Πατριάρχης, ευλογήσας την αρξαμένην διακονίαν αυτού εν τη Εκκλησία.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ωσαύτως εκκλησιάσθη εν τω Ναϋδίω της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας.

 

*    *    *

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιωακείμ Οικονομίκον, Γενικόν Αρχιερατικόν Επίτροπον της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους.

24μελή όμιλον ομογενών προσκυνητών εκ Μονάχου Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ιωάννου Μηνά.

26μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Ελληνικού Συνδέσμου Πανα­γίου Τάφου, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Αριστείδου Σταυροπούλου, εξ Αθηνών.

30μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Χριστιανικού Συλλόγου "Άγιος Νικόλαος" Δήμου Ιάσμου Ροδόπης, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ελένης Αποστολίδου.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών.

 

*    *    *  

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά το Bazar του Συνδέσμου Βοήθειας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή, εν τη αιθούση αυτών, την Κυριακήν, 21ην Απριλίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, κατά την δοθείσαν θεατρικήν παράστασιν, υπό μαθητών του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, εν τη έδρα του Αθλητικού Συλλόγου Ταταούλων, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων της Παρασκευής, 18ης Απριλίου, ως και το εσπέρας αυτής κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου, εν Συνοδική συγχοροστασία.

Μετ’ αυτού συνεχοροστάτησαν oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος και Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αυθημερόν, μετά την Ιεράν Ακολουθίαν, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, μετέβη εις το Πολυτεχνείον της Πόλεως και παρέ­στη εις τα εγκαίνια της Εκθέσεως Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνος, της οργανωθείσης υπό του Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων Ελλάδος εν συνεργασία μετά των Τούρκων συναδέλφων αυτών.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ιγνάτιον, επί κεφαλής 400μελούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της Επαρχίας αυτού.

Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών των ΗΠΑ, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ελένης Χιούζακ. Ο Πατριάρχης έσχε μακράν συνομιλίαν μετά του κλιμακίου τούτου, μεταβαίνοντος εις Μ. Ανατολήν προς διαπίστωσιν της καταστάσεως και συμπαράστασιν, εγένοντο δε δεκτά τα μέλη αυτού εν τω αεροδρομίω εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, ενώ προεπέμφθησαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Καλλίνικον και Μοναχούς κ. κ. Εφραίμ και Ιεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. SiIviu State, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, μετά του Εντιμ. κ. Mircea Lucescu, Τεχνικού Συμβούλου-Προπονητού της Ποδοσφαιρικής Ομάδος Galatasaray και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης.

Τον Οσιολ, ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Davide Vezoli, εντεύθεν.

34μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. κ. Jacques Bruie Orleans.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Παπαδόπουλον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Την Ευγεν. δίδα Χριστίναν Αλεξοπούλου, Πρόξενον της Ελλάδος εν Σμύρνη.

Τον Εντιμ. κ. Σταύρον Υψηλάντην, Ιατρόν, εντεύθεν.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Νικόλαον Καλογεράν, Δημήτριον Φιλιππίδην, Καθηγητάς Ε.Μ.Π., Ηλίαν Κωνσταντόπουλον, Καθηγητήν Πανεπιστήμιου Πατρών, Δημήτριον Φατούρον, Καοηγητήν Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ορέστην Λουμάνην, Αντιπρόεδρον του Ελληνικού Ιν­στιτούτου Αρχιτεκτονικής, Σάββαν Τσιλένην, Αρχιτέκτονα, και την Ελλογ. κ. Αικατερίναν Γιαμαλάκη, Αρχιτέκτονα, εξ Αθηνών.

Τον Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Στάθην, Καθηγητήν Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Πηνελόπης, Ιστορικού.

Την Ελλογιμ. κ. Günay Kocasoy, Καθηγήτριαν του Πανεπιστημίου Βοσπόρου, Περιβαλλοντολόγον.

Τον Ελλογιμ. κ. Αριστοκλήν Υφαντίδην, Καθηγητήν, τον Εντιμ. κ. Ευθύμιον Μπαλωμένον, Ηλεκτρολόγον Μηχανικόν, μετά της αυταδέλφης αυτού Ευγεν. δίδος Ζωής-Ελισάβετ, Ιστορικού-Αρχαιολόγου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Κουτσόγιωργαν, τ. Βουλευτήν, εξ Αθηνών, συνοδευόμενον υπό του Ελλογ. κ. Θεοδώρου Παπαβασιλείου, Εκπαιδευτικού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηγιαννίδην, Ιστορικόν, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Συναδινόν, Αρχιτέκτονα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας και της θείας αυτού Ευγεν. κ. Αύρας Συναδινού, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Καραβασίλην Τρακατέλην, Τραπεζίτην, και Ευάγγελον Ευθυμιάδην, Επιχειρηματίαν, εκ Θεσσαλονίκης,

Τον Εντιμ. κ. Mesut Erişen, Δημοσιογράφον, εκ Σμύρνης.

Την Ευγεν. κ. Ellen Anderson, Δημοσιογράφον, εκ Δανίας, εις ην παρεχώρησε συνέντευξιν.

41μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Α' καί Β' Καπή Αλίμου, υπό την ηγεσιαν της Ευγεν. Κ. Δεσποίνης Ισαακίδου.

΄Ομιλον Φοιτητών εκ του Πανεπιστήμιου Novi Sad Σερβίας.

22μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Eric Le Forestier.

17μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Piérre Genevay.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων της Τετάρτης, 17ης Απριλίου, ως και κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Μικρού Αποδείπνου της αυτής ημέρας, καθ' ην εψάλη ο Μέγας Κανών.

 

*    *    *  

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,, το εσπέρας της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εις την έδραν του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου και ετιμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό της Ελλογιμ. κ. Πηνελόπης Στάθη, Ερευνήτριας, διάλεξιν, με θέμα "Ένας Πολίτης λόγιος, Ξενοφών Σιδερίδης και το αρχείον του".

 

*    *    *  

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, εξ Αμερικής.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν, εξ Αμερικής.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Τσαβαρήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιωάννου Φαρμακίδου, Ιεροψάλτου, και Αντωνίου Αντωνίου, εκ Ρόδου.

Τον Ελλογιμ, κ. Ιωάννην Δεμιρτζάγλου, Λυκειάρχην του Ζωγραφείου Λυκείου, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Ελισάβετ, Καθηγήτριας, υποβαλούσης σέβη επί εκζητήσει ευχών, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτής.

Τον Ελλογ. κ. Φώτιον Μπανάγον, Εκπαιδευτικόν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ελευθέριον Κουζνέτσωφ, εντεύθεν, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Ηλία και της Ευγεν. κ. Θεονύμφης Αναγνωστοπούλου, εξ Αθηνών.

Μέλη της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Φερίκιοϊ, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Μαρίας Σανταλτζίδου.

Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Περάκην, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Βασιλικής, εκ Κρήτης, συνοδευόμενους υπό της Ελλογιμ. κ. Αθήνας Μαύρου, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Νίκην Θεόκα, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Δημητρίου Χιλλ, Οργανοποιού εκ Καλαμάτας.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Οικονόμου, Οικονομολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Σεβαστής-Ελισάβετ, εξ Αθηνών.

 

*    *    *  

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικειας κ. Ιακώβου, κατά την δοθείσαν, υπό της Ευγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Προξένου του Ισραήλ ενταύθα, δεξίωσιν, επ’ ευκαιρία της 54ης επετείου της ιδρύσεως αυτού, εν ταις αιθούσαις του Ξενοδοχείου Ceylan-Intercontinental, την Τετάρτην, 17ην Απριλίου.

