ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ ΕΝ Τῌ ΟΡΘΟΔΟΞῼ ΑΝΑΤΟΛΙΚῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ

Ὁ Καθαγιασμὸς Ἁγίου Μύρου ὑπὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Νεοφύτου Η´ - (1891).

Ὁ καθαγιασμὸς τοῦ ἁγίου Μύρου ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ κατὰ τὰ ἔτη 1879 καὶ 1890.

γιον Μύρον κατεσκευάσθη καὶ καθηγιάσθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ κατὰ τὴν περίοδον ταύτην καὶ κατὰ τὸ ἔτος 1879 ἐπὶ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Γ´, τοῦ ἀπὸ Θεσσαλονίκης, κατὰ τὴν πρώτην αὐτοῦ Πατριαρχείαν (1878 - 1884). Συμφώνως πρὸς εἴδησιν διαλαμβανομένην ἐν τοῖς Διοικητικοῖς Πρακτικοῖς τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ ἔτους 1879, ἔν τινι τῶν συνεδριάσεων ταύτης «ἀνεγνώσθη Ἀκολουθία τῆς προπαρασκευῆς καὶ ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, συνταχθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχαιοτέρων τοιούτων, ἥτις καὶ ἐγκριθεῖσα ὑπεγράφη παρά τε τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ κατετέθη ἐν τοῖς Ἄρχείοις τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως εἰς τὸ μετὰ ταῦτα χρησιμεύῃ ἐν περιπτώσει ἑψήσεως Ἁγίου Μύρου».

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης σφραγίζων καὶ εὐλογῶν τοὺς ἀμφορεῖς
πλήρεις Ἁγίου Μύρου.(1982)

Ἀκολουθία αὕτη τῆς προπαρασκευῆς καὶ ἑψήσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἐξεδόθη τύποις ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου κατὰ τὸ ἔτος 1890, ὅτε, πατριαρχοῦντος Διονυσίου τοῦ Ε´ τοῦ Χαριτωνίδου (1887 -1891) «... ἐξαντληθέντος του ὑπάρχοντος Ἁγίου Μύρου, ἐκκλησιαστικῇ πρόνοιᾳ, ἀπεφασίσθη ὅπως κατασκευασθῇ νέον, κατὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγ. Πέμπτην ... », καταρτισθείσης ἐπὶ τῷ σκοπῷ τούτῳ εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς ἣν ἀνετέθη Συνοδικῶς ὅπως ἄρξηται τοῦ ἔργου αὐτῆς, «φροντίζουσα περὶ τῶν πρὸς κατασκευὴν τοῦ Ἁγίου Μύρου ἀπαιτουμένων εἰδῶν, καθάπερ ἐν ἰδιαιτέρῳ καταλόγῳ, κατατεθειμένῳ ἐν τοῖς ἀρχείοις, ὥρισται».
Τὸ κυριώτερον χαρακτηριστικὸν τῆς κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο γενομένης ὅλης προπαρασκευῆς διὰ τὴν ἕψησιν καὶ τὸν καθαγιασμὸν τοῦ Ἁγίου Μύρου, καὶ γεγονὸς ἄξιον ἰδιαιτέρας μνείας, τυγχάνει ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα τύποις, εἰς πεντήκοντα μόνον ἀντίτυπα, ἔκδοσις «Διατάξεως περὶ τοῦ ἁγίου Μύρου» ἀποτελεσάσης, τρόπον τινά, τὴν κατάληξιν τῆς ἤδη ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίου τοῦ Α´ ἀναληφθείσης προσπάθειας πρὸς «διασαφεστέραν σύνταξιν καὶ ἀπάρτισιν» Διατάξεως καὶ Ἀκολουθίας παρασκευῆς, ἑψήσεως καὶ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου, τῆς ἔκτοτε καὶ ἐν ἑκάστῃ νεωτέρᾳ περιπτώσει εὐλογίας τούτου, ἀναθεωρουμένης καὶ ἀνασυντασσομένης. Ἡ «Διάταξις, αὕτη, περὶ τοῦ Ἁγίου Μύρου», ἥτις κατέστη δυσεύρετος ἀπ᾽ αὐτῆς ταύτης τῆς ἐκδόσεως αὐτῆς, ἀναδημοσιεύεται ἐν Παραρτήματι.

Πατριαρχικὸς Οἶκος - Ἡ ἔνδυσις τῶν Ἀρχιερέων. (1992)

Εἰδησεογραφικὴν περιγραφὴν τοῦ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Διονυσίου τοῦ Ε´ γενομένου καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου καὶ δὴ τῶν ἀφορώντων εἰς τὴν προετοιμασίαν τῶν σχετικῶν καὶ τὴν  παρασκευὴν τούτου, ἐδημοσίευσε περιστατικῶς τὸ ἐπίσημον «ἑβδομαδιαῖον Δελτίον» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας
ΠΑΥΛΟΣ

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Πίσω
Περιεχόμενα