Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος μετὰ τὴν παραίτησή του ἀπό τὸν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀποσύρθηκε στὴν Ἀριανζό, ὅπου καὶ ἐκοιμήθη τὸ ἔτος 390. Τὸ ἱερό του λείψανο μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τοποθετήθηκε στὸν περίφημο Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἐνταφιάζονταν συνήθως οἱ αὐτοκράτορες.

«Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ Σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Μεγάλη Ἐκκλησία, καὶ ἐν τῷ μαρτυρίῳ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις, καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Μεγάλων Ἀποστόλων ἔνθα τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, φιλόχριστος καὶ πανευσεβὴς Βασιλεὺς ἡμῶν κομίσας ἐκ Ναζιανζοῦ τῆς Καππαδοκῶν χώρας κατατέθηκε».

Τὸ Ἱ. Λείψανο τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοποθετήθηκε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τῆς Ἀδελφότητας St. Maria in Campo Santo. Τὸ ἔτος 1580 ὁ Πάπας Γρηγόριος ὁ 13ος μετέφερε τὰ Ἱ. λείψανα τοῦ ἁγ. Γρηγορίου στὸν Ἅγιο Πέτρο, στὸ προσκυνητάρι τοῦ ἁγ. Γρηγορίου στὴν Capella Gregoriana (τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο οὐσιαστικά στὴν «Παναγία τῆς Βοηθείας»).

Αρχική Σελίς Ὄπισθεν
Ὄπισθεν
Περιεχόμενα