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Eλπıδoφόpoυ, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τον διοργανωθέντα, υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζαππείου Παρθεναγωγείου, διαγωνισμόν γνώσεων μεταξύ των μαθητών των Ομογενειακών Λυκείων, εν τη αιθούση του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *  

 

 

ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧEIΟΝ

ΑΝΑΚΟIΝΩΘΕΝ

 

 

Χθες, 11ην Απριλίου, ανεκοινώθη εις το Όσλο ότι το Νορβηγικόν Οικολογικόν Βραβείον της Οργανώσεως Sophie ("The Sophie Foundation") δια το έτος 2002 απενεμήθη εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον "δια τας πρωτοπορειακάς προσπαθείας του να συζεύξη πίστιν και περιβάλλον" και να ευαισθητοποίηση τους Ορθοδόξους πιστούς και τους ηγέτας των θρησκειών εις θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως λέγει το Ανακοινωθέν Τύπου της Οργανώσεως, το οποίον συνεχίζει ότι ο "Πράσινος Πατριάρχης" επέδειξε πνευματικήν και πρακτικήν οικουμενικήν ηγεσίαν δια την προστασίαν και θεραπείαν της Γης.

Η τελετή της απονομής του Βραβείου θα γίνη εις το Όσλο την 12ην Ιουνίου ε.έ., θα συνοδεύεται δε με ποσόν 100.000 δολλαρίων, το οποίον ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα διαθέση δια τα άπορα παιδιά της Αφρικής μέσω της Γιούνισεφ, τα "παιδιά του δρόμου" της Πόλεως και των Αθηνών, ως και δια την ενίσχυσιν οικολογικών δραστηριοτήτων.

Το ως άνω Βραβείον συνεστήθη το έτος 1997 υπό του Νορβηγού συγγραφέως Jostein Gaarder και της συζύγου του Siri Dannevig, απενεμήθη δε κατά τα προηγούμενα έτη εις πρόσωπα ή Ιδρύματα ασχολούμενα με την οικολογίαν εις την Νιγηρίαν, την Ινδίαν, την Κίναν και την Γαλλίαν.

Επίσης   απενεμήθη   εις   τον   Οικουμενικόν   Πατριάρχην Βαρθολομαίον το Βραβείον 2002 του Ιδρύματος Binding δια την προστασίαν της φύσεως και του περιβάλλοντος, το οποίον εδρεύει εις το Λίχτενσταϊν, συνοδευόμενον από οικονομικόν έπαθλον 50.000 Ελβετικών Φράγκων. Η σχετική τελετή θα γίνη τον Νοέμβριον εις την πρωτεύουσαν του Πριγκηπάτου, παρουσία 400 προσωπικοτήτων.

Τέλος, εντός των πλαισίων του Δ'   Διεθνούς Οικολογικού Συνεδρίου εις την Αδριατικήν  (5-10 Ιουνίου ε.έ.), το οποίον πραγματοποιείται υπό την κοινήν αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi, θα απονεμηθή εις τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον ο τίτλος του Επιτίμου Διδάκτορος της Σχολής Διασώσεως των Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου της Ραβέννας.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Απριλίου 2002

 

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

 *        *       *

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Χθες, 11ην τ.μ., επραγματοποιήθη εις την Μουφτείαν της Πόλεως συνάντησις και συνεργασία των αρχηγών όλων των εν Τουρκία Χριστιανικών δογμάτων, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, εις την οποίαν μετέσχε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εις το τέλος   της   οποίας   οι   μετασχόντες   υπέγραψαν   έκκλησιν, αναγνωσθείσαν εις τους προσελθόντας πολυπληθείς εκπροσώπους των   Μέσων   Γενικής   Ενημερώσεως   υπό   του   Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων της χώρας Σοφολογιωτάτου κ. Mehmet Nuri Yılmaz.

Εις το κείμενον της εκκλήσεως λέγεται ότι οι πόλεμοι που συνεχίζονται σήμερον εις τον κόσμον δεν οφείλονται εις την διαφοράν της πίστεως των εμπλεκομένων, ως υποστηρίζεται υπό τίνων, αλλ' εις πολιτικάς σκοπιμότητας και οικονομικά συμφέροντα. Οι υπογράφοντες εκφράζουν την αφοσίωσίν των εις τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας, της ηθικής, της αγάπης και της δικαίας τάξεως εν τω κόσμω και προσθέτουν ότι η ενθάρρυνσις των πολεμικών επιχειρήσεων και της τρομοκρατίας όχι μόνον θα μετατρέψη τον σημερινόν κόσμον εις κόλασιν, αλλά και θα σπείρη τον σπόρον του μίσους εις τας μελλοντικάς γενεάς, συνεχιζόμενης τοιουτοτρόπως της εχθρότητας εις το διηνεκές. Ο πόλεμος οδηγεί εις την παραβίασιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η θεμελίωσις της δικαιοσύνης επί του αίματος, των δακρύων και της δυστυχίας ουδένα ημπορεί να ωφελήση. Αι Γραφαί δεν επιτρέπουν τον πόλεμον και την βίαν. Δι' αυτό και καταδικάζομεν σθεναρώς τους συνεχιζόμενους πολέμους, την βίαν και την τρομοκρατίαν εις την Μέσην Ανατολήν και απανταχού της γης. Ζητούμεν να παύσουν ιδιαιτέρως αι επιθέσεις εναντίον των μνημείων θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, προστίθεται εις την κοινήν ταύτην έκκλησιν, εις την οποίαν ο τοπικός Τύπος και η τηλεόρασις έδωκαν ευρείαν δημοσιότητα.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Απριλίου 2002

 

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*        *       *

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ως στοργική μήτηρ και του ευσεβούς Ρωσσικού Λαού προέβη εις χειρονομίαν προς αυτόν και εξέδωσε την Αγίαν Γραφήν (Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην) εις την ρωσσικήν γλώσσαν εις 10.000.- αντίτυπα, τα οποία και κομισθέντα   εις   Μόσχαν   υπό   Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας υπό τον Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης κ. Αμβρόσιον παρεδόθησαν εις τον Μακ. Πατριάρχην Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κ. Αλέξιον.

Η Α. Μακαριότης ο Πατριάρχης Αλέξιος προφορικώς   τε   και   εγγράφως   εξέφρασε   τας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην αυτού και της κατ' αυτόν Εκκλησίας προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια την μεγάλην αυτού δωρεάν ταύτην προς τον Ορθόδοξον Ρωσσικόν Λαόν.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 12η Απριλίου 2002

 

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

 

*        *       *

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά:

α) την Ιεράν Ακολουθίαν της Δ' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, την Παρασκευήν, 12αν Απριλίου, καθ΄ ην τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο  Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος,

β) τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 13ης τ. μ., και

γ) την Θείαν Λειτουργίαν της Δ' Κυριακής των Νηστειών, 14ης ιδίου, καθ' ην τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ, Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

 

*        *       *

Ωσαύτως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Γεωργίου, της Κοινότητος Μακροχωρίου, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ΄ ον τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Σελευκείας κ. Κύριλλος και πλείστοι πιστοί.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Ποιμενάρχης της Θεοσώστου Επαρχίας, και ο Πατριάρχης.

Επηκολούοησε δεξίωσις και συνεστίασις εν τη Κοινοτική αιθούση.

 

*        *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,, το εσπέρας του Σαββάτου, 13ης τ. μ., συνοδευόμενος υπό των Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως εις την Αγίαν Ειρήνην και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την καλλιτεχνικήν εκδήλωσιν "Πυραμίς Φωτός 2002" της Gabriela Nasfeter, τη συμμετοχή μουσικών εντεύθεν και εκ Γερμανίας, τη παρουσία δε του αναπληρωτού Υφυπουργού Πολιτισμού Εξοχ. κ. Hüseyin Akbulut, όστις και ωμίλησε καταλλήλως.

 

*        *       *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γεωργίου Θεοχάρους, Ιερατικως Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου, και μελών της Εκ­κλησιαστικής Επιτροπής υπό τον Εντιμ, κ. Βασίλειον Λώλην, Αντιπρόεδρον αυτής, προσκαλέσαντας Αυτόν εις τα επικείμενα θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Μεσαχώρου.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Αμφιλόχιον Στέργιου, εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Velimir Vrucinic, Φοιτητού Θεολογίας, εκ Σερβίας.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, μετά του Εντιμ. κ. Cristian Vasiliu, Εμπορικού Ακολούθου του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ρουμανίας.

Τον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Αστέρην, Άρχοντα Πρωτοψάλτην της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Ελλογιμ. κ. Giovanni Amore, Καθηγητή ν, εξ Ιταλίας.

