Τοῖς ἐντευξομένοις, ἀδελφοῖς καὶ τέκνοις ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

«Ἐπόθουν ὑμᾶς, ὦ τέκνα, καὶ ἀντεποθούμην τοῖς ἴσοις μέτροις... πλὴν ἐπανῆλθον ὑμῖν, βίᾳ μὲν ἀποδραμών, οὐ βίᾳ δὲ προσδραμών, ἀλλὰ καὶ μάλα προθύμως καὶ αὐτομάτοις ποσί», ἀκούεται ἡ φωνὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, «εἰς ἑαυτόν, εἰς τὸν λαὸν καὶ τοὺς ποιμένας, ἐξ ἀγροῦ ἐπιστρέφοντος», ὁμιλοῦσα σήμερον ὄχι μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ διαδόχου αὐτοῦ εἰς τὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Εἶχον καὶ οἱ δύο ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν βίᾳ καὶ πάντοτε ἐπόθουν τὰ τέκνα των, καὶ ἀντεποθοῦντο ἐξ ἴσου ὑπὸ τῶν τέκνων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Σήμερον ἐπέστρεψαν πλησίον ἡμῶν χωρὶς βίαν, ἀλλὰ μὲ μεγάλην προθυμίαν ἰδικήν των καὶ χαρούμενον πόδα, προσφέροντες μεγίστην χαράν, ἀγαλλίασιν καὶ ἱκανοποίησιν εἰς ἡμᾶς, μέρος τῆς ὁποίας ὀφείλομεν εἰς τὴν εὐγενῆ καὶ φιλόφρονα γνώμην, ἣν ἐπεδείξατο ὁ Ἁγιώτατος ἀδελφὸς Πάπας τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄, ἀνταποκρινόμενος φιλαδέλφως εἰς τὸ ἡμέτερον αἴτημα περὶ ἐπιστροφῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν δύο μεγάλων Ἁγίων εἰς τὴν Πόλιν, τὴν ὁποίαν θεοφιλῶς ἐποίμανον.

Κλῆρος καὶ λαὸς χαίροντες ἐπὶ τῇ ἐπανόδῳ τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν δύο μεγίστων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, ἀπευθύνομεν εἰς ἑκάτερον ἐξ αὐτῶν τὸ εἰς τὸν Χρυσόστομον λεχθὲν κατὰ τὴν ἐπάνοδον ἐκ Κουκουσοῦ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου τὸ πάλαι: «Ἀπόλαβέ σου τὸν Θρόνον, Ἅγιε». Τοῦ λοιποῦ θὰ ἔχωμεν ἀμφοτέρους καὶ σωματικῶς μεθ’ ἡμῶν. Τοῦτο θὰ εἶναι στηριγμὸς μέγας καὶ ἐνίσχυσις καὶ παραμυθία εἰς τὰς δακρυώδεις ἡμέρας ἡμῶν. «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!», ὡς εἶπεν ὁ θεῖος Χρυσόστομος πρὸ τῆς ἐν Κυρίῳ μακαρίας αὐτοῦ κοιμήσεως.

Τῆς χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἡμῶν ἔκφρασις, διὰ χάρτου καὶ μέλανος, τυγχάνει τὸ μετὰ χεῖρας βιβλιάριον, τὸ ὁποῖον καὶ εὐχόμεθα νὰ καταστήσῃ μετόχους αὐτῆς, ἐν ἴσῳ μέτρῳ, τοὺς προσφιλεῖς ἀναγνώστας αὐτοῦ, ἐπὶ τοὺς ὁποίους ὁλοθύμως ἐπικαλούμεθα τὰς εὐλογίας τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ προκατόχων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀποστολικῷ τοῦ Πρωτοκλήτου Θρόνῳ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου δαψιλὲς τὸ ἔλεος καὶ τὴν χάριν τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

βδ΄ Νοεμβρίου κα΄

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός καὶ διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Ὄπισθεν
Περιεχόμενα