ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΕΝ Τῌ ΟΡΘΟΔΟΞῼ ΑΝΑΤΟΛΙΚῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ

      

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

- Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν...              [  2΄ 00΄΄]
Ἀπολυτίκιον εἰς ἦχον πλ. δ´.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.
. κ. Βασίλειος Ἐμμανουηλίδης.

- ς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος...             [  0΄ 43΄΄]
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς ἦχον δ´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.


- ς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής...            0΄ 41΄΄]
Ἀπολυτίκιον τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου εἰς ἦχον δ´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.
. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον...      [  0΄ 46΄΄]
Κοντάκιον αὐτόμελον εἰς ἦχον πλ. δ´.

Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

- Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου...                    [  2΄ 30΄΄]
Ἀντὶ Τρισαγίου εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, εἰς ἦχον πλ. β´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- Τὸ ἱερὸν ἐπιτελοῦντες τοῦτο Μύρον...              [  1΄ 46΄΄]
Ἰδιόμελον στιχηρὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- ἐπὶ τῶν κόλπων τῶν Πατρικῶν...              [  2΄ 48΄΄]
Ἰδιόμελον Δοξαστικὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε...            [  0΄ 54΄΄]
Κοντάκιον εἰς ἦχον πλ. δ.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

- Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν Οὐρανῶν...                                         [  4΄ 16΄΄]
Χερουβικὸν τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων, εἰς ἦχονπλ. β´.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

- Σήμερον τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος...    1΄ 50΄΄]
Ἰδιόμελον στιχηρὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον α´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

- Γεύσασθε καὶ ἴδετε...                                           [  4΄ 15΄΄]
Κοινωνικὸν τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων, εἰς ἦχον α´.
Ψάλλει
ὁ ἀείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ
Θρασύβουλος Στανίτσας.

- Θεὲ προαιώνιε, Πάτερ παντοκράτορ...              [  2΄ 30΄΄]
Ἰδιόμελον στιχηρὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

- νωθεν οἱ προφῆται...                                        [  9΄ 51΄΄]
Εἰς τὴν ἔνδυσιν τῶν Ἀρχιερέων. Ἦχος βαρύς.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Θρασύβουλος Στανίτσας.


- Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον                     [  1΄ 50΄΄]
Στιχηρὸν ἰδιόμελον τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς ἦχον α´.
Ψάλλει ὁ ἀείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κὺρ Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

- ν τοῖς Προφήταις ἀνήγγειλας ἡμῖν...              [  1΄ 12΄΄]
Στιχηρὸν ἰδιόμελον τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.
. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- ν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω Σε...                       [  1΄ 12΄΄]
Στιχηρὸν ἰδιόμελον τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- ν ταῖς αὐλαῖς Σου, Κύριε...                                         [  1΄ 24΄΄]
Στιχηρὸν ἰδιόμελον τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ τ. Ἄρχων Β῾ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

- Σήμερον τὸ θεῖον...                                          5΄ 18΄΄]
Ἰδιόμελον Δοξαστικὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον δ´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- ξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν...   [  6΄ 46΄΄]
Στίχοι ἐκ τοῦ Πολυελέου "Λόγον Ἀγαθόν", εἰς ἦχον πλ. α´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- Στῶμεν μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς...                              [  1΄ 07΄΄]
Προσόμοιον στιχηρὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- Δῆμος ἱερέων εὐλαβῶν...                                                   [  1΄ 07΄΄]
Προσόμοιον στιχηρὸν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον β´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

- Σήμερον τῆς χάριτος...                                    3΄ 42΄΄]
Ἰδιόμελον Δοξαστικόν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Μύρου, εἰς ἦχον πλ. β´.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Πίσω
Περιεχόμενα