14μελή όμιλον Ιατρών εκ του Μαιευτικού Κέντρου “ΊΑΣΩ”, υπό την ηγεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Αθανασίου Χάνδακα, Προέδρου αυτού, και Σαράντη Ζουρντού, Αντιπροέδρου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Θεοδωρούδην, Δασάρχην Θεσσαλονίκης, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Μαλαματής, Λέκτορος.

30μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δήμου Βιστωνίδος Ξάνθης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Πετρίδου, Ιατρού-Δημοτικού Συμβούλου.

Τον Εντιμ. κ. Gökhan Hilmioğlu, Τραπεζίτην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Hanife, εντεύθεν, καί της Εύγεν. κ. Suzaiı Sinikoğlu, εξ Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Μιχαηλίδην, Δικηγόρον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Μάρκον Καραναστάσην, Πρόεδρον των Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης.

Την Ευγεν. κ. Ζηνοβίαν Ιορδανίδου, μετά της θυγατρός αυτής Χριστίνης, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Σάββαν Αντώνογλου, Ασφαλιστήν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Τέλιον, Συντηρητήν Αρχαιοτήτων, εκ Θεσσαλονίκης.

33μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Αιμιλίας Γερουλάνου, εξ Αθηνών.

53μελή όμιλον φοιτητών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, εκ Κομοτηνής.

16μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιδηροχωρίου Καβάλας, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ηλία Καραγεωργίου.

22μελή όμιλον διαφόρων Χριστιανικών Δογμάτων και Θρησκευμάτων, εκ Σικάγου.

30μελή όμιλον ΡΚαθολικών εκ της Επισκοπής Montpellier Γαλλίας.

 

*        *       *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την τελεσθείσαν υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου των ενταύθα Συροχαλδαίων κ. Paul Karataş λειτουργίαν, εν τω εν Hamalbaşı Ναώ αυτών του Αγίου Πνεύματος, και την εις Πρεσβύτερον χειροτονίαν του Ιερολ. Διακόνου κ. Mazin Hermiz David, την Κυριακήν, 14ην Απριλίου.

Υπό του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κ. Ανανιάδου, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, κατά την τελεσθείσαν υπό του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop του Β', δέησιν υπέρ της Ειρήνης εν Μέση Ανατολή, εν μέσω πλήθους νέων, εν τω εν Κοντοσκαλίω Ναώ Surp Harutyun, την Παρασκευήν, 12ην ιδίου.

 

*        *       *

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡIΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

H    Α. Θ. Παναγιότης     o   Οικουμενικός    Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος εδέχθη σήμερον, 11ην Απριλίου, τον Yπουργόν Εξωτερικών  της  Γιουγκοσλαβίας  Eξοχ.  κ.  Goran Svilanovic, πραγματοποιούντα eπίσημον επίσκεψιν εις την Τουρκίαν.

Τον κ. Yπουργόν συνώδευον δύο Υφυπουργοί Εξωτερικών, o Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, o εν Aγκύρα Πρέσβυς της χώρας, o ενταύθα Γενικός Πρόξενος, εις Διευθυντής και εις Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών.

H συνομιλία, διαρκέσασα μίαν ώραν, περιεστράφη περί την σημερινήν κατάστασιν εις την Γιουγκοσλαβίαν και τας προοπτικάς αυτής, τας σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πατριαρχείου Σερβίας, την σπουδαιότητα της Θρησκείας δια την επικράτησιν της ειρήνης εις τον κόσμον και ιδιαιτέρως εις τα Βαλκάνια, κ. ά.

Ο κ. Υπουργός πλην του προσωπικού του δώρου εκόμισεν εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και δώρον του Μακ. Πατριάρχου των Σέρβων, ο ίδιος δε προσέφερεν εις τον κ. Υπουργόν εικόνα του Αποστόλου Ανδρέου και εις τους συνοδούς αυτού διάφορα αναμνηστικά.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 11η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 11ην Απριλίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, μετέβη εις την Μουφτείαν της Πόλεως και μετέσχε της συναντήσεως και συνεργασίας των θρησκευτικών ηγετών της χώρας ημών, οίτινες εν τέλει υπέγραψαν καταρτισθέν υπ' αυτών κείμενον εκκλήσεως προς επικράτησιν της ειρήνης εν Μέση Ανατολή και γενικώς εν τω κόσμω. Τούτο ανεγνώσθη εις τους δημοσιογράφους υπό του Σοφολ. Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων κ. Mehmet Nuri Yılmaz, όστις απήντησε και εις σχετικάς ερωτήσεις αυτών.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Ελλογ. κ. Λεωνίδαν Ρούτσον, Εκπαιδευτικόν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις εγγίζουσιν ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Oktay Karaosmanoğlu, Διευθυντήν της Τραπέζης Ak-bank, μετά του Εντιμ. κ. Zeynal Can, Υποδιευθυντού αυτής, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Χριστοφόρον D' Aloisio, Θεολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Λυδίας, εκ Βελγίου.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά τα εγκαίνια της ζωγραφικής εκθέσεως «Narname» του Εντιμ. κ. İsmail Acar, εν τω εν Διπλοκιονίω Εκθεσιακώ Κέντρω Τέχνης «Toprak», την Τρίτην, 9ην Απριλίου.

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά τα εγκαίνια της ζωγραφικής εκθέσεως του  Εντιμ. κ. Sabri Berkel, εν Nişantaşı, την αυτήν ημέραν.

 

*   *   *

 

OΙKOYMENΙKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ANAKΟIΝΩΘEN

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαίος σήμερον, 9ην Απριλίου, εδέχθη την εν ΚΠόλει Γεν. Πρόξενον του Ισραήλ Ευγεν. κ. Amira Arnon, η οποία έδωκεν εις Αυτόν πληροφορίας δια την κατάστασιν εις τον εν Βηθλεέμ Ιερόν Ναόν της Γεννήσεως του Κυρίου και ευρύτερον εις την όλην περιοχήν.

Ο Πατριάρχης εξέφρασε την ανησυχίαν και δη και την αγωνίαν των απανταχού της γης πιστών του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την συνεχιζομένην εκεί στρατιωτικήν δραστηριότητα και την ως εκ ταύτης αιματοχυσίαν, ως και δια τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν τα Πανάγια Προσκυνήματα, καταδικάσας δια μίαν ακόμη φοράν ανεπιφυλάκτως την τρομοκρατίαν, οποθενδήποτε προερχομένην.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επελήφθη της ευκαιρίας δια να εκφραση και την δυσφορίαν Αυτού δια την επί οκτώ ήδη μήνας καθυστέρησιν της αναγνωρίσεως υπό της Κυβερνήσεως του Ισραήλ της εκλογής του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου και προσέθεσεν ότι τούτο θλίβει μεγάλως ολόκληρον τον ορθόδοξον κόσμον, μη δυνάμενον να δικαιολόγηση την τοιαύτην καθυστέρησιν.

Η Γεν. Πρόξενος υπεσχέθη να διαβίβαση αμέσως τα ανωτέρω εις την Κυβέρνησιν αυτής.

Εξ   άλλου,   ο   Πατριάρχης   Βαρθολομαίος   προσκληθείς εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την εν τη Συναγωγή Νεβέ Σαλόμ της Πόλεως τελεσθείσαν δέησιν δια τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 9η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

                                               της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*   *   *

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, κ. κ. Βαρθολομαίος σήμερον, 8ην Απριλίου 2002, απηύθυνε δια Γραμμάτων Αυτού εκκλήσεις προς τους Εξοχ. Πρόεδρον και Υπουργόν Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ και Πρόεδρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξαντλήσουν όλα τα εις την διάθεσιν αυτών μέσα δια να τερματισθή η αιματοχυσία εις τους Αγίους Τόπους και να εδραιωθή η ειρήνη εις την περιοχήν και εις τον κόσμον ολόκληρον.

Εις το μήνυμα του ο Πατριάρχης ζητεί να επικράτηση η ευδοκία και η αμοιβαία κατανόησις μεταξύ ατόμων, εθνών και θρησκειών εις την περιοχήν αυτήν, την τόσον σημαντικήν και ιεράν δι' εκατομμύρια ανθρώπων φοβούμενων τον Θεόν εις όλον τον κόσμον.

Ακόμη, ο Οικουμενικος Πατριάρχης αναφέρεται εις το ζωηρόν ενδιαφέρον του δια τον διάλογον και την αμοιβαίαν κατανόησιν μεταξύ των μεγάλων θρησκειών του κόσμου.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 8η Απριλίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*   *   *

 

Σαρακοστh στhν Πoλι

 

Bρισκόμαστε στην μέση τής Mεγάλης Tεσσαρακοστής. Aνοίγω το διαβατήριο. Kοιτάζω τις σφραγίδες. ‘Oλες από και για την Πόλι. Tίς μετρώ. Tίς διαιρώ δια τούς δύο. Mέσα σε τρία χρόνια έχω πάει στην Πόλι είκοσι τέσσαρες φορές.  Eίκοσι τέσσερις φορές είναι πολλές. Aλλά για την Πόλι είναι πάντα λίγες. Kαιρός λοιπόν για την εικοστή πέμπτη. Θέλω να περάσω ένα τριήμερο τής Aγίας Tεσσαρακοστής στην Πόλι. Kαί μάλιστα την Kυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως. Kάποιος εκλεκτός φίλος προ ολίγων ημερών σε ερώτησί μου «γιατί θα πάς στην Πόλι»; μου απήντησε: «Για να προσκυνήσω τον Tίμιο Σταυρό». ‘Eτσι απλά. Ξεκινάμε κι εμείς να προσκυνήσουμε το σεβάσμιον Ξύλον. ‘Eτσι απλά. Kαί μάς περίμεναν εκεί πνευματικές εμπειρίες και εκπλήξεις που δύσκολα μπορούν νά καταγράψουν στο άψυχο χαρτί.

 

A)    Xαιρετισμοί στίς Bλαχέρνες

 

Tό αεροπλάνο τής Oλυμπιακής φθάνει στίς δέκα τό πρωί. Στίς δέκα καί μισή ο Πατριάρχης θα βρίσκεται στό Aγίασμα τών Bλαχερνών. Θά αναγνώση εκεί τήν τρίτη στάσι των Xαιρετισμών. Φθάνουμε επάνω στην ώρα. Bρέχει. Mά η Eκκλησία είναι γεμάτη πιστούς. Oμογενείς, Bούλγαροι τής Πόλεως, προσκυνηταί εξ Eλλάδος. Mόλις έχει τελειώσει η Προηγιασμένη. H μικρή καμπάνα κτυπά χαρμόσυνα. ‘Eρχεται ο Πατριάρχης τού Γένους. H ακολουθία αρχίζει. O Πατριάρχης αναγινώσκει την τρίτη στάσι. «Nέαν έδειξε κτίσιν.... ». Xωρίς λαρυγγισμούς, χωρίς κορώνες, χωρίς εναλλαγές ήχων. Kαί τό κυριότερον: Xωρίς μινόρε. ‘Eχουμε καί κήρυγμα. Oμιλεί ο διάκονος τού Πατριαρχείου Nεόφυτος. Mάς λέγει ότι οι Xαιρετισμοί είναι υπόθεσις χαράς. Γιατί η Παναγία έφερε στόν κόσμο τήν χαρά. Γι’ αυτό καί τά τόσο ευγνώμονα «χαίρε» πρός αυτήν. H πίστις μας είναι υπόθεσις πνευματικής χαράς. Mιάς χαράς που συνεχίσθηκε κατόπιν στήν αίθουσα τού αγιάσματος. Eκεί ο Aρχιερατικώς προϊστάμενος Kερατίου Kόλπου Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Λαοδικείας Iάκωβος, χαιρέτσιε τήν παρουσία τού Oικουμενικού Πατριάρχου σ’ αυτό το ιστορικόν αγίασμα. Στό χώρο όπου εψάλη ο Aκάθιστος ‘Yμνος, όπου γιά πρώτη φορά ηκούσθη ο επινίκιος ύμνος «τή Yπερμάχω Στρατηγώ». Eδώ που ανεκόπη η ορμή των βαρβάρων το 626. Hυχαρίστησε τον Παναγιώτατο διότι ηγαθύνθη να προστή τής Iεράς Aκολουθίας τών τρίτων Xαιρετισμών.

Kατόπιν ωμίλησεν ο κ. Bασίλειος Kαλαμάρης. Eίναι οφφικιάλος τού Θρόνου και ο μοναδικός πλέον Pωμηός δικηγόρος στην Πόλι. Eίναι καί πρόεδρος τής Eφοροεπιτροπής. Tά λόγια του ήσαν λόγια αγάπης καί αφοσιώσεως προς την Mητέρα Eκκλησίαν και το πρόσωπον τού Πατριάρχου. Yπεσχέθη ότι πάση δυνάμει θα εργασθή γιά το καλό τής κοινότητος και τού Aγιάσματος.

Aκολούθησε σύντομος ομιλία τού προέδρου τής Φιλοπτώχου Aδελφότητος κυρίας Eύας Nτούσα. Mετά τάς απαραιτήτους φιλοφρονήσεις προέβη εις απολογισμόν τού προηγουμένου έτους. Διανομαί τροφίμων, ρουχισμού καινουργούς, υποδήσεως, Oικονομική βοήθεια εις απόρους. Eλάχιστοι οι εναπομείναντες. Kαί πάντες άποροι. Aνήμποροι. Γέροντες. Kαί μόνη παρηγοριά η Φιλόπτωχος Αδελφότης και η πρόεδρος η οποία επί μισόν αιώνα υπηρετεί αυτόν τον χώρον.

Γι’ αυτήν όμως δέν υπάρχει βράβευσις από τήν Aκαδημία, ούτε έκδοσις τιμητικού τόμου. Yπάρχει η αποκαραδοκία τής εν ουρανοίς ανταμοιβής.

Eγείρεται ο Πατριάρχης. Eκφράζει τήν χαρά του γιά τό ότι ευρίσκεται ανάμεσα στο μικρό του ποίμνιο και τούς εξ Eλλάδος προσκυνητάς. Aναφέρεται στήν Pωμηοσύνη καί τό ευλογημένο Γένος μας. Yπενθυμίζει τήν διαρπαγή αυτού τού ιερού χώρου από τούς σταυροφόρους το 1204. Kαί το ότι όλοι αυτοί οι θησαυροί ευρίσκονται τώρα στην Bενετία. Mάς υπενθυμίζει ακόμη ότι κάθε Παρασκευή ο Aυτοκράτωρ ήρχετο εδώ εκ τού παραπλεύρως Iερού Παλατίου καί έπινεν εκ τού αγιάσματος.

Tέλος δίδει τον λόγον εις τον σύροντα τάς γραμμάς ταύτας. Καί διερωτώμαι. Γιατί έρχομαι τόσο συχνά στήν Πόλι; Kαί απαντώ: Γιατί εδώ, στήν Πόλι τών Mαρτύρων και των Nεομαρτύρων, στήν Πόλι τής Θεοτόκου, αναπνέω τών εν Xριστώ ελευθερίαν. Eίπα και άλλα που δεν θυμούμαι και πολύ καλά και μάλλον δεν ενθυμούνται και αυτά που τα άκουσαν.

Eπηκολούθησε τό γνωστό, πλούσιο, πολίτικο κέρασμα. Hδύποτα, αναψυκτικά, ταχινόπιττες, κουλουράκια. Kαί όλα τέλειωσαν μέσα στην χαρά τής Παναγίας, που κατά τον Iωσήφ τον Yμνογράφο είναι «χαράς αιτία».

«Xαράς δοχείον, σοί πρέπει χαίρειν μόνη».

 

B)     «λουκούλλειον» άριστον

 

Aυτά που θα καταγράψω τώρα έχουν ένα και μόνον σκοπό. Ξεκινώ από μακρυά. Nομίζουν πολλοί, στην Eλλάδα κυρίως, ότι η ζωή τού Πατριάρχου  και τής Aυλής του είναι ένα συνεχές γλέντι. ‘Oτι η πνευματική ζωή έχει εξορισθή παντελώς από τό Πατριαρχείο. Nομίζουν ότι ο Πατριάρχης και οι σύν αυτώ ερωτοτροπούν μέ τούς Παπικούς, συζητούν με τούς Προτεστάντες, διαπραγματεύονται με αλλοθρήσκους. Nομίζουν ότι ακολουθίες, μετάνοιες, νηστείες εξωρίσθηκαν στό ‘Aγιον ‘Oρος. Δεν έχουν όμως έτσι τα πράγματα. Kαί εκεί προσεύχονται καί εκεί ορθοδοξούν και δεν νηστεύουν. Πολύ περισσότερο από εμάς τούς ταπεινοσχήμους, τούς υποκριτάς, τούς ορθοδοξαμύντορας. Nηστεύουν δέ και εκεί όπου κανείς δεν θα τούς παρεξηγούσε.

Eνθυμούμαι το εξής: Bρισκόμαστε στήν Mανίλα. Kαλεί ο Yπουργός Παιδείας των Φιλιππίνων τον Πατριάρχη και την συνοδία του σε γεύμα. ‘Hταν Παρασκευή. Eιδοποιεί ο Πατριάρχης τον Yπουργό, ότι ξέρετε εμείς νηστεύουμε κατά την ημέρα αυτή. Kαί η τράπεζα ήτο νηστήσιμος. Bρέθηκε λοιπόν καί ο γράφων, προσκεκλημένος βεβαίως, στην Πατριαρχική Tράπεζα δι’ άριστον, για το γεύμα δηλαδή. Hμέρα Παρασκευή, Mεγάλη Tεσσαρακοστή. Συνεκράτησα στήν μνήμη μου τά όσα παρετέθησαν Aλάδωτη ρυζόσουπα. Aλάδωτες ψητές πατάτες. Aλάδωτη σαλάτα. Eληές. Tαχινοχαλβάς. Kομπόστα μήλων.

Aυτή ήτο η «λουκούλλειος» πατριαρχική τράπεζα. Δεν νομίζω ότι διέφερε σε τίποτε από την οιανδήποτε τράπεζα και τού αυστηροτέρου κοινοβίου. Yπελείπετο στήν πονηρία των καλογήρων, στό νά παρασκευάζουμε δηλαδή νηστήσιμα φαγητά αντικαθιστώντας το ελαιόλαδο με άλλα έλαια με την πονηρεπιπόνηρον δικαιολογία, ότι οι κανόνες απαγορεύουν μεν την χρήσι ελαίου αλλ’ ουχί και... σπορελαίου!

 

Γ) Xαιρετισμοί στό Πατριαρχείο

 

Tό απόγευμα, ώρα πέντε, πάλιν Xαιρετισμοί. Στον Πατριαρχικό ναό τώρα. ‘Oπου, σημειωτέον, οι ιερές Aκολουθίες και οι Θ. Λειτουργίες τελούνται ανελλιπώς ασχέτως αν ο Πατριάρχης χοροστατεί ή λειτουργεί αλλού.

Aπόψε χοροστατεί ο Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Σεβαστείας Δημήτριος. Ψάλλουν δεξιά ο ‘Aρχων Πρωτοψάλτης, αριστερά ο ‘Aρχων Λαμπαδάριος. Σεμνά, ταπεινά σε χρόνο σύντομο, όπως αρμόζει σε κανόνες όπως ο αποψινός. Kαί οι Xαιρετισμοί από τον Σεβασμιώτατον απλά, χωρίς φωνητικούς ακροβατισμούς και ανεπίτρεπτα ανεβοκατεβάσματα.

Λίγοι οι πιστοί αλλά το κήρυγμα έγινε. Ωμίλησεν ο διάκονος Bενιαμίν. Kαί είπεν ότι υπάρχουν εικόνες ορατές και εικόνες ακουστικές. Aκούς κάτι και νομίζεις πως το βλέπεις. ‘Eτσι και με τον Aκάθιστον ‘Yμνο. Eίναι γραμμένος εδώ. Στην Πόλι όπου η θάλασσα σβήνει κάτω απ’ τά τείχη της. Aπ’ αυτή τήν θάλασσα παίρνει εικόνες ο Yμνωδός. Bλέπει φουρτούνες. Bλέπει ναυάγια καί ναυαγούς. Aνθρώπους που απεγνωσμένα προσπαθούν νά πιασθούν από κάτι, από κάπου για να μη καταποντισθούν. Σ’ αυτή την μανιασμένη θάλασσα υπάρχει η ολκάς, η βάρκα «των θελόντων σωθήναι». Yπάρχει το λιμάνι «των τού βίου πλωτήρων», το λιμάνι των θαλασσοπόρων. Aυτή είναι η Παναγία, η ‘Eφορος αυτής τής Πόλεως, η προστασία τού Γένους μας και τού κόσμου Παντός...

 

Δ) Zωοδόχος Πηγή 

 

Σάββατο πρωί. Πού θα λειτουργηθούμε; Στην Παναγία την Mπαλουκλιώτισσα, στην Zωοδόχο Πηγή. Tαξί καί φθάσαμε. Λειτουργεί ένας νεοχειροτονημένος έγγαμος ιερεύς. Συμπροσεύχεται ο Mητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, ο aziz Γερμανός και ο ηγούμενος τής Μονής Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος. Είναι η τρίτη λειτουργία του νέου πρεσβυτέρου. Δυσκολεύεται κομματάι μα τα καταφέρνει. Με την καθοδήγηση τού αγίου Σασίμων. Και είναι μία λειτουργία που έμεινε μέσα μας. Ο υπέροχος ο αυτός ναός είναι άδειος. Τρείς , τέσσαρες καλόγρηες και εμείς. Αλλά τι σημασία έχει; Εμείς οι λίγοι ζούμε για λίγο «σύν πάσι τοίς αγίοις». Εξαιρέτως μετά τής Υπεραγίας Θεοτόκου, τής Ζωοδόχου Πηγής. Αυτή η Πηγή ποτέ δεν στέρεψε. Και δεν πρόκειται να στερέψη. ‘Οπως χάρις στις προς Κύριον πρεσβείες της δεν πρόκειται να στερέψη η Μεγάλη Εκκλησία, η ομογένεια. Κάποτε, κάποτε λόγω έντονης λειψυδρίας το νερό λιγοστεύει. Μά καί πάλιν αναβλύζει. Δύο νέοι έγγαμοι  κληρικοί εισήλθαν προσφάτως στον κλήρο για να διακονήσουν τον λαό τού Θεού. Ετοιμάζονται και άλλοι. Εκεί που λές ότι το ρολόϊ τής ιστορίας σταμάτησε για πάντα, διαπιστώνεις ότι δεν χάλασε. Απλώς ήθελε κούρδισμα. Ξεκινά καί πάλιν. Τίκ - τάκ, τίκ - τάκ.

‘Ετσι τό προσκύνημα τής Μπαλουκλιώτισσας που είχε ορφανέψει μετά την κοίμησι τού μακαριστού παπα-Νεοφύτου, θα έχη πάλι τον τακτικό του εφημέριο. Τον πατέρα Σωφρόνιο.

Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, Σώτερ σώζοις την Πόλιν Σου.

 

Ε) Εσπερινός στόν Πατριαρχικό Ναό.

 

Στις τέσσαρες το απόγευμα ο Πατριάρχης κατέρχεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τού Αγίου Γεωργίου. ‘Αρχεται ο εσπερινός τής Σταυροπροσκυνήσεως. Το όλο νόημα τής Σταυρικής θυσίας τού Κυρίου εμπεριέχεται στο δοξαστικό τού εσπερινού εις ήχον τρίτον. Το παραθέτω ολόκληρο:

«Χριστέ ο Θεός ημών, ο την εκούσιον σταύρωσιν εις κοινήν εξανάστασιν τού γένους των ανθρώπων καταδεξάμενος και τώ καλάμω τού Σταυρού βαφαίς ερυθραίς τούς σ’ αυτού δακτύλους αιματώσας, ταίς αφεσίμοις ημίν βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μη παρίδης ημάς κινδυνεύοντας και πάλιν την από σου διάστασιν, αλλ’ οικτείρησον μόνε μακρόθυμε τον εν περιστάσει λαόν σου και ανάστηθι πολέμησον τούς πολεμούντας ημάς ως παντοδύναμος».

‘Αν κατανοήση ο Χριστιανός αυτό το τροπάριο καταλαβαίνει τι θα πή σταυρική θυσία, φιλανθρωπία Δεσπότου, σωτηρία. Απαιτείται όμως μία ερμηνεία για ωρισμένα σημεία κατά το δυνατόν σύντομη.

Οι αυτοκράτορες υπέγραφαν «τάς αφεσίμους» χάριτας μέ κόκκινο μελάνι, δια κινναβάρεως. «Κάλαμος» είναι το καλαμάρι, το μελανοδοχείο. Ο Κύριός μας, λοιπόν, βούτηξε τα πανάχραντα δάκτυλά του μέσα στον«κάλαμ»στο καλαμάρι τού Σταυρού και με το αίμα του υπέγραψε την άφεσι των αμαρτιών μας, ως Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Αυτός δεν  θα μάς  αφίση και τώρα που κινδυνεύουμε. Δεν θα μάς αφίση ποτέ. Δεν θα αφίση ποτέ την Εκκλησία του «ήν περιεποιήσατο τώ τιμίω Αυτού Αίματι».

Μοναδικό το τροπάριο. Μοναδική όμως και η ερμηνεία του από τον ‘Αρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Λεωνίδα Αστέρη. Να είσαι πάντα καλά, ‘Αρχοντά μου, να κατακήλης τάς ακοάς μας και να κατανύσσης τας καρδίας μας...

 

ΣΤ) Καί μετά γιά Φερίκιοϊ.

 

Για τον ναό των Αγίων Αποστόλων. Είναι ο μόνος ναός που  διεφυλάχθη σώος στα τραγικά γεγονότα τού Σεπτεμβρίου τού ‘55. Τον προστάτεψαν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Οι γείτονες. ‘Εκαμαν κλοιό γύρω απ’ τον μαντρότοιχο τού Ναού. Δεν θα μπήτε μέσα, τόνισαν στους τραμπούκους εκείνης τής φοβερής νύχτας. Εδώ είναι ένας άγιος παπάς. Μάς έχει όλους σαν παιδιά του. Μάς βοηθάει στις ανάγκες μας. Μάς ευλογεί καί θεραπευόμαστε. Από τα πτώματά μας θα περάσετε για να μπήτε. Και οι νυκτιλόχοι υπεχώρησαν. Ο ναός εσώθη. Και το όνομα τού παπά; Δημήτριος Παπαδόπουλος. Αυτό τό όνομα σάς θυμίζει πάντοτε; Είναι ο κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης. Ακουέτωσαν ταύτα πάντες αλλοτριόφρονες καί επιστομιζέσθωσαν.

Αλλά στο θέμα μας.

Εκεί δίπλα στον ναό υπάρχει ευπρεπής και ευμεγέθης θεατρική αίθουσα. Δίδονται θεατρικές παραστάσεις απ’ τον Ερασιτεχνικό Θεατρικό ‘Ομιλο (Ερ. Θ.Ο.) τής Πόλεως. Γίνεται μία ομιλία. Ομιλεί ο κ. Μιλτιάδης Πολύβιος, Πολιτικός Μηχανικός. Θέμα του «Τα μνημεία και πώς πρέπει να συμπεριφερώμεθα σ’ αυτά». Παρών και ο Πατριάρχης. Το θέμα ήτο ενδιαφέρον διότι ο ομιλητής ανέφερε παραδείγματα  από ναούς τής Πόλεως και τις διάφορες αναστηλωτικές εργασίες που γίνονται σε μνημεία της, στα κάστρα κλπ. Εξ άλλου, είπε, δεν πρέπει να σεβώμεθα μόνον τις Εικόνες αλλά και τα μνημεία Γιατί κι αυτά είναι καθηγιασμένα.

 

Ζ) Η Σταυροπροσκύνησις

 

Σήμερα, Κυριακή, έχομε «Πατριαρχικήν και Συνοδικήν  Χοροστασίαν». Που σημαίνει: Ο Πατριάρχης ως ηγούμενος μοναστικής αδελφότητος θα συμπροσευχηθή μετά τής Ιεράς Συνόδου και θα συμπροσκυνήση τον Τίμιον Σταυρόν, αλλά δεν θα λειτουργήσει. Χοροστατεί δε από τού δεσποτικού θρόνου φέρων έν σταυρόσχημον εγκόλπιον και μανδύαν. Ψαλλομένου τού δευτέρου εξαποστειλαρίου ο μέγας Εκκλησιάρχης (και δια την παρούσαν ημέραν τούτου  μη υπάρχοντος, ο Εκκλησιάρχεύων) οδηγεί εκ τού Ιερού Βήματος και δια τού νοτίου κλίτους τούς αρχιερείς εις τα συνοδικά στασίδιά των. Κατά την τάξιν των Μητροπόλεων εάν είναι Γέροντες, κατά τα πρεσβεία αρχιερωσύνης οι λοιποί. Ο πρώτος εξ αυτών ίσταται αμέσως μετά τον Πατριάρχην, ο επόμενος εις το επόμενον στασίδιον κοκ. Το εντυπωσιακόν δι’ ημάς τούς Ελλαδικούς είναι ότι προσέρχονται ως απλοί μοναχοί, άνευ εγκολπίων ή σταυρών. Μόνόν με το λυτόν πατριαρχικόν επανωκαλύμαυχον. Καλογηρική απλότης, τάξις και ευπρέπεια.

‘Ερχεται η ώρα τής δοξολογίας. Ενόρδινος ήχος είναι ο τρίτος, αλλ’ εκ παραδόσεως ψάλλεται δοξολογία αργή εις ήχον τέταρτον (άγια) Πέτρου τού Πελοποννησίου (+1770). Μετά το πέρας αυτής οι ψάλται μεταβαίνουν εις την βορείαν Πύλην τού Αγίου Βήματος και άρχονται τού ασματικού τρισαγίου. Εξέρχεται ο Τίμιος Σταυρός. Επί δίσκου στολισμένος με άνθη. Τρία ανημμένα κυρία τον περιβάλλουν. Αίρεται επί τής κεφαλής τού Μεγάλου Αρχιμανδρίτου. Προπορεύονται το διβάμβουλον, τα εξαπτέρυγα, δύο λαμπάδες. Δύο διάκονοι κρατούντες δικηροτρίκηρα θυμιούν τον Σταυρόν σεβάζοντες. Μικρός και απλούς ο Σταυρός. Μα μέσα στήν ασημένια θήκη του κρύβει ένα θησαυρό. Τίμιο Ξύλο. Ό,τι απέμεινε από τις δηώσεις και τις αναίσχυντες κλοπές των Σταυροφόρων που μόνον Σταυροφόροι δεν ήσαν. Και να μη λησμονήσω το κυριότερον. Η μικρή καμπάνα τού Πατριαρχείου σημαίνει πένθιμα. Η Μεγάλη Εκκλησία αίρει τόν Σταυρό της. Πενθεί και προσδοκά ανάστασιν. Ο Τίμιος Σταυρός φθάνει εις τό μέσον τού Ναού. Ο Πατριάρχης κατέρχεται τού θρόνου. Ο ιερεύς υψοί τον δίσκον. Σοφία: ορθοί. Τοποθετεί τον δίσκον επί τού τρισκελίου. Θυμιά καί ψάλλει: «Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου». Οι χοροί επαναλαμβάνουν τον ύμνον. Ο Πατριάρχης ποιεί μετανοίας τρείς. Ψάλλει «τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν, Δεσπότα, και την Αγίαν Σου Ανάστασιν δοξάζομεν», και προσκυνεί τον Τίμιον Σταυρόν. Το επαναλαμβάνωουν οι χοροί δις. Ευλογή με τον Σταυρόν τον λαόν, των χορών ψαλλόντων το «Εις πολλά έτη». Είτα άρχονται οι αρχιερείς είς καθ’ είς και κατά τάξιν να προσκυνούν τον Σταυρόν και να παίρνουν άνθη εκ τής χειρός τού Πατριαρχείου. Και εν όσω προσκυνούν οι χοροί ψάλλουν το «Δεύτε πιστοί το ευλογημένον Ξύλον προσκυνήσωμεν», προσέρχονται οι τής Πατριαρχικής Αυλής και οι οφφικιάλοι. Ο λαός θά ασπασθή τού Σταυρού και θα πάρη άνθη μετά το τέλος τής Θ. Λειτουργίας δι’ οικονομίαν χρόνου.

Τώρα η μεγάλη καμπάνα σημαίνει χαρμόσυνα. ‘Αρχεται η Θεία Λειτουργία τού Μεγάλου Βασιλείου. Γεγονός αναστάσιμο, άρα χαρμόσυνο. Ιερουργεί ο Μ. Αρχιμανδρίτης μεθ’ ενός διακόνου. Μετά το Ιερόν Ευαγγέλιον εκφωνεί  λόγον από τού Ιερού ‘Αμβωνος ο αρχιδιακονεύων δευτερεύων Στέφανος. Μάς εξηγεί ότι εις την έρημον τής παρούσης ζωής φίδια πολλά, ύπουλα και δηλητηριώδη ελλοχεύουν. Και όπως τότε στην έρημο τού Σινά ο Μωϋσής ύψωσε τον χαλκούν όφιν προς σωτηρίαν τών Εβραίων έτσι και ο Τίμιος Σταυρός λυτρώνει και σώζει τους δηχθέντας υπό των ιοβόλων όφεων. Η πορεία τού Χριστιανού σε μία κοινωνία που αρνείται αξίες και ιδανικά διασφαλίζεται με την λυτρωτική βοήθεια τού επί Σταυρού υψωθέντος Ιησού. Η Θ. Λειτουργία γρήγορα τελειώνει. Ο Πατριάρχης διανέμει άνθη και ο λειτουργός πρεσβύτερος αντίδωρον. Ακολουθεί ο πολυχρονισμός τού Πατριάρχου και η από τού ναού έξοδος αυτού. Και όλοι εμείς περιχαρείς εξερχόμεθα από μίαν ακολουθία τεσσάρων ωρών που μάς φάνηκε σάν ένα ασήμαντο δεκάλεπτο. Εξερχόμεθα για να εισέλθη εσμός θορυβούντων και κορυβαντιώντων νεοελλήνων που ύστερα από τα ψώνια τους στήν κλειστή αγορά θυμήθηκαν ότι υπάρχει και Πατριαρχείο...

Τελειώσαμε για σήμερα; ‘Οχι, δα! Τελειώνεις έτσι εύκολα στην Πόλι; ‘Ερχεται ο κατανυκτικός εσπερινός. Πού;

 

Η) Στον άγιο Μηνά στα Υψωμαθειά.

 

‘Ενας ναός «τού κουτιού». Φρεσκοασπρισμένος, φρεσκοβαμμένος. Είναι χτισμένος επάνω στα ερείπια τού ναού των αγίων Κάρπου και Παπύλου. Είναι μία απλή τρίκλιτη βασιλική. Με μίαν ιδιομορφία. Οι κολώνες έχουν κορινθιακά γύψινα κιονόκρανα. Εικόνες παληές δεν έχει. Ο ναός κάηκε στα Σεπτεμβριανά. Ελάχιστα πράγματα διεσώθησαν. Περιβάλλεται από μαντρότοιχο. ‘Εχει και αυτός επισκευασθεή και στερεωθή δι’ αρμολογήματος.

Μπαίνουμε από μίαν εντυπωσιακή πύλη. Δεξιά ο ναός, αριστερά η αίθουσα. ‘Εχουν συγκεντρωθή αρκετοί πιστοί. ‘Ολοι ομογενείς. Ώρα πέντε και η μικρή καμπάνα σημαίνει. ‘Ερχεται ο Πατριάρχης. Εισέρχεται. Χωρίς μανδύα, χωρίς πατερίτσα. Φορεί μόνον ένα εγκόλπιο και κρατεί Χαζράνι. Χωρίς «εις πολλά έτη», χοροστατεί από τού Παραθρονίου. Είναι κατανυκτικός εσπερινός και εποφείλεται ταπεινή παρουσία. Μετά την είσοδο τού ιερέως, τού Μ. Οικονόμου πατρός Μελετίου, όλα αλλάσσουν. Αποβάλλουν τα πολύχρωμα άμφια. Αποβάλλουν και τα αμφιάσματα τής Αγίας Τραπέζης. Ενδύονται άμφια μέλανα, μαύρα. Ενδύουν και την αγίαν Τράπεζαν δια μέλανος αμφιάσματος και την προσκομιδή. Όλα μαύρα. Η μετριασμένη ανάπαυλα των δύο ημερών, Σαββάτου και Κυριακής, δια καταλύσεως ελαίου και οίνου. Παρήλθεν. Εισερχόμεθα και πάλιν εις το πένθος τής αλαδίας, των μετανοιών και τής μετανοίας, των μακρυτέρων ακολουθιών, των Μεγάλων Αποδείπνων. Αρχίζουν ήδη οι τελωνικοί στεναγμοί τού πρώτου ιδιομέλου των αποστίχων: «Ατενίσαι το όμμα εις ουρανόν ου τολμώ ο τάλας εγώ εκ των πονηρών μου πράξεων. Αλλ’ ως ο Τελώνης στενάξας κραυγάζω σοι: ο Θεός ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και φαρισαϊκής υποκρίσεως ρύσαί με ως μόνος εύσπλαγχνος». Κι αυτό εις μέλος αργόν στιχηραρικόν Ιακώβου τού Πρωτοψάλτου.

Προ τού «δι’ ευχών» ψάλλεται αργώς καί μετά μέλους το Θεοτοκίον «Πάντων προστατεύεις αγαθή». Πάντες ποιούμεν μεγάλην μετάνοιαν μίαν προς τον Πατριάρχην και αυτός μάς εύχεται «καλήν συνέχειαν» τού αγώνος τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Χωρίς πολυχρονισμόν ο Πατριάρχης ήρεμα εξέρχεται πορευόμενος προς την αίθουσα. Εκεί τον περιμένει το ποίμνιό του. ‘Ερχονται τα κεράσματα. Τσάϊ ζεστό, ταχινόπιττες, κουλούρια, κριτσίνια. ‘Ολα πλούσια τη μερίμνη τού Αρχιερατικώς προϊσταμένου Υψωμαθείων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σελευκείας Κυρίλλου.

Και στο τέλος ο αμφιπάρειος ασπασμός τού Πατριάρχου και η ευχή:

«Καλήν αντάμωσι και πάλιν».

Γένοιτο!

Αρχιμ. Δοσίθεος  

 

*   *    *

 

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Θεοφάνους Συμεωνίδου Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Μακροχωρίου, προσκαλέσαντας Αυτόν ίνα χοροστατήση κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της Δ' Κυριακής των Νηστειών, 14ης Απριλίου, εν τω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος αυτών.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Νέστορα Γρηγοριάτην.

22μελή όμιλον ΡΚαθολικών εκ Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν των Οσιολ. Πρεσβυτέρου Δρος Hans Hollerweger και Ελλογιμ. Δρος Andreas Thiermeyer, Κοσμήτορος του Κολλεγίου Orientale.

Τον Εντιμ. Δρα Herbert Hoffniann-Loss, Γενικόν Πρόξενον της Γερμανίας ενταύθα.

Τον Ελλογιμ. Κ. Δημήτριον Κεραμίδαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά του Εντιμ. κ. Μιχαήλ Σουτή, Παιδιάτρου, εξ Ελλάδος, ως και των  Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Χατζηκωστή και Ευθυμίου Τσιβιτανίδου, Παιδιάτρων, εκ Κύπρου.

Τον Ελλογιμ. κ. Hüseyin Matemi, Καθηγητήν της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πόλεως μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Kezban, Δικηγόρου.

Τον  Ελλογ. κ. Σταυρόν Χ. Γιωλτζόγλου, Εκπαιδευτικόν εν Αγκύρα.

Τον  Εντιμ. κ. Onat Angı και τας Ευγεν. κυρίας Mihrimah Muratoğlu καί İlknur Güler, Στελέχη της Γεωργικής Τραπέζης, εντεύθεν.

Την Ελλογ. κ. Ευγενίαν Καλαμάρη, Εκπαιδευτικον, υποβαλούσαν την έκφρασιν της ευγνωμοσύνης αυτής επί τη εκδηλωθείση Πατριαρχική συμπάθεια επί τη κοιμήσει του αυταδέλφου αυτής, εντεύθεν.

 

*   *    *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπο του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά την υπό της ενταύθα  Αρχιρραββινείας διοργανωθείσαν εκδήλωσιν, επί τη επετείω του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, εν τη Συναγωγή Neve Şalom, την Δεύτερον, 8ην Απριλίου.

 *   *    *

 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα του Σαββάτου, 6ης Απριλίου, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την έδραν του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Μιλτιάδου Πολυβίου, πολ. μηχανικού, διάλεξιν, με θέμα "Τι είναι μνημείο και πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε;".

 

*   *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 6ης Απριλίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Γ' Κυριακής των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, 7ης Ιδίου, εν Συνοδική συγχοροστασία.

Μετ' Αυτού συνεχοροστάτησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Γαλλίας κ. Ιερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων και Σεβάστειας κ. Δημήτριος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

 

*   *    *

Ωσαύτως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Μηνά, της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ’ ον τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας, και πιστοί εντεύθεν και εξ Ελλάδος.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

 

*   *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ιερεμίαν, Πρόεδρον του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, συνοδευόμενον υπό του Ελλογιμ. κ. Keith Clements, Καθηγητού, Γεν. Γραμματέως αυτού, εκ Γενεύης.

Τον Σεβ. ΡΚαθολικόν Καρδινάλιον κ. Friedrich Wetter, Αρχιεπίσκοπον Μονάχου και Freising,

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Άνθιμον Κουκουρίδην, Πρωτοσύγκελλον της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μετά των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. κ. Κωνσταντίου Παναγιωτοπούλου και Θεοκλήτου Καρακουλίδου και του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Διαμαντοπούλου, εκ των Κληρικών αυτής.

Τον Εξοχ. κ. Θεόδωρον Καλλιοντζήν, Νομάρχην Καβάλας, μετά των Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Ευθυμιάδου, Ιωάννου Κρυστάλλη, Κωνσταντίνου Μπουκουτσού και Μιχαήλ Τσοκτένογλου, Νομαρχιακών Συμβούλων, και Σάββα Παπαδοπούλου, ως και της Ευγεν. κ. Καλλιόπης Παταράκα, Συμβούλου Τουριστικών Επιχειρήσεων, άπαντας εκ Καβάλας.

150μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δήμου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αποστόλου Δαλαμπίρα, Δημάρχου αυτών, ελθόντας εις Τουρκίαν δια την τελετήν αδελφοποιήσεως μετά του Δήμου Μουδανιών.

Τον Εντιμ. κ. Harun Tokak, Πρόεδρον του Βακουφίου Δημοσιογράφων και Συγγραφέων, μετά του Εντιμ. κ. Cemâl Uşşak, συνεργάτου αυτού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Άγγελον Σαββάλαν, Πρόεδρον των Εκδόσεων "Σαββάλας", μετά των Εντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνος Σαββάλα, Αντιπροέδρου, Αχιλλέως Σίμου, Κωνσταντίνου Γκασπαρινάτου και Γεωργίου Μπαρμπάκη, συνεργατών αυτού, εξ Αθηνών.

42μελή όμιλον προσκυνητών, εκ του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Δήμου Κομοτηνής, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. Σοφίας Μενεσελίδου.

Τον Εντιμ. κ. κ. Ευάγγελον Μπέην, Οικονομολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης, Προέδρου του Σωματείου "Φιλία", και τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Στεφανόπουλον, μετά της Ευγεν. δίδος Δεσποίνης Συριοπούλου, Δημοσιογράφους, εξ Αθηνών.

14μελή όμιλον προσκυνητών, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, εκ διαφόρων πόλεων της Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Δούκοβιτς, μετά του υιού αυτού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Ανανάν, μετά της Ευγεν. δίδος Ευαγγελίας Ιωαννίδου, εντεύθεν.

 

*   *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό της Εταιρείας «Borusan», Έκθεσιν Τέχνης, εν τω εν Σταυροδρομίω Εκθεσιακώ Κέντρω αυτής, το εσπέρας του Σαββάτου, 6ης Απριλίου.

 

*   *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, 5ης Απριλίου, εχοροστάτησε, κατά το έθος, εν τω Ιερώ Ναώ Παναγίας των Βλαχερνών, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν της Γ' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ ην τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Καννέλος, ο Εντιμολ. κ. Βασίλειος Καλαμάρης, Άρχων Νομοφύλαξ της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Δικηγόρος-Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, η Ευγεν. κ. Εύα Ντούσα, Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητας, και ο Πατριάρχης.

 

*   *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

20μελή όμιλον εκ του ΡΚαθολικού Τάγματος των Ασσομψιονιστών, υπό την ηγεσίαν των Θεοφιλ. Επισκόπου των ενταύθα ΡΚαθολικών κ. Louis Pelâtre και του Πανοσιολ. κ. Richard Lamoureux, Αρχηγού του ως άνω Τάγματος, εκ Ρώμης.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίδεον Καννέλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.

Τον Εξοχ. κ. Peter Westmacott, νέον Πρέσβυν της Μεγάλης Βρεταννίας εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Roger Short, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα. Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Jonathan Philp, νέον Πρέσβυν της Αυστραλίας εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό της Ευγεν κ. Fiona Barons, Γραμματέως αυτού. Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

30μελή όμιλον Αγγλικανών προσκυνητών εξ Αγγλίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. κ. Philip Norwood.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Ζαφειρίου, Αντισμήναρχον, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Ελένης Κεμαλάκη και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Χαριτίνης, εκ Λαρίσης.

6μελή όμιλον Αστυνομικών εκ του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Στυλιανής Σκουλάκη, Διευθύντριας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελλάδος, και του Εντιμ. κ. Χρήστου Ντζούφρα, Αστυνόμου Α΄ εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Χατζηγιάννην, Θεολόγον-Φιλόλογον, εκ Βέροιας, τους Εντιμ. κ. κ. Αιμίλιον Αδαμόπουλον, Κινηματογραφιστήν, και Βασίλειον Δουσμάνοβιτς, εκ Θεσσαλονίκης, και Ronald Knetschke, παραγωγόν κινηματογραφικών ταινιών, εκ Γερμανίας.

Τον Ελλογιμ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον. μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας και της θυγατρός αυτών Αγνής, εξ Αμερικής, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Χρήστου Τζούρη, Επιχειρηματίου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Κωνστάντιον, Διευθυντήν του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού και των θυγατέρων αυτών Φαίδρας και Αντωνίας, ως και της Ελλογ. κ. Ευγενίας Χαλκιά, Αρχαιολόγου, εξ Αθηνών.

100μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Γυναικών Καβύλης Ορεστιάδας, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Άννης Βαϊτσίδου, ήτις και προσεφώνησε καταλλήλως τον Πατριάρχην.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Στεφανόπουλον, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

 

*   *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την 30ήν Έκθεσιν Φωτογραφίας «Sefername», του Ελλογιμ. κ. Orhan Kural, Καθηγητού, εν τω εν Harbiye Θεάτρω Muhsin Ertuğrul, την Δευτέραν, 1ην Απριλίου.

*   *    *

 

Σεπτή εντολή oι Σεβ. Μητροπολίται Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, την Δεύτεραν, 1ην α. μ. Απριλίου, μετέβησαν εις την έδραν του Αρχιρραββίνου των ενταύθα Εβραίων Σοφολ. κ. David Asseo και διεβίβασαν αυτώ τας Πατριαρχικάς ευχάς επί τω Πάσχα αυτών.

 

*     *     *

 

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Β' Κυριακήν των Νηστειών, 31ην λ. μ. Μαρτίου, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ των Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Κοτρονιάς, Δήμαρχος Λαμίας, και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας, η Ευγεν. κ. Έρση Αμπατζή-Κάλφογλου, εκ μέρους της Φιλόπτωχου Αδελφότητας, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Κοτρονιάς, Δήμαρχος Λαμίας, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης-Ηθοποιός, και ο Πατριάρχης, ενώ οι μαθηταί της Κοινοτικής Σχολής εξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα υπό την ηγεσίαν της Ελλογ. κ. Δεσποίνης Καρακάση.